Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27924

Title: Проблемні аспекти оцінювання й обліку інвестиційно-інноваційних проектів та програм
Other Titles: Problems of evaluation and accounting investment-innovative projects and programs
Authors: Мельничук, Інна
Мужевич, Наталія
Melnychuk, Inna
Muzhevych, Nataliia
Affiliation: Тернопільський національний економічний університет,Тернопіль, Україна
Ternopil national economic university, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Мельничук І. Проблемні аспекти оцінювання й обліку інвестиційно-інноваційних проектів та програм / Інна Мельничук, Наталія Мужевич // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 56. — № 1. — С. 123–130. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description (International): Melnychuk I., Muzhevych N. (2019) Problemni aspekty otsiniuvannia y obliku investytsiino-innovatsiinykh proektiv ta prohram [Problems of evaluation and accounting investment-innovative projects and programs]. Galician economic bulletin (T.), vol. 56, no 1, pp. 123-130 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (56), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 1 (56), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 56
Issue Date: 19-Feb-2019
Submitted date: 11-Feb-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.01.123
UDC: 657.44
677
Keywords: інновації
нові технології
інвестиційно-інноваційна діяльність
методика й організація обліку інноваційних проектів
проблеми обліку інвестицій
оцінювання інновацій
облік інновацій
обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиціями та інноваціями
інноваційні витрати
ефективність інноваційної діяльності
innovations
new technologies
investment and innovation activity
methodology and organization of accounting of innovative projects
investment accounting problems
innovation assessment
accounting of innovations
accounting and analytical support of investment and innovation management
innovation costs
efficiency of innovation activity
Number of pages: 8
Page range: 123-130
Start page: 123
End page: 130
Abstract: Результати дослідження окремих суб’єктів підприємницької діяльності показують, що адаптація до змін зовнішнього середовища через упровадження інновацій у виробничу сферу здатна забезпечити конкурентоспроможність, економічну стабільність та подальший фінансовий розвиток підприємства. Стратегічного значення набуває інформаційна система у сфері управління інвестиційноінноваційними процесами. Відтак формування методики обліково-аналітичного забезпечення обліку й оцінювання інноваційних проектів і програм є важливим етапом створення ефективної обліковоінформаційної системи з метою встановлення ефективності інновацій та прогнозування діяльності підприємства, оскільки правильне оцінювання інновацій на початковому етапі планування виробництва може дати значні досягнення у майбутньому. Вироблення методики щодо ґрунтовного та комплексного оцінювання можливостей і перешкод у діяльності інноваційно орієнтованих підприємств, виявлення сильних і слабких сторін повинна базуватися на аналізі інноваційного потенціалу. Розглянуті методи оцінювання й обліку інновацій у сфері випуску та випуску продукції інноваційно орієнтованих підприємств та сформовані підходи відображення у звітності інновацій за трьома напрямками, а саме: капіталізовані витрати інноваційного характеру, інновації, які відносяться до поточних витрат операційної діяльності; інноваційні витрати, які відносяться до майбутніх періодів. Виявлено, що існує проблема відображення інноваційної діяльності в синтетичному обліку, оскільки нормативними актами й методичними рекомендаціями не визначено порядку відокремленого обліку інвестиційно-інноваційної діяльності. Обґрунтовано необхідність введення системи рахунків бухгалтерського обліку другого порядку та застосування нових аналітичних позицій на рахунках третього порядку, що дає змогу отримувати повну та достовірну інформацію про інноваційні процеси підприємства з метою оцінювання ефективності інноваційних проектів і програм.
The results of the study of certain subjects of entrepreneurial activity show that adaptation to changes in the environment through the introduction of innovations in the production sphere can provide competitiveness, economic stability and further financial development of the enterprise. The information system in the field of management of investment-innovation processes acquires strategic importance. Therefore, the formation of a method of accounting and analytical support for accounting and evaluation of innovation projects and programs is an important stage in creating an effective accounting and information system in order to establish the effectiveness of innovation and forecasting the company's activities, as a proper assessment of innovations at the initial stage of production planning can bring significant achievements in the future. The development of a methodology for a thorough and comprehensive assessment of opportunities and obstacles in the activity of innovation-oriented enterprises, the identification of strengths and weaknesses should be based on the analysis of innovative potential. The methods of estimation and accounting of innovations in the field of production and release of products of innovation-oriented enterprises are considered, and the approaches are presented in the reporting of innovations in three directions, namely: capitalized expenses of innovative character, innovations that are related to operating expenses; innovative costs that relate to future periods. It is revealed that there is a problem of displaying innovation activity in synthetic accounting, since normative acts and methodological recommendations do not define the order of separate accounting of investment and innovation activity. The necessity of entering the system of second-order accounting accounts and application of new analytical positions in accounts of the third order is substantiated, which allows to receive complete and reliable information about innovative processes of the enterprise in order to assess the effectiveness of innovative projects and programs abstract_ru=
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27924
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.39
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=433-15
References (Ukraine): 1. Ільченко, О.О. Облік і аналіз витрат на інновації: управлінський аспект: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.09 [Текст] / О.О.Ільченко. – К.: Державна Академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 2009. – 21 с.
2. Кантаєва, О.В. Бухгалтерський облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств: організація і методологія: монографія: [Текст] / О.В. Кантаєва. – Житомир, 2010. – 424 с.
3. Крупка, Я.Д. Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємстві [Текст] / Я.Д. Крупка // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 5. – С. 11 – 18.
4. Мінаков, О.В. Облік і аналіз в управлінні інноваційної діяльністю підприємств : [автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.09 [Текст] / О.В. Мінаков. – К.: Державна Академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 2009. – 25 с.
5. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.39.
6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій – Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11.
7. Про інвестиційну діяльність – Закон України (зі змінами) від 18.09.1991р. № 1560-ХІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12.
8. Про інноваційну діяльність – Закон України № 40-ІV від 04.07.2002 р. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
9. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності – Закон України (із змінами) від 16.01.2003р.№ 433- ІV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=433-15.
References (International): 1. Ilchenko, O.O. (2009). Accounting and analysis of costs for innovation: managerial aspect: [author's abstract. dis ... Candidate econ Sciences: 08.00.09] / О.О.Ільченко. – K .: State Academy of Statistics,Accounting and Auditing of the State Statistics Committee of Ukraine.
2. Kantayeva, O.V. (2010). Accounting and analysis of innovative activity of enterprises: organization and methodology. – Zhytomyr.
3. Krupka, Ya.D. (2006). Variants of accounting of innovative processes in the enterprise. Accounting and Audit, 5, 11-18.
4. Minakov, O.V. (2009). Accounting and analysis in the management of innovation activity of enterprises: [author's abstract. dis ... Candidate econ Sciences: 08.00.09] / O.V. Minakov. – K .: State Academy of Statistics, Accounting and Auditing of the State Statistics Committee of Ukraine.
5. The National Provisions (Standard) of Accounting 1 “General Requirements for Financial Statements”. Order of the Ministry of Finance of Ukraine No. 73 from 7.02.2013 (2013). Retrieved December, 15, 2018, from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.39
6. Chart of Account of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations and Instruction on the use of the Chart of Account of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations. Order of the Ministry of Finance of Ukraine, No. 291 from 30.11.1999 (1999). Retrieved December, 15, 2018, from: http: // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11.
7. On investment activity - Law of Ukraine (as amended) of 18.09.1991. No. 1560-XII. [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12.
8. On Innovation Activity. Law of Ukraine, No. 40-IV from 4.06.2002 (2002). Retrieved December, 15, 2018, from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
9. On priority directions of innovation activity. Law of Ukraine, No. 433- IV from 16.01.2003 (2003). Retrieved December, 15, 2018, from: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=433-15.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 1 (56)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.