Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27869

Назва: Вихід на закордонні ринки як спосіб забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах глобалізації
Інші назви: Entry to foreign markets as a way to provide effective activity of the enterprise under globalization conditions
Автори: Крамар, Ірина Юріївна
Kramar, Irina
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Крамар І. Ю. Вихід на закордонні ринки як спосіб забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах глобалізації / Ірина Крамар // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 53. — № 2. — С. 59–68. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description: Kramar I. (2017) Vykhid na zakordonni rynky yak sposib zabezpechennia efektyvnoi diialnosti pidpryiemstva v umovakh hlobalizatsii [Entry to foreign markets as a way to provide effective activity of the enterprise under globalization conditions]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 53, no 2, pp. 59-68 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (53), 2017
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (53), 2017
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 53
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 17-гру-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
УДК: 339.5
339.9
658
Теми: інтернаціоналізація підприємства
мотиви до інтернаціоналізації
проактивні мотиви
реактивні мотиви
SWOT-аналіз
enterprise internationalization
motives for internationalization
proactive motives
reactive motives
SWOT-analysis
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 59-68
Початкова сторінка: 59
Кінцева сторінка: 68
Короткий огляд (реферат): Розглянуто основні форми виходу підприємства на зовнішні ринки як способу забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах глобалізації та з точки зору тих переваг, які вони надають. Визначено основні внутрішні та зовнішні фактори, що сприяють інтернаціоналізації підприємства й стримують її. Проаналізовано переваги від інтернаціоналізації для підприємства залежно від форми виходу на зовнішні ринки. Досліджено основні мотиви, які спонукають підприємство до інтернаціоналізації. Запропоновано проактивні мотиви до інтернаціоналізації вважати мотивами «До», які є позитивними (основна мета – досягнення успіху), а реактивні – мотивами «Від», які є негативними (основна мета – уникнення невдач). Модифіковано матрицю SWOT-аналізу для визначення мотивів до інтернаціоналізації залежно від факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ, котрі як сприяють, так і стримують міжнародну інтеграцію підприємства
Main forms of entering foreign markets for an enterprise, as a way to ensure its effective activity under globalization conditions and from the standpoint of advantages each of these forms has, are described in the article. The main internal and external factors contributing to the enterprise internationalization and its constraints are determined. The advantages of enterprise internationalization depending on the form of entering external markets are analyzed. Main motives that lead the company to internationalization are investigated. The proactive motives for internationalization are considered to be positive motives and called “motives “To/For” (main goal is to achieve success), and the reactive ones are negative and called “motives "From" (main goal is to avoid failure). The SWOT-analysis matrix is modified to determine the motives for internationalization, depending on external and internal factors, which both facilitate and restrain the international integration of the enterprise.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27869
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://pidruchniki.ws/12800507/ekonomika/metodi_regulyuvannya_zovnishnoekonomichnoyi_diyalnosti
file:///C:/Users/User/Downloads/inek_2014_4_20.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/ecan_2012_10(3)_69.pdf
http://pidruchniki.ws/15840720/ekonomika/zovnishnoekonomichna_diyalnist_pidpriyemstva_-_shkurupiy_ov
https://ac.els-cdn.com/S1877042812006969/1-s2.0-S1877042812006969-main.pdf?_tid=92b5546b-f1b8-4b5f-a843-926ee2f45e0c&acdnat=1547296254_e6ff560a3c92f65d26a2eed3787e3563
file://C:/Users/User/Downloads/fulltext%20(1).pdf
Перелік літератури: 1. Бланк, И.А. Словарь-справочник финансового менеджера [Текст] / И.А. Бланк. // К.: Ніка-Центр: Єльга: СПБ: Алтей, 1998. – 480 с.
2. Дідівський, М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] / М.І. Дідівський // – К.: Знання, 2006. – 462 с.
3. Дроздова, Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] / Г.М. Дроздова: // навчальний посібник. Київ: ЦНЛ, 2004.
4. Зінь Е.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / Е.А. Зінь. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/12800507/ekonomika/metodi_regulyuvannya_zovnishnoekonomichnoyi_diyalnosti.
5. Ільчук, П.Г. Переваги інтернаціоналізації підприємств [Електронний ресурс] / П.Г. Ільчук // Інноваційна економіка 4’2014 [53], Науково-виробничий журнал, с. 128 – 133. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/inek_2014_4_20.pdf.
6. Кац, И.Я. Экономическая эффективность деятельности предприятий (анализ и оценка [Текст] / И.Я. Кац – М. : Финансы и статистика, 1987. – 192 с.
7. Конєв, Сергій. Критерії та основні способи виходу вітчизняних підприємств на міжнародний ринок за сучасних умов функціонування [Електронний ресурс] / С. Конєв // Економічний аналіз, випуск 10, частина 3, 2012 – с. 297 – 300. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/ecan_2012_10(3)_69.pdf
8. Шкурупій, О.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Шкурупій. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/ekonomika/zovnishnoekonomichna_diyalnist_pidpriyemstva_-_shkurupiy_ov.
9. Gerald Albaum, Edwin Duerr. International Marketing and Export Management / Albaum G., Duerr E. // Pearson Education, 2008 – Business & Economics – 706 p.
10. Keh H.T., Chu S., Xu J. Efficiency, effectiveness and productivity of marketing in services. European Journal of Operational Research 2006; Vol. 170: 265 – 276.
11. Parastoo Roghaniana, Amran Raslia, Hamed Gheysari. Productivity Through Effectiveness and Efficiency in the Banking Industry Procedia – Social and Behavioral Sciences 40 (2012), p. 550 – 556. – Available at: https://ac.els-cdn.com/S1877042812006969/1-s2.0-S1877042812006969-main.pdf?_tid=92b5546b-f1b8-4b5f-a843-926ee2f45e0c&acdnat=1547296254_e6ff560a3c92f65d26a2eed3787e3563
12.Jolanda Hessels, Marco van Gelderen, Roy Thurik. Entrepreneurial aspirations, motivations, and their drivers Small Business Economics 31 (3): 323 – 339, 2008. – Available at: file://C:/Users/User/Downloads/fulltext%20(1).pdf.
References: 1. Blank, Y.A. Slovar-spravochnyk fynansovoho menedzhera [Text], Y.A. Blank., K., Nika-Tsentr: Yelha: SPB: Altei, 1998, 480 p.
2. Didivskyi, M.I. Zovnishnoekonomichna diialnist pidpryiemstva [Text], M.I. Didivskyi, K., Znannia, 2006, 462 p.
3. Drozdova, H.M. Menedzhment zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Text], H.M. Drozdova:, navchalnyi posibnyk. Kyiv: TsNL, 2004.
4. Zin E.A. Osnovy zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Electronic resource], E.A. Zin, Access mode: http://pidruchniki.ws/12800507/ekonomika/metodi_regulyuvannya_zovnishnoekonomichnoyi_diyalnosti.
5. Ilchuk, P.H. Perevahy internatsionalizatsii pidpryiemstv [Electronic resource], P.H. Ilchuk, Innovatsiina ekonomika 42014 [53], Naukovo-vyrobnychyi zhurnal, P. 128 – 133, Access mode: file:///C:/Users/User/Downloads/inek_2014_4_20.pdf.
6. Kats, I.Ia. Ekonomicheskaia effektivnost deiatelnosti predpriiatii (analiz i otsenka [Text], I.Ia. Kats – M. : Finansy i statistika, 1987, 192 p.
7. Koniev, Serhii. Kryterii ta osnovni sposoby vykhodu vitchyznianykh pidpryiemstv na mizhnarodnyi rynok za suchasnykh umov funktsionuvannia [Electronic resource], S. Koniev, Ekonomichnyi analiz, Issue 10, chastyna 3, 2012 – P. 297 – 300, Access mode: file:///C:/Users/User/Downloads/ecan_2012_10(3)_69.pdf
8. Shkurupii, O.V. Zovnishnoekonomichna diialnist pidpryiemstva [Electronic resource], O.V. Shkurupii, Access mode: http://pidruchniki.ws/15840720/ekonomika/zovnishnoekonomichna_diyalnist_pidpriyemstva_-_shkurupiy_ov.
9. Gerald Albaum, Edwin Duerr. International Marketing and Export Management, Albaum G., Duerr E., Pearson Education, 2008 – Business & Economics – 706 p.
10. Keh H.T., Chu S., Xu J. Efficiency, effectiveness and productivity of marketing in services. European Journal of Operational Research 2006; Vol. 170: 265 – 276.
11. Parastoo Roghaniana, Amran Raslia, Hamed Gheysari. Productivity Through Effectiveness and Efficiency in the Banking Industry Procedia – Social and Behavioral Sciences 40 (2012), p. 550 – 556, Available at: https://ac.els-cdn.com/S1877042812006969/1-s2.0-S1877042812006969-main.pdf?_tid=92b5546b-f1b8-4b5f-a843-926ee2f45e0c&acdnat=1547296254_e6ff560a3c92f65d26a2eed3787e3563
12.Jolanda Hessels, Marco van Gelderen, Roy Thurik. Entrepreneurial aspirations, motivations, and their drivers Small Business Economics 31 (3): 323 – 339, 2008, Available at: file://C:/Users/User/Downloads/fulltext%20(1).pdf.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 2 (53)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.