Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27868

Назва: Інформаційне забезпечення управління трудовими відносинами як складової соціально відповідальної діяльності підприємств
Інші назви: Information provided for labor relationship management as compositional social responsibility of enterprises
Автори: Кіляр, Олександра Романівна
Kilyar, Oleksandra
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Кіляр О. Р. Інформаційне забезпечення управління трудовими відносинами як складової соціально відповідальної діяльності підприємств / Олександра Кіляр // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 53. — № 2. — С. 49–59. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description: Kilyar O. (2017) Informatsiine zabezpechennia upravlinnia trudovymy vidnosynamy yak skladovoi sotsialno vidpovidalnoi diialnosti pidpryiemstv [Information provided for labor relationship management as compositional social responsibility of enterprises]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 53, no 2, pp. 49-59 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (53), 2017
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (53), 2017
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 53
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 9-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
УДК: 658.3
Теми: соціально відповідальна діяльність
трудові відносини
інформаційне забезпечення управління
socially responsible activity
labor relations
information supply of management
Кількість сторінок: 11
Діапазон сторінок: 49-59
Початкова сторінка: 49
Кінцева сторінка: 59
Короткий огляд (реферат): Досліджено сутність соціально відповідальної діяльності підприємств та розкрито її основні складові. Досліджено місце трудових відносин у системі соціально відповідальної діяльності підприємств. Розкрито модель побудови трудових відносин на підприємстві, яке визначає соціально відповідальну діяльність одним з напрямів свого розвитку.
The article examines the essence of socially responsible activity of enterprises and reveals its main components. The place of labor relations in the system of socially responsible activity of enterprises is investigated. The model of the formation of labor relations at the enterprise is revealed which defines socially responsible activity as one of the directions of its development
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27868
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.un.org.ua/en/20th-commemoration-anniversary-of-chornobylcatastrophe/
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/88.pdf
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42546/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937
Перелік літератури: 1. 10 принципів Глобального Договору [Електронний ресурс] / Організація Об’єднаних Націй в Україні. – Режим доступу : http://www.un.org.ua/en/20th-commemoration-anniversary-of-chornobylcatastrophe/
2. Безбородова, Т.В. Структурно-морфологічна модель системи інформаційного забезпечення процесу управління [Текст] / Т.В. Безбородова // Економіка та держава. – 2007. – No 4. – С. 27 – 29.
3. Водницька, Н.В. Управління трудовою сферою підприємства з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 [Текст] / Водницька Наталія Володимирівна ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2008. – 20 с.
4. Гірман, А.П. Соціальна відповідальність в системі регулювання соціально-трудових відносин. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/88.pdf
5. Головінов, О.М. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми [Текст] / О.М. Головінов // Економічний вісник Донбасу . – 2014 . – № 2 (36). – С. 187 – 192.
6. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. N 108/95-ВР.
7. Керівництво з соціальної відповідальності ISO 26000 Міжнародної організації зі стандартизації (ІСО). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42546/
8. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. N 322-VІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
9. Петренко, С.М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем: монографія [Текст] / С.М. Петренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – 290 с.
10. Стандарт корпоративної соціальної відповідальності Social Accountability 8000. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937.
11. Фоміна, О.О. Механізм регулювання соціально-трудових відносин на засадах відповідальності [Текст] / О.Ф. Фоміна // Вісник ДонНУЕТ. – 2013. – № 3 (59). – С. 46 – 56.
References: 1. 10 pryntsypiv Hlobalnoho Dohovoru [Electronic resource], Orhanizatsiia Obiednanykh Natsii v Ukraini, Access mode : http://www.un.org.ua/en/20th-commemoration-anniversary-of-chornobylcatastrophe/
2. Bezborodova, T.V. Strukturno-morfolohichna model systemy informatsiinoho zabezpechennia protsesu upravlinnia [Text], T.V. Bezborodova, Ekonomika ta derzhava, 2007, No 4, P. 27 – 29.
3. Vodnytska, N.V. Upravlinnia trudovoiu sferoiu pidpryiemstva z urakhuvanniam sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu : avtoref. dys. … kand. ekon. nauk : 08.00.04 [Text], Vodnytska Nataliia Volodymyrivna ; Khark. nats. ekon. un-t, Kh., 2008, 20 p.
4. Hirman, A.P. Sotsialna vidpovidalnist v systemi rehuliuvannia sotsialno-trudovykh vidnosyn. [Electronic resource], Access mode: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/88.pdf
5. Holovinov, O.M. Sotsialna vidpovidalnist biznesu: ukrainski realii i problemy [Text], O.M. Holovinov, Ekonomichnyi visnyk Donbasu , 2014 , No 2 (36), P. 187 – 192.
6. Zakon Ukrainy "Pro oplatu pratsi" vid 24.03.1995 y. N 108/95-VR.
7. Kerivnytstvo z sotsialnoi vidpovidalnosti ISO 26000 Mizhnarodnoi orhanizatsii zi standartyzatsii (ISO). [Electronic resource], Access mode : http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42546/
8. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy vid 10.12.1971 y. N 322-VIII [Electronic resource], Access mode : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
9. Petrenko, S.M. Informatsiine zabezpechennia vnutrishnoho kontroliu hospodarskykh system: monograph [Text], S.M. Petrenko, Donetsk: DonNUET, 2007, 290 p.
10. Standart korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti Social Accountability 8000. [Electronic resource], Access mode : http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937.
11. Fomina, O.O. Mekhanizm rehuliuvannia sotsialno-trudovykh vidnosyn na zasadakh vidpovidalnosti [Text], O.F. Fomina, Visnyk DonNUET, 2013, No 3 (59), P. 46 – 56.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 2 (53)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.