Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27867

Назва: Рейтингове оцінювння роботи викладача як фактор підвищення його конкурентоспроможності
Інші назви: Rating evaluation of the work of the teacher as factor increasing your competitiveness
Автори: Зеленський, Костянтин Васильович
Стельмащук, Людмила Володимирівна
Луців, Ігор Володимирович
Zelenskyy, Kostyantyn
Stelmashchuk, Liudmyla
Lutsiv, Ihor
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Зеленський К. В. Рейтингове оцінювння роботи викладача як фактор підвищення його конкурентоспроможності / Костянтин Зеленський, Людмила Стельмащук, Ігор Луців // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 53. — № 2. — С. 36–48. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description: Zelenskyy K., Stelmashchuk L., Lutsiv I. (2017) Reitynhove otsiniuvnnia roboty vykladacha yak faktor pidvyshchennia yoho konkurentospromozhnosti [Rating evaluation of the work of the teacher as factor increasing your competitiveness]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 53, no 2, pp. 36-48 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (53), 2017
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (53), 2017
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 53
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 11-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
УДК: 331.103.3
Теми: заклад вищої освіти
методична робота
наукова робота
організаційно-виховна робота
конкурентоспроможність
рейтинг
higher educational institution
methodical work
scientific work
organizational and educational work
competitiveness
rating
Кількість сторінок: 13
Діапазон сторінок: 36-48
Початкова сторінка: 36
Кінцева сторінка: 48
Короткий огляд (реферат): Запропоновано методику рейтингового оцінювання результатів роботи викладачів закладу вищої освіти, яка сприяє системності й результативності показників діяльності викладачів, підвищенню продуктивності праці й конкурентоспроможності працівників, формуванню конкурентоспроможного середовища у навчальному закладі, підвищенню конкурентоспроможності самого закладу вищої освіти. Погодинне нормування робочого часу викладача на виконання всіх видів методичної, наукової, організаційної, виховної роботи дозволяє: адаптувати співмірність об’ємів та видів позанавчальної й навчальної робіт; планувати й формувати навчальним закладам акценти на конкретних і актуальних видах робіт; порівнювати між собою результати робіт за різними видами діяльності; не допускати перевантаження працівників; вживати заходи стимулювання та адекватного преміювання викладачів за перевиконання об’ємів навантаження. Запропоновано, за великим переліком робіт, акцентувати на отриманні викладачем конкретного результату у вигляді оформленої друкованої сторінки з нормуванням відповідних затрат часу на її виготовлення. Такий підхід дозволяє уніфікувати нормування різних видів робіт за різними спеціальностями в межах одного навчального закладу, і за спорідненими спеціальностями між різними навчальними закладами. Запропонована методика рейтингової оцінки результатів роботи викладачів передбачає можливість формування єдиного рейтингового списку з викладачів різних навчальних закладів
The article proposes a methodology for evaluating the results of teachers' work in higher education institutions, which contributes to the systematic and effective performance of teachers' performance indicators, increase of labor productivity and competitiveness of employees, formation of a competitive environment in an educational institution, and increase of the competitiveness of the institution of higher education itself. The hourly rationing of the teacher's working time for performing all kinds of methodological, scientific, organizational, educational work allows: to adapt the proportionality of volumes and types of extra-curricular and educational work; to plan and shape educational institutions on specific and actual types of work; compare the results of work among different types of activities; prevent overload of workers; take measures of stimulation and giving adequate bonuses to the teachers for overloading volumes of work. It is proposed, according to a large list of works, to focus on obtaining a particular result of the teacher in the form of a printed page with the normalization of the corresponding time costs for its production. This approach allows us to standardize the valuation of different types of work in different specialties within a single educational institution, as well as in related specialties between different educational institutions. The proposed methodology for rating the results of teachers' work provides for the possibility of forming a single rating list from teachers of different educational institutions.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27867
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z069802
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z005693?find=1&text=720
https://helpiks.org/6–84533.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/24593-%D0%BF
http://vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/
https://naoma.edu.ua/ua/academy/publchna_nformatsya/polozhennya/pro_planuvannya_ta_oblk_roboti_n_aukovo–pedagogchnikh_pratsvnikv/
https://www.sau.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4712
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/155618
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-
https://helpiks.org/6-84533.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245-93-%D0%BF
http://naoma.edu.ua/ua/academy/publchna_nformatsya/
http://www.sau.sumy.ua/index.php?
Перелік літератури: 1. Багрова, І.В. Нормування праці : підручник [Текст] / І.В. Багрова. – К.: ЦНЛ, 2003. – 212 c.
2. Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556 – 18.
3. Наказ МОН України від 07.08.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z069802.
4. Наказ МОН України від від 15.04.93 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z005693?find=1&text=720.
5. Робочий час викладача / 2016-02-09 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://helpiks.org/6–84533.html.
6. Постанова КМУ від 3 квітня 1993 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/24593-%D0%BF.
7. Положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників у Вінницькому національному аграрному університеті / Затверджено 26.08.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/.
8. Тимчасове положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури / Розглянуто та схвалено на асіданні Вченої ради НАОМА. Київ: НАОМА, 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naoma.edu.ua/ua/academy/publchna_nformatsya/polozhennya/pro_planuvannya_ta_oblk_roboti_n_aukovo–pedagogchnikh_pratsvnikv/.
9. Положення про планування та облік навчального навантаження науково-педагогічних працівників у Сумському національному аграрному університеті / Ухваленона засіданні вченої ради Сумського НАУ від 27.08.2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sau.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4712.
10. Матвієнко, В.Н. Положення про рейтингову оцінку роботи викладача [Текст] / В.Н. Матвієнко // Організація навчально-виховного процесу: з досвіду роботи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. – К.: НМЦ ВО, 2004. – Частина ІІ. – С. 224 – 242.
11. Гончаренко, Н. Рейтингова оцінка діяльності викладача [Текст] / Н. Гончаренко, В. Позднякова // Освіта, технікуми, коледжі. – К.: НМЦ ВО, 2007. – №3(18). – С. 23 – 25.
12. Зеленський, К.В. Рейтингова оцінка професійної діяльності викладачів [Текст] / К.В. Зеленський, М.М. Квасна, Т.А. Зеленська // Нові технології навчання, наук.-метод. зб. / кол. авт. – К.: НМЦ ВО, 2006. Випуск 42. – С. 64. – 70.
References: 1. Baghrova I.V. (2003) Normuvannja praci. Kyiv: CNL.
2. Verkhovna Rada Ukrajiny (2014) Pro vyshhu osvitu: Zakon Ukrajiny [About higher education: Law of Ukraine]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/155618.
3. Ministerstvo osvity Ukrajiny. (07.08.2002) Pro zatverdzhennja norm chasu dlja planuvannja i obliku navchaljnoji roboty ta perelikiv osnovnykh vydiv metodychnoji, naukovoji j orghanizacijnoji roboty pedaghoghichnykh i naukovo-pedaghoghichnykh pracivnykiv vyshhykh navchaljnykh zakladiv [On approval of time standards for the planning and accounting of educational work and lists of major types of methodological, scientific and organizational work of pedagogical and scientific and pedagogical workers of higher educational institutions]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02.
4. Ministerstvo osvity Ukrajiny. (07.08.2002) Pro zatverdzhennya Instrukciyi pro poryadok obchyslennya zarobitnoyi platy pracivnykiv osvity. [On approval of the Instruction on the procedure for calculating the wages of education workers] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056- 93?find=1&text=720.
5. Robochyj chas vykladacha // Sait helpiks.org [The websait helpiks.org] (2018) Retrieved from https://helpiks.org/6-84533.html.
6. Kabinet ministriv Ukrayiny. (03.04.1993) Pro robotu za sumisnycztvom pracivnykiv derzhavnyx pidpryyemstv, ustanov i organizacij [About work part-time employees of state enterprises, institutions and organizations] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245-93-%D0%BF.
7. Polozhennja pro planuvannja ta oblik navantazhennja naukovo-pedaghoghichnykh pracivnykiv u Vinnycjkomu nacionaljnomu aghrarnomu universyteti // Sajt Vinnycjkogho nacionaljnogho aghrarnogho universytetu [The official website of Vinnytsia National Agrarian University] (2016). Retrieved from http://vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/.
8. Tymchasove polozhennja pro planuvannja ta oblik roboty naukovo-pedaghoghichnykh pracivnykiv Nacionaljnoji akademiji obrazotvorchogho mystectva i arkhitektury // Sajt Nacionaljnoji akademiji obrazotvorchogho mystectva ta arkhitektury [The official website of the National Academy of Fine Arts and Architecture] (2015) Retrieved from http://naoma.edu.ua/ua/academy/publchna_nformatsya/ polozhennya/pro_planuvannya_ta_oblk_roboti_naukovo-pedagogchnikh_pratsvnikv/.
9. Polozhennja pro planuvannja ta oblik navchaljnogho navantazhennja naukovo-pedaghoghichnykh pracivnykiv u Sumsjkomu nacionaljnomu aghrarnomu universyteti // Sajt Sumsjkoho nacionaljnogho aghrarnogho universytetu [The official website of Sumy National Agrarian University] (2015) Retrieved from http://www.sau.sumy.ua/index.php? option=com_content &view=article&id=4712.
10. Matviyenko V.N. (2004). Polozhennya pro rejtyngovu ocinku roboty vykladacha. [Regulations on the rating assessment of the teacher]. Organizaciya navchalno-vyhovnogo procesu. Z dosvidu roboty VNZ I-II rivniv akredytaciyi, (Chastyna II), 224 – 242.
11. Goncharenko N.& Pozdnyakova V. (2007). Rejtyngova ocinka diyalnosti vykladacha [Ratings of the teacher's performance]. Osvita, texnikumy, koledzhi, (3), 23 – 25.
12. Zelenskyy, K.V., Kvasna, M.M. & Zelenska T.A. (2006). Rejtynghova ocinka profesijnoji dijaljnosti vykladachiv [Rating assessment of teachers' professional activity]. Novi tekhnologhiji navchannja, (42), 64 – 70.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 2 (53)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.