Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27865

Назва: Трансформація регіонального управління на основі аналізу та інтеграції даних з метою застосування проектного підходу
Інші назви: Transformation of regional management based on analysis and data integration to apply the project approach
Автори: Струтинська, Ірина Володимирівна
Strutynska, Iryna
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Струтинська І. В. Трансформація регіонального управління на основі аналізу та інтеграції даних з метою застосування проектного підходу / Ірина Струтинська // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 53. — № 2. — С. 22–30. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description: Strutynska I. (2017) Transformatsiia rehionalnoho upravlinnia na osnovi analizu ta intehratsii danykh z metoiu zastosuvannia proektnoho pidkhodu [Transformation of regional management based on analysis and data integration to apply the project approach]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 53, no 2, pp. 22-30 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (53), 2017
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (53), 2017
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 53
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 17-жов-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
УДК: 351.824
Теми: трансформація даних
децентралізація
Державний фонд регіонального розвитку
об’єднані територіальні громади
проекти місцевого та регіонального розвитку
проектний підхід
data transformation
decentralization
State Regional Development Fund
the combined projects of municipalities local and regional development
project approach
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 22-30
Початкова сторінка: 22
Кінцева сторінка: 30
Короткий огляд (реферат): Проведено дослідження та аналіз даних щодо пройдених кроків об’єднаними територіальними громадами на шляху реалізації сучасної моделі децентралізації. Здійснено аналіз розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Визначено основні проблеми, з якими зустрічаються новостворені об’єднані територіальні громади у процесі функціонування. Розглянуто позитивні зрушення та зміни у їх розвитку. Оскільки процес децентралізації передбачає, що питома вага адміністративної діяльності та відповідальності покладається на місцеві органи чи добровільно створені об’єднані територіальні громади, у статті запропоновано розробити ефективний механізм управління місцевим та регіональним розвитком на основі проектного підходу.
The research and analysis of the data on the steps taken by the united local communities for implementing the modern model of decentralization are carried out. The evaluation of the distribution of subsidies from the state budget to local budgets for infrastructure forming united communities is conducted. The main problems the newly merged municipalities are facing while operating are determined. Positive changes and progress in their development are regarded. Since decentralization implies that the share of administrative activities and responsibilities vested in local or voluntarily created merged municipalities, the paper proposes to develop an effective mechanism for managing local and regional development based on the project approach. It is so the community can achieve sustainable development. With the concept of sustainable development project activity has become especially important because it is an integral part of the implementation of this concept.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27865
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248772185&cat_id=244276429
http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list
http://www.minregion.gov.ua
http://vin.gov.ua/web/vinoda
Перелік літератури: 1. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України [Текст] / О.М. Бориславська, І.Б. Заверуха, А.М. Школик. та ін. // Центр політико-правових реформ. – К., Москаленко О. М., 2012. – 212 с.
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» від 16 березня 2016 р. № 200.
3. В’ячеслав Негода. Державна субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних громад перш за все має посилити їхню економічну спроможність / В. Негода / джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248772185&cat_id=244276429.
4. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 р. № 157- VIII // Офіційний вісник України. ‒ № 18. ‒ Стор. 21. ‒ Ст. 471.
5. Скрипнюк, О.В. Децентралізація влади як фактор забезпечення стабільності конституційного ладу: питання теорії і практики / О.В. Скрипнюк. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list.
6. Практичний коментар Закону України «Про співробітництво територіальних громад». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua. 11. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385 // Офіційний вісник України. ‒ 2014. ‒ № 70.
7. Матеріали Форуму «Перші кроки територіальних громад на шляху децентралізації влади» / Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vin.gov.ua/web/vinoda.
8. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2017. – № 2, с. 26).
References: 1. Detsentralizatsiia publichnoi vlady: dosvid yevropeiskykh krain ta perspektyvy Ukrainy [Text], O.M. Boryslavska, I.B. Zaverukha, A.M. Shkolyk. and other, Tsentr polityko-pravovykh reform, K., Moskalenko O. M., 2012, 212 p.
2. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy "Deiaki pytannia nadannia subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam na formuvannia infrastruktury obiednanykh terytorialnykh hromad" vid 16 bereznia 2016 y. No 200.
3. Viacheslav Nehoda. Derzhavna subventsiia na rozvytok infrastruktury obiednanykh hromad persh za vse maie posylyty yikhniu ekonomichnu spromozhnist, V. Nehoda, dzherelo: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248772185&cat_id=244276429.
4. Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 y. No 157- VIII, Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. ‒ No 18. ‒ P. 21. ‒ P. 471.
5. Skrypniuk, O.V. Detsentralizatsiia vlady yak faktor zabezpechennia stabilnosti konstytutsiinoho ladu: pytannia teorii i praktyky, O.V. Skrypniuk. [Electronic resource], Access mode: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list.
6. Praktychnyi komentar Zakonu Ukrainy "Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad". [Electronic resource], Access mode: http://www.minregion.gov.ua. 11. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 06.08.2014 y. No 385, Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. ‒ 2014. ‒ No 70.
7. Materialy Forumu "Pershi kroky terytorialnykh hromad na shliakhu detsentralizatsii vlady", Departament informatsiinoi diialnosti ta komunikatsii z hromadskistiu ODA. [Electronic resource], Access mode: http://vin.gov.ua/web/vinoda.
8. Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy" (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2017, No 2, P. 26).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 2 (53)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.