Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27864

Назва: Формування механізму протидії тіньовому сектору української економіки
Інші назви: Formation of the mechanism of anti-media to the underground sector of ukrainian economy
Автори: Шостаківська, Надія Михайлівна
Shostakivska, Nadiya
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Шостаківська Н. М. Формування механізму протидії тіньовому сектору української економіки / Надія Шостаківська // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 53. — № 2. — С. 16–22. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description: Shostakivska N. (2017) Formuvannia mekhanizmu protydii tinovomu sektoru ukrainskoi ekonomiky [Formation of the mechanism of anti-media to the underground sector of ukrainian economy]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 53, no 2, pp. 16-22 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (53), 2017
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (53), 2017
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 53
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 12-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
УДК: 343.37
Теми: тіньова економіка
державне регулювання
механізм протидії тіньовій економіці
організаційно-управлінський підхід до тіньової економіки
underground economy
government control
mechanism of counteraction a underground economy
organizationally administrative approach to underground economy
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 16-22
Початкова сторінка: 16
Кінцева сторінка: 22
Короткий огляд (реферат): Проблема тіньової економіки є актуальною на рівні національної економіки країни. За останні роки поліпшення соціально-економічного рівня життя населення знизило увагу до означеної проблеми. Але під час цього зберігся негативний вплив означеного сегмента економіки на національне господарство в досить великих розмірах. Нині не розроблено комплексного підходу для усунення всіх наявних наслідків функціонування тіньового сектора, але існують ефективні способи боротьби лише з окремими проявами вищезазначеного сегмента. У процесі всі вони не враховують ні регіональних, ні національних особливостей. Зменшення обсягу тіньового обороту є першочерговим завданням для державної політики кожної країни, але в процесі необхідно ретельно підбирати засоби його зниження. Необхідно вибірково знаходити заходи регулювання діяльності суб’єктів господарювання. Для вирішення проблеми тіньової економіки необхідно проаналізувати взаємний вплив тіньової та офіційної економіки, на всі сфери суспільного життя, розробити методики оцінювання масштабності тіньового сегмента по всіх видах економічної діяльності, ефективні способи перенесення економічних і фінансових ресурсів у легальну економіку. Комплексний підхід до розроблення науково обґрунтованих заходів економічного й адміністративного характеру в кінцевому підсумку призведе до зменшення частки тіньового сектора в національній економіці і сприятиме стабільному розвитку економіки країни. Існує три основні підходи до формування механізму протидії держави тіньової економіки: організаційний, управлінський та організаційно-управлінський підходи.
The problem of underground economy is actual at the level of national economy of the country. For the last few years the improvement of socio-economic standard of living of population reduced attention to the noted problem, but during the process negative influence of the noted segment of economy was preserved on a national economy in largenesses enough. Presently it is not developed complex approach for the removal of all present consequences of functioning of underground sector, but there are effective methods of coping only with the separate displays of afore-mentioned segment, but within the process all of them do not take into account either regional or national, features. Diminishing of volume of underground turnover is a near-term task, for the public policy of every country, but in this process it is necessary carefully to pick up facilities of its decline. It is necessary preferentially to find the measures of adjusting of activity of subjects of menage. To solve the problem of underground economy it is necessary to analyse the cross-coupling of unofficial and official economy, in all spheres of public life, to develop the methods of estimation of scale of shadow segment in all types of economic activity, effective methods of transference of economic and financial resources in a legal economy. The complex approach to the development of the scientifically grounded measures of economic and administrative character will eventually result in diminishing of part of a unofficial sector in a national economy and will assist stable development of country’s economy. There are three basic approaches to forming the mechanism of counteraction of the state of underground economy: organizational, administrative and organizationally administrative approach.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27864
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Бобырев, В.В. О воздействии государства на теневую экономику: принципы анализа, направления работы [Текст] / В.В. Бобырев // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2009. – № 3. – С. 32 – 55.
2. Верещагин, С.Г. Политика государства по борьбе с теневой экономикой, уклонением от уплаты налогов и противодействию легализации «грязных денег» [Текст] / С.Г. Верещагин // Бизнес в законе. – 2006. – № 3 – 4. – С. 38 – 55.
3. Лунёв, Д.С. Система мер по предотвращению и снижению уровня воздействия теневой экономики на деятельность и развитие организаций в регионе [Текст] / Д.С. Лунёв, Р.С. Лунёв // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2013. – № 2. – С. 62 – 73.
4. Проява, С.М. Экономизация коррупции. Механизм противодействия: монографія. [Текст] / С.М. Проява. – М. : ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2008.
5. Радюкова, Я.Ю. Экономическая безопасность страны как многоуровневая система элементов и отношений [Текст] / Я.Ю. Радюкова, И.Н. Шамаев // Социально-экономические явления и процессы. – Тамбов, 2011. – Вып. 1 – 2. – С. 194 – 198.
6. Самаруха, В.И.Теневая экономика в системе предпринимательской деятельности региона. [Текст] / В.И. Самаруха, В.И. Буров. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2010.
7. Федорова, А.Ю. Становление и развитие системы межбюджетных отношений в Российской Федерации [Текст] / А.Ю. Федорова, С.С. Самойлова, Н.И. Дорожкина // Социально-экономические явления и процессы. – Тамбов, 2013. – № 5 (051). – С. 210 – 215.
8. Шепелев, О.М. Государство и корпоративное управление в российской экономике [Текст] / О.М. Шепелев, В.Ю. Сутягин // Актуальные инновационные исследования: наука и практика. – 2010. – № 2. – С. 23.
References: 1. Bobyrev V. V. (2009) O vozdeistvyy hosudarstva na tenevuiu эkonomyku: pryntsypy analyza, napravlenyia raboty [About affecting of the state shadow economy: principles of analysis, work assignment] Menedzhment y byznes-admynystryrovanye. no. 3, pp. 32 – 55.
2. Vereshchahyn S. H. (2006) Polytyka hosudarstva po borbe s tenevoi ekonomykoi, uklonenyem ot uplaty nalohov y protyvodeistvyiu lehalyzatsyy «hriaznykh deneh» [Politics of the state on a fight against a shadow economy, avoiding tax payment and to counteraction of legalization of "dirty money"] Byznes v zakone, no 3-4, pp. 38 – 55.
3. Lunev D. S., Lunev R. S. (2013) Systema mer po predotvrashchenyiu y snyzhenyiu urovnia vozdeistvyia tenevoi ekonomyky na deiatelnost y razvytye orhanyzatsyi v rehyone [System of measures on prevention and decline of level of influence of shadow economy on activity and development of organizations in a region] Krymynolohycheskyi zhurnal Baikalskoho hosudarstvennoho unyversyteta ekonomyky y prava, no. 2, pp. 62 – 73.
4. Proiava S. M. (2008) Ekonomyzatsyia korruptsyy. Mekhanyzm protivodeistvyia: monohrafyia. [Economy of corruption. Mechanism of counteraction] Moskva: YuNYTYDANA (in Rossian).
5. Radiukova Ya. Yu., Shamaev Y. N. (2011) Ekonomycheskaia bezopasnost strany kak mnohourovnevaia systema elementov y otnoshenyi [Economic security of country as multilevel system of elements and relations] Sotsyalno-ekonomycheskye yavlenyia y protsesu, vol. 1-2, pp. 194 – 198.
6. Samarukha V. Y., Burov V. Y. (2010) Tenevaia ekonomyka v systeme predprynymatelskoi deiatelnosty rehyona [A shadow economy is in the system of entrepreneurial activity of region] Yrkutsk, (in Rossian)
7. Fedorova A. Yu., Samoilova S. S., Dorozhkyna N. Y. (2013) Stanovlenye y razvytye systemy mezhbiudzhetnykh otnoshenyi v Rossyiskoi Federatsyy [Becoming and development of the system of interbudgetary relations is in Russian Federation] Sotsyalno-ekonomycheskye yavlenyia y protsessu, no. 5, pp. 210 – 215.
8. Shepelev O. M., Sutiahyn V. Yu. (2010) Hosudarstvo y korporatyvnoe upravlenye v rossyiskoi ekonomyke [The state and corporate management are in the Russian economy] Aktualnue ynnovatsyonnue yssledovanyia: nauka y praktyka, no 2, pp. 23.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 2 (53)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.