Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27858

Назва: Вплив історико-політичних, соціо-психологічних та ментальних особливостей на розвиток національної економіки України
Інші назви: The influence of historical, political, sociopsychological and mental features on development of the national economy of Ukraine
Автори: Владимир, Ольга Михайлівна
Vladymyr, Olha
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Владимир О. М. Вплив історико-політичних, соціо-психологічних та ментальних особливостей на розвиток національної економіки України / Ольга Владимир // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 53. — № 2. — С. 138–150. — (Економічна теорія та історія економічної думки).
Bibliographic description: Vladymyr O. (2017) Vplyv istoryko-politychnykh, sotsio-psykholohichnykh ta mentalnykh osoblyvostei na rozvytok natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [The influence of historical, political, sociopsychological and mental features on development of the national economy of Ukraine]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 53, no 2, pp. 138-150 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (53), 2017
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (53), 2017
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 53
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 3-гру-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
УДК: 338
27
159.9
Теми: національна економіка
економічна психологія
економічна поведінка
національний господарський менталітет
природно-кліматичні умови
релігія
історико-політичні умови
national economics
economic psychology
economic behavior
national economic mentality
natural and climatic conditions
religion
historical and political conditions
Кількість сторінок: 13
Діапазон сторінок: 138-150
Початкова сторінка: 138
Кінцева сторінка: 150
Короткий огляд (реферат): Досліджено вплив історико-політичних, соціо-психологічних та ментальних особливостей на розвиток національної економіки України. Розглянуто основні природні, кліматичні та географічні умови, їх вплив на характер та структуру розвитку народного господарства від часів Київської Русі до сучасності. Проаналізовано вплив релігії на світосприйняття й ставлення до підприємницької діяльності та збагачення. Проведено порівняльний аналіз основних поглядів православ’я та католицизму (протестантства). Розглянуто історичний шлях та політичні умови господарювання українців у різні часи та в складі різних країн. Виявлено негативний вплив постколоніальних синдромів як на підприємницьку поведінку суб’єктів господарювання, так і на управлінські процеси на рівні державних органів. Обґрунтовано необхідність трансформації національного господарського менталітету з метою збереження національної самобутності, національних інтересів та забезпечення інтеграції національної економіки у міжнародне співробітництво на умовах гідного конкурента
The article is devoted to the study of the influence of historical, political, socio-psychological and mental characteristics on the development of the national economy of Ukraine. The main natural, climatic and geographical conditions and their influence on the character and structure of the national economy development from the time of Kyivan Rus to the present are considered have been considered in the article. The influence of religion on world perception and attitude towards entrepreneurship and enrichment has been analyzed. A comparative analysis of the main views of Orthodoxy and Catholicism (Protestantism) was conducted. The historical path and political conditions of Ukrainian economy management at different times and in the composition of different countries have been considered. The negative influence of postcolonial syndromes on entrepreneurial behavior of business entities, as well as to managerial processes at the state body’s level has been discovered. The necessity of transformation of the national economic mentality, in order to preserve national identity, national interests, as well as ensure integration of the national economy into international cooperation on the conditions of a worthy competitor has been substantiated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27858
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://www.youtube.com/watch?v=DXTroO0d5js
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vomptb.pdf
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/2016
Перелік літератури: 1. Наумік, К.Г. Економічна психологія: навч. посібник [Текст] / К.Г. Наумік. – Харків : ХНЕУ, 2007 276 с.
2. Пономарьов, А.П. Етнічність та ентічна історія України [Текст] / А.П. Пономарьов. – Київ : Либідь, 1996. – 272 с.
3. Стражний, О. Український менталітет: ілюзії, міфи, реальність [Текст] /О. Стражний. – К. : Книга, 2009. – 365 с.
4. Галушка, З.І. Господарський менталітет та національні особливості процесів соціалізації економіки: монографія [Текст] / З.І. Галушка, О.О. Лусте. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – 264 с.
5. Грушевський, М.С. На порозі нової країни [Текст] / М.С. Грушевський. – Львів : Світ, 1996. – 800 с.
6. Грицай, Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. [Текст] / Я.Й. Грицай. – К. : Генеза, 1996. – 360 с.
7. Лютко, О.М. Релігія й менталітет: генеалогія наукової рефлексії [Текст] / О.М. Лютко // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2006. – Вип. 29. – С. 21 – 24.
8. Плохій, С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності [Текст] / С. Плохій. – Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. – 496 с.
9. Прутська О. Історичний досвід розвитку підприємництва в Україні [Текст] / О. Прутська // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 9. – С. 32 – 37.
10. Прутська, О.О. Інституціоналізм: проблеми економічної поведінки в перехідній економіці [Текст] / О.О. Прутська – К. : Логос, 2003. – 256 с.
11. Гіптерс, З.В. Економічна освіта молоді в Галичині ХІХ – пер. пол. ХХ ст.: теорія, досвід, персоналії: монографія [Текст] / З.В. Гіптерс. – Львів : ЛБІ НБУ, 2006. – 220 с.
12. Райнерт, Ерік С. Як багаті країни забагатіли… і чому бідні країни лишаються бідними [Текст] / Ерік С. Райнерт. – К. : Темпора, 2015. – 444 с.
13. Україна: з третього світу в перший [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=DXTroO0d5js
14.Владимир, О. Національна грошова одиниця України: історичні аспекти розвитку та особливості найменування [Текст] / О. Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2017. – Вип. 1 (16). – С. 32 – 48. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vomptb.pdf
15.Інформаційний сайт Мінфін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/2016
References: 1. Naumik, K.H. Ekonomichna psykholohiia: navch. posibnyk [Text], K.H. Naumik, Kharkiv : KhNEU, 2007 276 p.
2. Ponomarov, A.P. Etnichnist ta entichna istoriia Ukrainy [Text], A.P. Ponomarov, Kyiv : Lybid, 1996, 272 p.
3. Strazhnyi, O. Ukrainskyi mentalitet: iliuzii, mify, realnist [Text] /O. Strazhnyi, K. : Knyha, 2009, 365 p.
4. Halushka, Z.I. Hospodarskyi mentalitet ta natsionalni osoblyvosti protsesiv sotsializatsii ekonomiky: monograph [Text], Z.I. Halushka, O.O. Luste, Chernivtsi : Chernivetskyi natsionalnyi universytet, 2017, 264 p.
5. Hrushevskyi, M.S. Na porozi novoi krainy [Text], M.S. Hrushevskyi, Lviv : Svit, 1996, 800 p.
6. Hrytsai, Ya.Y. Narys istorii Ukrainy: formuvannia modernoi ukrainskoi natsii KhIKh – KhKh st. [Text], Ya.Y. Hrytsai, K. : Heneza, 1996, 360 p.
7. Liutko, O.M. Relihiia y mentalitet: henealohiia naukovoi refleksii [Text], O.M. Liutko, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu im. I. Franka, 2006, Iss. 29, P. 21 – 24.
8. Plokhii, S. Brama Yevropy. Istoriia Ukrainy vid skifskykh voien do nezalezhnosti [Text], S. Plokhii, Kharkiv : Knyzhkovyi klub "Klub simeinoho dozvillia", 2016, 496 p.
9. Prutska O. Istorychnyi dosvid rozvytku pidpryiemnytstva v Ukraini [Text], O. Prutska, Ekonomika. Finansy. Pravo, 2002, No 9, P. 32 – 37.
10. Prutska, O.O. Instytutsionalizm: problemy ekonomichnoi povedinky v perekhidnii ekonomitsi [Text], O.O. Prutska – K. : Lohos, 2003, 256 p.
11. Hipters, Z.V. Ekonomichna osvita molodi v Halychyni KhIKh – per. pol. KhKh st., teoriia, dosvid, personalii: monograph [Text], Z.V. Hipters, Lviv : LBI NBU, 2006, 220 p.
12. Rainert, Erik S. Yak bahati krainy zabahatily… i chomu bidni krainy lyshaiutsia bidnymy [Text], Erik S. Rainert, K. : Tempora, 2015, 444 p.
13. Ukraine: z tretoho svitu v pershyi [Electronic resource], Access mode: https://www.youtube.com/watch?v=DXTroO0d5js
14.Vladymyr, O. Natsionalna hroshova odynytsia Ukrainy: istorychni aspekty rozvytku ta osoblyvosti naimenuvannia [Text], O. Vladymyr, Socio-Economic Problems and the State, 2017, Iss. 1 (16), P. 32 – 48, [Electronic resource], Access mode: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vomptb.pdf
15.Informatsiinyi sait Minfin. [Electronic resource], Access mode: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/2016
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 2 (53)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.