Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27857

Назва: Теоретичні аспекти розвитку аудиту як форми інформаційної взаємодії принципалів та агентів аудиторських послуг
Інші назви: Theoretical aspects of development of audit as forms of information relationship of principals and auditing agencies
Автори: Фесенко, Валерія Валеріївна
Fesenko, Valeriia
Приналежність: Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна
University of customs and finance, Dnipro, Ukraine
Бібліографічний опис: Фесенко В. В. Теоретичні аспекти розвитку аудиту як форми інформаційної взаємодії принципалів та агентів аудиторських послуг / Валерія Фесенко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 53. — № 2. — С. 130–137. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description: Fesenko V. (2017) Teoretychni aspekty rozvytku audytu yak formy informatsiinoi vzaiemodii pryntsypaliv ta ahentiv audytorskykh posluh [Theoretical aspects of development of audit as forms of information relationship of principals and auditing agencies]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 53, no 2, pp. 130-137 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (53), 2017
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (53), 2017
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 53
Дата публікації: 31-січ-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
УДК: 657.6
339.6
Теми: аудит
спільний аудит
теорія аудиту
аудиторські послуги
audit
joint audit
audit theory
audit services
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 130-137
Початкова сторінка: 130
Кінцева сторінка: 137
Короткий огляд (реферат): Присвячена дослідженню теоретичних аспектів розвитку аудиту як форми інформаційної взаємодії принципалів та агентів аудиторських послуг. Визначено, що серед теорій аудиту найоптимальнішої за сучасних умов є теорія агентів, оскільки узгоджується з сучасними тенденціями розвитку корпоративної звітності як основного інформаційного інструменту забезпечення довіри суспільства до економічної інформації суб’єктів господарювання. Запропоновано використовувати концепцію спільного аудиту як сучасну новітню форму організації процесу перевірки й підтвердження фінансової звітності підприємств для широкого кола користувачів інформації. Визначено, що сучасний аудит є дещо інтегрований поняттям, який передбачає його застосування у різних сферах державного та недержавного контролю. Основна його особливість у контексті сучасних економіко-соціальних змін є спрямованість на зменшення інформаційної асиметрії між суб’єктами інформаційної взаємодії та спрямованість його на підвищення довіри суспільства до економічної інформації суб’єктів господарювання.
The article is devoted to the study of theoretical aspects of the development of audit as a form of information interaction between principals and agents of audit services. It is determined that among the theories of auditing, the most optimal in modern conditions is the theory of agents, since it is consistent with the current trends of corporate reporting as the main information tool for ensuring public confidence in economic information of business entities. It is proposed to use the concept of joint audit as a modern and up-to-date form of organization of the process of verification and confirmation of financial reporting of enterprises for a wide range of users of information. It is determined that modern audit is somewhat integrated with the concept, which implies its application in various spheres of state and non-state control. Its main feature in the context of modern economic and social changes is the focus on reducing information asymmetry between actors of information interaction and its focus on increasing public confidence in economic information of business entities.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27857
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Бутинець, Ф.Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні: монографія. [Текст] / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 564 с.
2. Давидов, Г.М. Аудит: теорія і практика : монографія. [Текст] / Г.М. Давидов. – Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2006. – 324 с.
3. Давидов, Г.М. Теорія аудиту. [Текст] / Г.М. Давидов, М.В. Кужельний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 5. С. 44 ‒ 51.
4. Дмитренко, І.М. Теорія, методологія та організація аудиту корпоративних систем: автореф. дис. …д-ра економ. наук : 08.00.09. [Текст] / І.М. Дмитренко. – Київ, 2015. – 42 с.
5. Дорош, Н.І. Методологічні та організаційні аспекти аудиту: автореф. дис. … д-ра економ. наук: спец. 08.06.04. [Текст] / Н.І. Дорош. – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». – К., 2004. – 38 с.
6. Зубілевич, С.Я. Основи аудиту. [Текст] / С.Я. Зубілевич, С.Ф. Голов. – К. : Ділова Україна, 1996. – 374 с.
7. Каменська, Т.О. Внутрішній аудит: методологія та організація: автореф. дис. … д-ра економ. наук: 08.00.09. [Текст] / Т.О. Каменська. – Київ, 2011, 42 с.
8. Білуха, М.Т. Аудит: підручник. [Текст] / М.Т. Білуха. – Київ : Знання, 2000. – 769 с.
9. Брадул, О.М. Державний фінансовий аудит в Україні. [Текст] / О.М. Брадул, М.О. Юнацький // Вісник Криворізького національного університету. – 2012. – № 32. – С. 315 ‒ 317.
10.Виговська, Н.Г. Місце зовнішнього державного фінансового контролю у національній контрольній системі України. [Текст] / Н.Г. Виговська, А.Ю. Славіцька // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. – 2016. – № 4. – С. 219 – 228.
11.Державний фінансовий аудит: методологія і організація : монографія [Текст] / М.О. Никонович, Н.С. Барабаш та ін.; за ред. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 319 с.
12.Івашова, Л.М. Досвід державного фінансового контролю в країнах ЄС та напрями його імплементації до України [Текст] / Л.М. Івашова, М.Ф. Івашов // Вісник АМСУ. 2014. – № 2 (11). – С. 12 – 23.
13. Velte, P. What do we know about empirical joint audit research? A literature review [Text] / P. Velte // Accounting and Financial Control. – 2017. – Vol. 1, Is. 1. – P. 4 – 14.
14. Редько, О.Ю. Перспективи розвитку системно-орієнтованого аудиту в Україні. [Текст] / О.Ю. Редько // Бухгалтерській облік та аудит. – 2011. – № 9. – С. 50 – 54.
References: 1. Butynets, F.F. Audyt: stan i tendentsii rozvytku v Ukraini: monograph. [Text], F.F. Butynets, N.M. Maliuha, N.I. Petrenko, Zhytomyr : ZhDTU, 2004, 564 p.
2. Davydov, H.M. Audyt: teoriia i praktyka : monograph. [Text], H.M. Davydov, Kirovohrad : TOV "Imeks-LTD", 2006, 324 p.
3. Davydov, H.M. Teoriia audytu. [Text], H.M. Davydov, M.V. Kuzhelnyi, Bukhhalterskyi oblik i audyt, 2006, No 5. P. 44 ‒ 51.
4. Dmytrenko, I.M. Teoriia, metodolohiia ta orhanizatsiia audytu korporatyvnykh system: avtoref. dys. …d-ra ekonom. nauk : 08.00.09. [Text], I.M. Dmytrenko, Kyiv, 2015, 42 p.
5. Dorosh, N.I. Metodolohichni ta orhanizatsiini aspekty audytu: avtoref. dys. … d-ra ekonom. nauk: spets. 08.06.04. [Text], N.I. Dorosh, Natsionalnyi naukovyi tsentr "Instytut ahrarnoi ekonomiky", K., 2004, 38 p.
6. Zubilevych, S.Ya. Osnovy audytu. [Text], S.Ya. Zubilevych, S.F. Holov, K. : Dilova Ukraine, 1996, 374 p.
7. Kamenska, T.O. Vnutrishnii audyt: metodolohiia ta orhanizatsiia: avtoref. dys. … d-ra ekonom. nauk: 08.00.09. [Text], T.O. Kamenska, Kyiv, 2011, 42 p.
8. Bilukha, M.T. Audyt: pidruchnyk. [Text], M.T. Bilukha, Kyiv : Znannia, 2000, 769 p.
9. Bradul, O.M. Derzhavnyi finansovyi audyt v Ukraini. [Text], O.M. Bradul, M.O. Yunatskyi, Visnyk Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu, 2012, No 32, P. 315 ‒ 317.
10.Vyhovska, N.H. Mistse zovnishnoho derzhavnoho finansovoho kontroliu u natsionalnii kontrolnii systemi Ukrainy. [Text], N.H. Vyhovska, A.Yu. Slavitska, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, 2016, No 4, P. 219 – 228.
11.Derzhavnyi finansovyi audyt: metodolohiia i orhanizatsiia : monograph [Text], M.O. Nykonovych, N.S. Barabash and other; ed. Ye.V. Mnykha, K. : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2009, 319 p.
12.Ivashova, L.M. Dosvid derzhavnoho finansovoho kontroliu v krainakh YeS ta napriamy yoho implementatsii do Ukrainy [Text], L.M. Ivashova, M.F. Ivashov, Visnyk AMSU. 2014, No 2 (11), P. 12 – 23.
13. Velte, P. What do we know about empirical joint audit research? A literature review [Text], P. Velte, Accounting and Financial Control, 2017, Vol. 1, Is. 1, P. 4 – 14.
14. Redko, O.Yu. Perspektyvy rozvytku systemno-oriientovanoho audytu v Ukraini. [Text], O.Yu. Redko, Bukhhalterskii oblik ta audyt, 2011, No 9, P. 50 – 54.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 2 (53)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.