Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27856

Назва: Актуальність та проблеми дебіторської заборгованості: історичні аспекти, економічний зміст та етапи розвитку
Інші назви: Actuality and problems of debit restriction: historical aspects, economic content and stages of development
Автори: Синькевич, Надія Іванівна
Synkevych, Nadia
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Синькевич Н. І. Актуальність та проблеми дебіторської заборгованості: історичні аспекти, економічний зміст та етапи розвитку / Надія Синькевич // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 53. — № 2. — С. 119–129. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description: Synkevych N. (2017) Aktualnist ta problemy debitorskoi zaborhovanosti: istorychni aspekty, ekonomichnyi zmist ta etapy rozvytku [Actuality and problems of debit restriction: historical aspects, economic content and stages of development]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 53, no 2, pp. 119-129 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (53), 2017
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (53), 2017
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 53
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 4-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
УДК: 655
Теми: дебіторська заборгованість
взаєморозрахунки суб’єктів господарювання
бухгалтерський облік
фінансові результати
методика розрахунків
accounts receivable
mutual settlements of economic entities
accounting
financial results
methodology of calculations
Кількість сторінок: 11
Діапазон сторінок: 119-129
Початкова сторінка: 119
Кінцева сторінка: 129
Короткий огляд (реферат): Сучасні ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб’єктів господарювання. Дебіторська заборгованість є одним із основних активів підприємства, інформація про її розмір, стан і терміни погашення є важливою у прийнятті управлінських рішень. Адже, ефективне управління дебіторською заборгованістю здатне підвищити рівень рентабельності та прибутковість підприємства. Дебіторська заборгованість як об’єкт бухгалтерського обліку викликає немалий інтерес з боку вітчизняних та зарубіжних науковці. Адже для ефективного управління дебіторською заборгованістю необхідно знати її види, типи операцій та порядок відображення в обліку. Донині існує чимало актуальних нерозв’язаних питань, пов’язаних з обліком дебіторської заборгованості. Це зумовлює постійний перегляд нормативних актів і регламентуючих документів, вироблення нових шляхів удосконалення організації та методики розрахунків з дебіторами.
Modern market relations require revision of the accounting system, one of the central elements of which is the accounting of mutual settlements of economic entities. Accounts receivable is one of the main assets of an enterprise, information about its size, condition and maturity is important in making management decisions. Indeed, effective management of accounts receivable can increase the profitability and profitability of the enterprise. Accounts receivable as an object of accounting is of considerable interest from domestic and foreign scholars, because in order to effectively manage accounts receivable, it is necessary to know its types, types of operations and the order of displaying in the account. To date, there are a number of outstanding unresolved issues related to recordkeeping of account receivables. It accordingly provides for a permanent review of regulations and regulatory documents, the development of new ways to improve the organization and debtors calculation procedure.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27856
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua
Перелік літератури: 1. Зудина, Н.Ю. Анализ и регулирование дебиторской задолженности в коммерческой организации: автореф. дис.... к.э.н. [Текст] / Зудина Н. Ю. – М.: ФГОУ, 2009. – 26 с.
2. Іванілов, О.С. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства [Текст] / О.С. Іванілов, В.В. Смачило, Є.В. Дубровська // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 1. – С. 156 – 163.
3. Кияшко, О.М. Облік дебіторської заборгованості з позиції концепції збереження капіталу [Текст] / О.М. Кияшко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2009. – Вип. 16 (1). – С. 190 – 193.
4. Лігоненко Л.О. Управління дебіторською заборгованістю підприємства [Текст] / Л.О. Лігоненко, Н.М. Новікова. – К.: КНТЕУ, 2005. – 276 с.
5. Момот, Т.В. Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістю підприємства [Текст] / Т.В. Момот // Научно-технический сборник Харьковской национальной академии городского хозяйства. – 2008. – № 85. – С. 207 – 211.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 року № 237 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/.
7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
References: 1. Zudina, N.Iu. Analiz i rehulirovanie debitorskoi zadolzhennosti v kommercheskoi orhanizatsii: avtoref. dis.... k.e.n. [Text], Zudina N. Iu, M., FHOU, 2009, 26 p.
2. Ivanilov, O.S. Mekhanizm upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstva [Text], O.S. Ivanilov, V.V. Smachylo, Ye.V. Dubrovska, Aktualni problemy ekonomiky, 2007, No 1, P. 156 – 163.
3. Kyiashko, O.M. Oblik debitorskoi zaborhovanosti z pozytsii kontseptsii zberezhennia kapitalu [Text], O.M. Kyiashko, Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 2009, Iss. 16 (1), P. 190 – 193.
4. Lihonenko L.O. Upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstva [Text], L.O. Lihonenko, N.M. Novikova, K., KNTEU, 2005, 276 p.
5. Momot, T.V. Suchasni modeli upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstva [Text], T.V. Momot, Nauchno-tekhnycheskyi sbornyk Kharkovskoi natsyonalnoi akademyy horodskoho khoziaistva, 2008, No 85, P. 207 – 211.
6. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 10 "Debitorska zaborhovanist", zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 08.10.1999 roku No 237, [Electronic resource], Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/.
7. Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 y. [Electronic resource], Access mode: http://zakon.rada.gov.ua.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 2 (53)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.