Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27855

Назва: Методи діагностики матеріальних потоків на підприємствах
Інші назви: Diagnostics methods of material flows on the enterprises
Автори: Марущак, Леся Іванівна
Marushchak, Lesia
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Марущак Л. І. Методи діагностики матеріальних потоків на підприємствах / Леся Марущак // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 53. — № 2. — С. 111–118. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description: Marushchak L. (2017) Metody diahnostyky materialnykh potokiv na pidpryiemstvakh [Diagnostics methods of material flows on the enterprises]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 53, no 2, pp. 111-118 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (53), 2017
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (53), 2017
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 53
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 9-жов-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
УДК: 658
Теми: запаси
матеріальні витрати
планування
бюджет
система
підприємство
відхилення
stocks
material expenses
planning
budget
system
enterprise
deviation
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 111-118
Початкова сторінка: 111
Кінцева сторінка: 118
Короткий огляд (реферат): Розглянуто та узагальнено основні аспекти системи оперативного контролінгу і методів діагностики матеріальних потоків на підприємствах. Досліджено організаційно-методологічні засади контролінгу із розкриттям внеску управління запасами у загальні результати діяльності підприємства. Визначено характерні показники, необхідні для вирішення проблем щодо раціонального планування та постачання матеріальних ресурсів на підприємства, оперативного реагування на появу змін у середовищі їх функціонування.
The main aspects of the operational control system and diagnostics methods of material flows at the enterprises are considered and generalized. The organizational and methodological principles of controlling with the disclosure of the contribution inventory management to the overall results of the enterprise are explored. The characteristic indicators necessary for solving problems related to rational planning and supply of material resources to enterprises, operational response to the appearance of changes in the environment of their functioning are determined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27855
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Пожуєва, Т.О. Бюджетування як напрямок удосконалення системи управління діяльністю підприємств [Текст] / Т.О. Пожуєва // Вісник економічної науки України. – 2017. – № 1. – С. 73 – 77.
2. Яковлєв, Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій [Текст] / Ю.П. Яковлєв. – Київ, 2006.– 318 с.
3. Гуцайлюк, З.В. Ще раз про місце і роль управлінського обліку в інформаційній системі господарюючих суб’єктів [Текст] / З. В. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 11. – С. 45 – 49.
4. Пушкар, М.С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту : монографія [Текст] / М.С. Пушкар, Р.М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 370 с.
5. Абрамова, І.М. Планування структури обсягів грошових потоків при складанні фінансових бюджетів підприємства [Текст] / І.М Абрамова // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2012. – № 3. – С. 25 – 30.
References: 1. Pozhuieva, T.O. Biudzhetuvannia yak napriamok udoskonalennia systemy upravlinnia diialnistiu pidpryiemstv [Text], T.O. Pozhuieva, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2017, No 1, P. 73 – 77.
2. Yakovliev, Yu.P. Kontrolinh na bazi informatsiinykh tekhnolohii [Text], Yu.P. Yakovliev, Kyiv, 2006, 318 p.
3. Hutsailiuk, Z.V. Shche raz pro mistse i rol upravlinskoho obliku v informatsiinii systemi hospodariuiuchykh subiektiv [Text], Z. V. Hutsailiuk, Bukhhalterskyi oblik i audyt, 2004, No 11, P. 45 – 49.
4. Pushkar, M.S. Kontrolinh – informatsiina pidsystema stratehichnoho menedzhmentu : monograph [Text], M.S. Pushkar, R.M. Pushkar, Ternopil: Kart-blansh, 2004, 370 p.
5. Abramova, I.M. Planuvannia struktury obsiahiv hroshovykh potokiv pry skladanni finansovykh biudzhetiv pidpryiemstva [Text], I.M Abramova, Zovnishnia torhivlia: pravo ta ekonomika, 2012, No 3, P. 25 – 30.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 2 (53)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.