Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27854

Назва: Економічний зміст та облікове відображення франчайзингу
Автори: Кравчук, Наталія Василівна
Співак, Сергій Михайлович
Kravchuk, Nataliia
Spivak, Sergii
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Кравчук Н. В. Економічний зміст та облікове відображення франчайзингу / Наталія Кравчук, Сергій Співак // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 53. — № 2. — С. 103–110. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description: Kravchuk N., Spivak S. (2017) Ekonomichnyi zmist ta oblikove vidobrazhennia franchaizynhu. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 53, no 2, pp. 103-110 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (53), 2017
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (53), 2017
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 53
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 11-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
УДК: 339.1
Теми: франчайзинг
франшиза
франчайзі
франчайзер
франчайзингова угода
передфранчайзингові витрати
нематеріальні активи
паушальний внесок
роялті
franchising
franchise
franchisee
franchisor
franchise agreement
before franchising expenses
intangible assets
lump sum
royalty
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 103-110
Початкова сторінка: 103
Кінцева сторінка: 110
Короткий огляд (реферат): Досліджено ефективний і бюджетний механізм комерціалізації високоліквідних об'єктів інтелектуальної власності. Висвітлено передумови виникнення та формування франчайзингу як ефективного способу ведення бізнесу. Розкрито економічну сутність франчайзингу для цілей бухгалтерського обліку та переваги франчайзингу: впізнаваність бренду, зниження ризику невдачі, легко знайти фінансову підтримку і легко налаштувати бізнес. Розкрито історію франчайзингу. Відображено економічну сутність франчайзингу в бухгалтерському обліку з використанням визначення Міжнародної федерації франчайзингу, Асоціації, Європейської федерації франчайзингу та українських вчених. На основі цього було сформовано самовизначення франчайзингу як форми взаємодії між двома або більш незалежними господарськими суб’єктами, заснованої на співробітництві й регульованою франчайзинговими угодами. Доведено необхідність і відображено методику обліку до витрат франчайзингу на рахунку передфранчайзингових витрат. Відображено особливості обліку об’єктів інтелектуальної власності у франчайзера і франчайзі. Розкрито види франчайзингових платежів. Обґрунтовано порядок облікового відображення об’єктів інтелектуальної власності у франчайзера та франчайзі. Розкрито види та особливості їх обліку на рахунках доходів і витрат у сторін франчайзингової угоди
The article investigates the effective and budget mechanism of commercialization of highly liquid intellectual property objects. Franchising developed over time as an efficient way to do business. Franchising offers brand recognition, lower risk rate for failure, easy to find financial support and easy set up in a business. On the other hand, franchising has also some difficulties which are high costs,strict rules and dependency. History of franchising was covered. The economic essence of franchising in accounting was shown by using the definition from the International Franchise, Association and European Franchise Federation and Ukrainian scholars. Self-definition of franchising was formed - a form of interaction between two or more independent business entities, based on cooperation and regulated by franchising agreement. The necessity and method of accounting before franchising expenses on the prepaid expenses account were proved. Accounting features of the intellectual property objects of the franchisor and the franchisee were grounded. The types of franchise fees were discovered. The intellectual property objects created by ourselves are the development of the franchisor. It was shown on the balance sheet of the franchisor as an intangible asset. The franchisee does not have ownership of the objects of the intellectual property of the franchisor. The franchisee only pays a lump sum and a franchise royalty. That’s why accounting for incomes and expenses of the franchisor and the franchisee were shown.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27854
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://franchising.ua/franchayzing/94/evropeyskiy-kodeks-etiki-franchayzingu/
https://www.lawmix.ru/bux/156613
http://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/view/310
Перелік літератури: 1. Гнатишин, Л. Суть франчайзингу та відображення його в обліку [Текст] / Л. Гнатишин, Л. Петришин // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. – 2010. – № 17/2. – С. 33 – 38.
2. Дмитришин, В.С. Міжнародний досвід правового регулювання відносин у сфері франчайзингу [Текст] / В.С. Дмитришин // Часопис цивілістики. – 2012. – № 13. – С. 90 – 94.
3. Європейський Кодекс Етики Франчайзингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://franchising.ua/franchayzing/94/evropeyskiy-kodeks-etiki-franchayzingu/
4. Новосельцев, О. Франчайзинг: история развития, правовое регулирование, оценка [Текст] / О. Новосельцев // Финансовая газета. – № 18. – 1999 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lawmix.ru/bux/156613
5. Макарович, В.К. Франчайзинг: обліковий аспект [Текст] / В.К. Макарович, Т.Ю. Климко, Ш.Ш. Балог // Вісник Донецького національного університету, сер. В: Економіка і право. – 2015. – № 1. – Режим доступу: http://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/view/310
6. Серпенінова, Ю.С. Франчайзинг: сутність та порядок відображення в обліку [Текст] /Ю.С. Серпенінова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький – 2014. – № 1. – С. 256 – 260.
References: 1. Hnatyshyn, L. Sut franchaizynhu ta vidobrazhennia yoho v obliku [Text], L. Hnatyshyn, L. Petryshyn, Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Serie: Ekonomika APK, 2010, No 17/2, P. 33 – 38.
2. Dmytryshyn, V.S. Mizhnarodnyi dosvid pravovoho rehuliuvannia vidnosyn u sferi franchaizynhu [Text], V.S. Dmytryshyn, Chasopys tsyvilistyky, 2012, No 13, P. 90 – 94.
3. Yevropeiskyi Kodeks Etyky Franchaizynhu [Electronic resource], Access mode: http://franchising.ua/franchayzing/94/evropeyskiy-kodeks-etiki-franchayzingu/
4. Novoseltsev, O. Franchaizinh: istoriia razvitiia, pravovoe rehulirovanie, otsenka [Text], O. Novoseltsev, Finansovaia hazeta, No 18, 1999, [Electronic resource], Access mode: https://www.lawmix.ru/bux/156613
5. Makarovych, V.K. Franchaizynh: oblikovyi aspekt [Text], V.K. Makarovych, T.Yu. Klymko, Sh.Sh. Baloh, Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu, ser. V: Ekonomika i pravo, 2015, No 1, Access mode: http://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/view/310
6. Serpeninova, Yu.S. Franchaizynh: sutnist ta poriadok vidobrazhennia v obliku [Text] /Yu.S. Serpeninova, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, Khmelnytskyi – 2014, No 1, P. 256 – 260.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 2 (53)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.