Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27853

Назва: Управлінський інструментарій оцінювання ефективності впровадження конкурентної стратегії як механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства
Інші назви: Management instruments for evaluation of implementation efficiency of competitive strategy as a mechanism of enterprise competitiveness enhancement
Автори: Шпилик, Світлана Василівна
Shpylyk, Svitlana
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Шпилик С. В. Управлінський інструментарій оцінювання ефективності впровадження конкурентної стратегії як механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства / Світлана Шпилик // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 53. — № 2. — С. 89–102. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description: Shpylyk S. (2017) Upravlinskyi instrumentarii otsiniuvannia efektyvnosti vprovadzhennia konkurentnoi stratehii yak mekhanizmu pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Management instruments for evaluation of implementation efficiency of competitive strategy as a mechanism of enterprise competitiveness enhancement]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 53, no 2, pp. 89-102 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (53), 2017
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (53), 2017
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 53
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 24-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
УДК: 339.138
Теми: стратегія
маркетингова стратегія
конкурентна стратегія
стратегічний господарський підрозділ
SWOT-аналіз
маркетинг-мікс
strategy
marketing strategy
competitive strategy
strategic business units
SWOT-analysis
Кількість сторінок: 14
Діапазон сторінок: 89-102
Початкова сторінка: 89
Кінцева сторінка: 102
Короткий огляд (реферат): Оцінювання є завершальним етапом розроблення стратегій. Вона ґрунтується на доволі вичерпній інформації й полягає у визначенні можливих наслідків реалізації обраної стратегії. Стратегію неможливо оцінити лише за одним узагальнюючим показником, тому що вона охоплює різні напрями діяльності організації. Оцінюють стратегію за якістю запланованих дій та успішністю їх реалізації. Іноді розроблення стратегії заслуговує високої оцінки, однак її впровадження не дає очікуваних результатів, наприклад, невдало організоване управління порушило заплановані терміни переходу на випуск нової продукції, внаслідок чого організація зазнала збитків. Головним критерієм якості обраної стратегії вважають економічні результати розвитку організації
The evaluation is the final stage in the development of strategies. It is based on rather comprehensive information and is to determine the possible consequences of implementing the chosen strategy. The strategy can not be estimated by only one general indicator, because it covers the various activities of the organization. The strategy is evaluated by the quality of the planned actions and the success of their implementation. Sometimes the development of a strategy deserves a high score, but its implementation does not provide the expected results, for example, the failure of organized management violated the planned timing of the transition to the release of new products, resulting in the organization suffered losses. The main criterion for the quality of the chosen strategy is the economic results of the organization's development
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27853
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Азоев, Г.Л. Конкурентые преимущества фирмы [Текст] / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. – М.: ОАО „Типография „НОВОСТИ”, 2000. – 256 с.
2. Балабанова, Л.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб. [Текст] / Балабанова Л.В., Холод В.В. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 448 с.
3. Кіндрацька, Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. [Текст] / Г.І. Кіндрацька. – К.: Знання, 2006.– 366 с.
4. Книш, М.И. Конкурентные стратегии: учебное пособие [Текст] / М.И. Книш. – СПб.: Любавич, 2000.– 284 с.
5. Ковтун, Н.В. Загальна теорія статистики: курс лекцій [Текст] / Н.В. Ковтун, Г.С. Столяров. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 144 с.
6. Куденко, Н.В. Маркетингові стратегії фірми: монографія [Текст] / Н.В. Куденко. – К: КНЕУ, 2002.– 245 с
7. Шпилик, С.В. Методики оцінки ефективності впровадження стратегії [Текст] / С. В. Шпилик // Матеріали VІI Міжнародної науково-теоретичної конференції „Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть” (Тернопіль, 8 квітня 2009 р.). – Тернопіль, 2009. – С. 245 – 246.
8. Пастухова, В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: монографія [Текст]. – К.: Нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 302 с.
9. Портер, М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов [Текст] / Майкл Портер [2-е изд.]. – М.: АльпинаБизнесБукс, 2006. – 454 с.
10. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія [Текст]; за заг. ред. д-ра екон наук, професора Іванова Ю.Б., д-ра екон наук, професора Тищенка О.М. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2006. – 384 с.
11. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление [Текст] / Р.А.Фатхутдинов. – М. : Инфра, 2000. – 312 с.
12. Шпилик, С.В. Конкурентна стратегія як засіб досягнення конкурентної переваги [Текст] / С.В. Шпилик // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 101 – 109.
13. Экономическая стратегия фирмы: учеб. пособие [Текст] / А.П. Градова. – 3-е изд., испр. – СПб.: Спец.лит, 2000. – 589 с.
14. http: // ru. wikipedia. org / wiki / Коэффициент детерминации.
References: 1. Azoev, H.L. Konkurentye preimushchestva firmy [Text], H.L. Azoev, A.P. Chelenkov, M., OAO "Tipohrafiia "NOVOSTI", 2000, 256 p.
2. Balabanova, L.V. Stratehichne marketynhove upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: tutorial [Text], Balabanova L.V., Kholod V.V, K., VD "Profesional", 2006, 448 p.
3. Kindratska, H.I. Stratehichnyi menedzhment: tutorial [Text], H.I. Kindratska, K., Znannia, 2006, 366 p.
4. Knish, M.I. Konkurentnye stratehii: uchebnoe posobie [Text], M.I. Knish, SPb., Liubavich, 2000, 284 p.
5. Kovtun, N.V. Zahalna teoriia statystyky: kurs lektsii [Text], N.V. Kovtun, H.S. Stoliarov, K., Chetverta khvylia, 1996, 144 p.
6. Kudenko, N.V. Marketynhovi stratehii firmy: monograph [Text], N.V. Kudenko, K: KNEU, 2002, 245 s
7. Shpylyk, S.V. Metodyky otsinky efektyvnosti vprovadzhennia stratehii [Text], S. V. Shpylyk, Materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-teoretychnoi konferentsii "Sotsialno-ekonomichni, politychni ta kulturni otsinky i prohnozy na rubezhi dvokh tysiacholit" (Ternopil, 8 kvitnia 2009 y.), Ternopil, 2009, P. 245 – 246.
8. Pastukhova, V. Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom: filosofiia, polityka, efektyvnist: monograph [Text], K., Nats. torh.-ekon. un-t, 2002, 302 p.
9. Porter, M. Konkurentnaia stratehiia. Metodika analiza otraslei i konkurentov [Text], Maikl Porter [2-e izd.], M., AlpinaBiznesBuks, 2006, 454 p.
10. Teoretychni osnovy konkurentnoi stratehii pidpryiemstva: monograph [Text]; by gen. ed. d-ra ekon nauk, profesora Ivanova Yu.B., d-ra ekon nauk, profesora Tyshchenka O.M, Kh., VD "INZhEK", 2006, 384 p.
11. Fatkhutdinov, R.A. Konkurentosposobnost: ekonomika, stratehiia, upravlenie [Text], R.A.Fatkhutdinov, M. : Infra, 2000, 312 p.
12. Shpylyk, S.V. Konkurentna stratehiia yak zasib dosiahnennia konkurentnoi perevahy [Text], S.V. Shpylyk, Galician economic bulletin, Ternopil, 2008, No 4, P. 101 – 109.
13. Ekonomicheskaia stratehiia firmy: ucheb. posobie [Text], A.P. Hradova, 3-e izd., ispr, SPb., Spets.lit, 2000, 589 p.
14. http:, ru. wikipedia. org, wiki, Koeffitsient determinatsii.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 2 (53)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.