Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27852

Назва: Концептуальні засади вимірювання й оцінювання інтелектуального капіталу вітчизняних машинобудівних підприємств
Інші назви: Conceptual measurement and evaluation of intellectual capital of domestic machine-building enterprises
Автори: Нагорняк, Галина Степанівна
Nahorniak, Halyna
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Нагорняк Г. С. Концептуальні засади вимірювання й оцінювання інтелектуального капіталу вітчизняних машинобудівних підприємств / Галина Нагорняк // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 53. — № 2. — С. 79–89. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description: Nahorniak H. (2017) Kontseptualni zasady vymiriuvannia y otsiniuvannia intelektualnoho kapitalu vitchyznianykh mashynobudivnykh pidpryiemstv [Conceptual measurement and evaluation of intellectual capital of domestic machine-building enterprises]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 53, no 2, pp. 79-89 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (53), 2017
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (53), 2017
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 53
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 3-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
УДК: 330.102
Теми: знаннєва економіка
знаннєве суспільство
знання
інтелектуальний капітал
інформаційні технології
комунікативні технології
маркетингові технології
управління знаннями
фактори конкурентоспроможності
оцінювання
фінансовий потенціал
інтелектуальний потенціал
інтелектуальні ресурси
підприємство
фінансові ресурси
прибуток
knowledge economy
knowledge society
knowledge
intellectual capital
information technologies
communication technologies
marketing technologies
knowledge management
factors of competitiveness
evaluation
financial potential
intellectual potential
intellectual resources
enterprise
financial resources
profit
Кількість сторінок: 11
Діапазон сторінок: 79-89
Початкова сторінка: 79
Кінцева сторінка: 89
Короткий огляд (реферат): Досліджено сутність та особливості інтелектуального капіталу вітчизняних машинобудівних підприємств, розглянуто його основні складові, а також визначено основні концептуальні засади його вимірювання й оцінювання. Дано аналіз процесів, пов'язаних з управлінням знаннями, визначення інтелектуального капіталу та його вплив на розвиток усіх сфер суспільства; умови досягнення "знаннєвого суспільства" та "економіки, що базується на знаннях"; теоретико-практичні засади управління знаннями та різноманітні технології управління цими процесами; аналіз нових закономірностей і тенденцій, що формуються в умовах глобалізації та шляхи досягнення "суспільства знань" та "економіки знань"
In the article the essence and features of intellectual capital of domestic machine-building enterprises are investigated, its main components are considered, as well as the basic conceptual principles of its measurement and evaluation are determined. The analysis of the processes connected with knowledge management is given, the definition of intellectual capital and its influence on the development of all spheres of society are provided. Conditions for the achievement of a "knowledge society" and "knowledge economy", theoretical and practical principles of knowledge management and various technologies of management of these processes, an analysis of new patterns and trends emerging in the context of globalization and ways of achieving a "knowledge society" and "knowledge economy" are suggested.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27852
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Безпалов, П.В. Интеллектуальный капитал – стратегический потенциал организации [Текст] / П.В Беспалов., А.Л Гапоненко., В.И Корниенко. и др. – М.: Социальные отношения, 2003.
2. Брукинг, Э. Интеллектуальный капитал. Ключ к успеху в новом тысячелетии [Текст] / Э. Брукинг – Спб: Питер, 2001.
3. Бутко, М.П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : монографія [Текст] / М.П. Бутко, О.В. Попело; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М.П. Бутка. – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2014. – 372 с.
4. Гапоненко, А.Л. Управление знаниями [Текст] / А.Л. Гапоненко – М.: ИПК Госслужбы, 2001.
5. Грішнова, О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки [Текст] / О. А. Грішнова. – К: Знання, 2001. – 254 с.
6. Глухова, В.В.Экономика знаний [Текст] / В.В. Глухова., С.Б. Коробко., Т.В. Маринина – СПб.: Питер, 2003.
7. Зинов, В.Г. Управление интеллектуальной собственностью [Текст] / В.Г. Зинов – М.: Дело, 2003.
8. Ілляшенко, С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. посіб. [Текст] / С. М. Ілляшенко – Суми : ВТД "Університетська книга", 2003. – 278 с.
9. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: в 3 т. / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, акад. НАН України В.П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є. Кваснюка. [Текст] – К.: Фенікс, 2007. – Т.1. – С. 194 – 209.
10. Чухно, А.А. Інституціонально-інформаційна економіка: підручник [Текст] / А.А. Чухно, П.М.Леоненко, П.І. Юхименко. – К.: Знання, 2010. – 687 с.
11. Климов, С. М. Интеллектуальные ресурсы организаци [Текст] / С. М. Климов. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2000.
12. Лабоцкий, В. В. Управление знаниями [Текст] / В.В. Лабоцкий – М.: Современная школа, 2006.
13. Ленская, С.А. Интеллектуальный капитал – фактор экономического развития современной России [Текст] / С.А. Ленская, М.А. Эскиндаров, В.В. Мосин и др. – М.: Высшая школа, 2002.
14. Лукичева, Л.И. Внутрифирменное управление интеллектуальными активами [Текст] / Л.И Лукичева, Д.Н. Егорычева – М.: Омега-Л, 2004.
15. Макаров, В.Л. Микроэкономика знаний [Текст] / В.Л. Макаров, Г.Б. Клейнер – М.: Экономика, 2007.
16. Мильнер, Б.З. Управление знаниями. Эволюция и революция в организации. [Текст] / Б.З. Мильнер, – М.: ИНФРА-М, 2003.
17. Мильнер, Б.З., Управление знаниями в корпорациях. [Текст] / Б.З. Мильнер, З.П. Румянцева, В.Г. Смирнова и др. – М.: Дело, 2006.
18. Шипуліна, Ю.С. Управління розвитком інноваційного потенціалу промислових підприємств [Текст] / Ю.С. Шипуліна // Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці: монограф.; за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – С. 174 – 231.
References: 1. Bezpalov, P.V. Intellektualnyi kapital – stratehicheskii potentsial orhanizatsii [Text], P.V Bespalov., A.L Haponenko., V.I Kornienko. and other – M., Sotsialnye otnosheniia, 2003.
2. Brukinh, E. Intellektualnyi kapital. Kliuch k uspekhu v novom tysiacheletii [Text], E. Brukinh – Spb: Piter, 2001.
3. Butko, M.P. Intelektualnyi kapital yak chynnyk modernizatsii rehionalnoho ekonomichnoho prostoru : monograph [Text], M.P. Butko, O.V. Popelo; by gen. ed. d-ra ekon. nauk, prof. M.P. Butka, Nizhyn: TOV "Aspekt-Polihraf", 2014, 372 p.
4. Haponenko, A.L. Upravlenie znaniiami [Text], A.L. Haponenko – M., IPK Hossluzhby, 2001.
5. Hrishnova, O. A. Liudskyi kapital: formuvannia v systemi osvity i profesiinoi pidhotovky [Text], O. A. Hrishnova, K: Znannia, 2001, 254 p.
6. Hlukhova, V.V.Ekonomika znanii [Text], V.V. Hlukhova., S.B. Korobko., T.V. Marinina – SPb., Piter, 2003.
7. Zinov, V.H. Upravlenie intellektualnoi sobstvennostiu [Text], V.H. Zinov – M., Delo, 2003.
8. Illiashenko, S. M. Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom: problemy, kontseptsii, metody: tutorial [Text], S. M. Illiashenko – Sumy : VTD "Universytetska knyha", 2003, 278 p.
9. Stratehichni vyklyky KhKhI stolittia suspilstvu ta ekonomitsi Ukrainy: v 3 t., ed. akad. NAN Ukrainy V.M. Heitsia, akad. NAN Ukrainy V.P. Semynozhenka, chl.-kor. NAN Ukrainy B.Ye. Kvasniuka. [Text] – K., Feniks, 2007, V.1, P. 194 – 209.
10. Chukhno, A.A. Instytutsionalno-informatsiina ekonomika: pidruchnyk [Text], A.A. Chukhno, P.M.Leonenko, P.I. Yukhymenko, K., Znannia, 2010, 687 p.
11. Klimov, S. M. Intellektualnye resursy orhanizatsi [Text], S. M. Klimov, SPb., IVESEP, Znanie, 2000.
12. Labotskii, V. V. Upravlenie znaniiami [Text], V.V. Labotskii – M., Sovremennaia shkola, 2006.
13. Lenskaia, S.A. Intellektualnyi kapital – faktor ekonomicheskoho razvitiia sovremennoi Rossii [Text], S.A. Lenskaia, M.A. Eskindarov, V.V. Mosin and other – M., Vysshaia shkola, 2002.
14. Lukicheva, L.I. Vnutrifirmennoe upravlenie intellektualnymi aktivami [Text], L.I Lukicheva, D.N. Ehorycheva – M., Omeha-L, 2004.
15. Makarov, V.L. Mikroekonomika znanii [Text], V.L. Makarov, H.B. Kleiner – M., Ekonomika, 2007.
16. Milner, B.Z. Upravlenie znaniiami. Evoliutsiia i revoliutsiia v orhanizatsii. [Text], B.Z. Milner, M., INFRA-M, 2003.
17. Milner, B.Z., Upravlenie znaniiami v korporatsiiakh. [Text], B.Z. Milner, Z.P. Rumiantseva, V.H. Smirnova and other – M., Delo, 2006.
18. Shypulina, Yu.S. Upravlinnia rozvytkom innovatsiinoho potentsialu promyslovykh pidpryiemstv [Text], Yu.S. Shypulina, Problemy upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstv u tranzytyvnii ekonomitsi: monohraf.; by gen. ed. d.e.n., prof. S.M. Illiashenka, Sumy: VTD "Universytetska knyha", 2005, P. 174 – 231.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 2 (53)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.