Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27823

Title: Аналіз динаміки і структури зовнішньоекономічної діяльності україни для цілей аудиту
Other Titles: Analysis of dynamics and structure of foreign economic activity of ukraine for audit goals
Authors: Фесенко, Валерія Валеріївна
Fesenko, Valeriia
Affiliation: Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна
University of сustoms and finance, Dnipro, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Фесенко В. В. Аналіз динаміки і структури зовнішньоекономічної діяльності україни для цілей аудиту / Валерія Фесенко // Галицький економічний вісник. — ТНТУ, 2018. — Том 54. — № 1. — С. 49–61. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Fesenko V. (2018) Analiz dynamiky i struktury zovnishnoekonomichnoi diialnosti ukrainy dlia tsilei audytu [Analysis of dynamics and structure of foreign economic activity of ukraine for audit goals]. Galician economic bulletin, vol. 54, no 1, pp. 49-61 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (54), 2018
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 1 (54), 2018
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 54
Issue Date: 22-May-2018
Submitted date: 10-Feb-2018
Date of entry: 22-Feb-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2018.01.049
UDC: 657.6
339.6
Keywords: зовнішньоекономічна діяльність
аналіз
експорт
імпорт
контрольовані операції
податковий контроль
аудит
foreign economic activity
analysis
export
import
controlled operations
tax control
audit
Number of pages: 13
Page range: 49-61
Start page: 49
End page: 61
Abstract: Проаналізовано динаміку й структуру зовнішньоекономічної діяльності України у контексті аудиту її результатів. Визначено обсяг, структуру та динаміку зовнішньоекономічної діяльності України за 2011 – 2017 рр., яка за аналізований період містила понад 90% обсягу експортноімпортних операцій. На основі цього зроблено висновок про необхідність дослідження експортноімпортних операцій у контексті аудиту правильності нарахування та сплати податків суб’єктами ЗЕД при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Наведено результати аналізу товарної структури експорту та імпорту України, в яких визначено пріоритетні товарні групи: недорогоцінні метали для експорту та мінеральні продукти для імпорту. Проаналізовано показники експорту-імпорту товарів України до (з) держав (територій), операції з якими контролює держава. Це дало змогу зробити висновок про ефективність податкового контролю трансфертного ціноутворення, який було запроваджено в Україні 2013 року.
The article is devoted to the analysis of dynamics and structure of foreign economic activity of Ukraine in the context of audit of its results. The volume, structure and dynamics of foreign economic activity of Ukraine for 2011-2017 have been determined, which contained more than 90% of the volume of export-import operations for the analyzed period. It was concluded, that the export-import operations should be investigated in the context of the audit of the correctness of the calculation and payment of taxes by foreign economic entities in the conduct of foreign economic activity. The results of the analysis of the commodity structure of export and import of Ukraine are presented, in which the priority commodity groups are defined: precious metals for export and mineral products for import. The indicators of export-import of goods of Ukraine to (from) the states (territories) controlled by the state are analyzed, which made it possible to conclude on the effectiveness of the tax control of transfer pricing introduced in Ukraine since 2013.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27823
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL for reference material: http://www.ukrstat.gov.ua
References (Ukraine): 1. Вакульчик, О. М. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] / О. М. Вакульчик, Д. П. Дубицький // Вісник Академії митної служби України. – 2012. – № 2. – С. 75 – 82.
2. Вічевич, А.М., Максимець О. В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. [Текст] / А. М. Вічевич, О. В. Максимець // Львів : Афіна, 2004. – 140 с.
3. Дерій, В. А. Аналіз економічних процесів у промислових підприємствах: показники, перспективи [Текст] / В. А. Дерій // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 11 трав. 2016 р. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 326 – 328.
4. Книшек, О.О. Методика та організація аналізу і контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств: дис. … канд. екон. наук: 08.00.09 [Текст] / О.О. Книшек // Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – 226 с.
5. Леоненко, П.М. Зовнішньоекономічна діяльність України: сучасні тенденції [Текст] / П.М. Леоненко, О.І. Черепніна // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 2. – С. 75 – 84.
6. Демьянченко, А. Анализ внешнеэкономической деятельности Украины в 1990 – 2003 годах: от спада к экономическому росту [Текст] / А. Демьянченко // Економіст. – 2004. – № 9. – С. 42 – 45.
7. Мазаракі, А. Сучасні тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі України [Текст] / А. Мазаракі, Т. Мельник // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 2. – С. 299 – 308.
8. Україна в цифрах. 2011: стат. зб. / Держ. Ком. Статистики України. Київ: Державна служба статистики України, 2012. – 251 с.
9. Україна в цифрах. 2012: стат. зб. / Держ. Ком. Статистики України. Київ: Державна служба статистики України, 2013. – 249 с.
10. Україна в цифрах. 2013: стат. зб. / Держ. Ком. Статистики України. Київ: Державна служба статистики України, 2014. – 240 с.
11. Україна в цифрах. 2014: стат. зб. / Держ. Ком. Статистики України. Київ: Державна служба статистики України, 2015. – 239 с.
12. Україна в цифрах. 2015: стат. зб. / Держ. Ком. Статистики України. Київ: Державна служба статистики України, 2016. – 239 с.
13. Україна в цифрах. 2016: стат. зб. / Держ. Ком. Статистики України. Київ: Державна служба статистики України, 2017. – 240 с.
14. Україна в цифрах. 2017: стат. зб. / Держ. Ком. Статистики України. Київ: Державна служба статистики України, 2018. – 241 с.
15.Державна служба статистики України: сайт URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
References (International): 1. Vakulchyk O. M., Dubytskyi D. P. (2012) Analiz efektyvnosti zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Analysis of efficiency of foreign economic activity of enterprise] Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser. Ekonomika, no 2, pp. 75 – 82.
2. Vichevych A. M., Maksymets O. V. (2004) Analiz zovnishnoekonomichnoi diialnosti : navch. posib. [Analysis of foreign economic activity] Lviv: Afina, (in Ukrainian).
3. Derii, V. A. (2016) Analiz ekonomichnykh protsesiv u promyslovykh pidpryiemstvakh : pokaznyky, perspektyvy [Analysis of economic processes in industrial enterprises : indexes, prospects] Proceedings of the Stan i perspektyvy rozvytku oblikovo-informatsiinoi systemy v Ukraini (Ukraina, Ternopil, May 11 2016) Ternopil : TNEU, pp. 326 – 328.
4. Knyshek O. O. (2017) Metodyka ta orhanizatsiia analizu i kontroliu zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstv [Methodology and organization of analysis and control of foreign economic activity of enterprises] Rivne, (in Ukrainian).
5. Leonenko P. M., Cherepnina O. I. (2005) Zovnishnoekonomichna diialnist Ukrainy: suchasni tendentsii [Foreign economic activity of Ukraine : modern tendencies] Aktualni problemy ekonomiky, no. 2, pp.75 – 84
6. Demianchenko A. (2004) Analyz vneshnetkonomycheskoi deiatelnosty Ukrayny v 1990-2003 hodakh: ot spada k ekonomycheskomu rostu. [An analysis of foreign economic activity of Ukraine is in 1990-2003: from a slump to the economy growing] Ekonomist. no. 9, pp. 42 – 45
7. Mazaraki A. Melnyk T. (2011) Suchasni tendentsii ta chynnyky rozvytku zovnishnoi torhivli Ukrainy [Modern tendencies and factors of development of foreign trade of Ukraine] Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. no. 2, pp. 299 – 308
8. Ukraina v tsyfrakh. 2011: stat. zb. (2012) [Ukraine is in numbers. 2011: statistical collection] Derzh. Kom. Statystyky Ukrainy. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, (in Ukrainian).
9. Ukraina v tsyfrakh. 2012: stat. zb. (2013) [Ukraine is in numbers. 2012: statistical collection] Derzh. Kom. Statystyky Ukrainy. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, (in Ukrainian).
10. Ukraina v tsyfrakh. 2013: stat. zb. (2014) [Ukraine is in numbers. 2013: statistical collection] Derzh. Kom. Statystyky Ukrainy. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, (in Ukrainian).
11. Ukraina v tsyfrakh. 2013: stat. zb. (2014) [Ukraine is in numbers. 2013: statistical collection] Derzh. Kom. Statystyky Ukrainy. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, (in Ukrainian).
12. Ukraina v tsyfrakh. 2014: stat. zb. (2015) [Ukraine is in numbers. 2014: statistical collection] Derzh. Kom. Statystyky Ukrainy. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, (in Ukrainian).
13. Ukraina v tsyfrakh. 2015: stat. zb. (2016) [Ukraine is in numbers. 2015: statistical collection] Derzh. Kom. Statystyky Ukrainy. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, (in Ukrainian).
14. Ukraina v tsyfrakh. 2016: stat. zb. (2017) [Ukraine is in numbers. 2016: statistical collection] Derzh. Kom. Statystyky Ukrainy. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, (in Ukrainian).
15. Ukraina v tsyfrakh. 2017: stat. zb. (2018) [Ukraine is in numbers. 2017: statistical collection] Derzh. Kom. Statystyky Ukrainy. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, (in Ukrainian).
16. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy Available at: http://www.ukrstat.gov.ua
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2018, № 1 (54)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.