Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27375
Title: Дослідження взаємодії організації із зовнішнім середовищем в процесі реалізації її місії, на прикладі «Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»
Other Titles: Investigating the interaction of the organization with the external environment in the process of implementing its mission, for example, «Ternopil regional center for retraining and raising the level of skills of employees of state authorities, local self-government, state enterprises, institutions and organizations»
Authors: Галась, Людмила Мирославівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, місто Тернопіль вул. Руська 56 , телефон 0352 524 181
Bibliographic description (Ukraine): Галась Л. М. Назва : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „074 — публічне управління та адміністрування“/ Л. М. Галась. — Тернопіль: ТНТУ, 2018 р.. — 167 с.
Bibliographic description (International): Halas L.M. Title: the author's abstract of master's thesis on the specialty "074 - public administration and administration" / L. M. Halas. - Ternopil: TNTU, 2018 - 167 pp.
Issue Date: 13-Dec-2018
Submitted date: 27-Dec-2018
Date of entry: 24-Jan-2019
Publisher: Видавництво ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Кирич, Наталя Богданівна
Committee members: Паляниця, Віктор Анатолійович
UDC: УДК- 338.02
Keywords: взаємодія
interaction
зовнішнє середовище
external environment
зв’язки
communication
діяльність
activity
Abstract: Галась Л.М. Дослідження взаємодії організації із зовнішнім середовищем в процесі реалізації її місії, на прикладі «Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» Дипломна магістерська робота: 127 с., 16 рис., 12 табл., 4 додатків, 110 літературних джерел. Об'єкт дослідження є процес взаємодії Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій із зовнішнім середовищем в процесі реалізації його місії. Метою роботи є вироблення практичних рекомендацій щодо удосконалення взаємодії державної організації із зовнішнім середовищем через впровадження інноваційних технологій менеджменту. Методи дослідження. У магістерській роботі використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження: системного аналізу створення та розвитку програм; економіко-статистичного й порівняльного аналізу тенденцій розвитку і структурних змін у діяльності досліджуваного Тернопільського центру підвищення кваліфікації; графічний для візуалізації результатів дослідження; узагальнення - для обґрунтування ефективності удосконалення роботи досліджуваної організації; абстрактно-логічний - для здійснення теоретичних узагальнень і формування висновків за результатами дослідження. Рекомендаційні проекти щодо удосконалення роботи «Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій». Запропоновано інформаційно-комунікаційну систему взаємодії центру перепідготовки із елементами зовнішнього середовища та систему науково-методичного забезпечення надання послуг центру перепідготовки в процесі взаємодії із зовнішнім середовищем, обгрунтовано доцільність запровадження проектного типу організаційної структури організації. Ключові слова: взаємодія, зовнішнє середовище, зв’язки, діяльність.
Halas L.M. Investigating the interaction of the organization with the external environment in the process of implementing its mission, for example, «Ternopil regional center for retraining and raising the level of skills of employees of state authorities, local self-government, state enterprises, institutions and organizations» Master Thesis work: 127 p, 16 pic., 12 tab., 4 appendices, 110 references. The Object of Investigation is the process of interaction of the Ternopil regional center for retraining and raising the level of skills of employees of state authorities, local governments, state enterprises, institutions and organizations with the external environment in the process of fulfilling its mission. The Aim of the Work is the development of practical recommendations for improving the interaction of the state organization with the external environment through the introduction of innovative management technologies. Research methods. In the master's thesis used general scientific and special methods of research: system analysis of the creation and development of programs; economic-statistical and comparative analysis of trends of development and structural changes in the activities of the Ternopil Center for Excellence; graphic for visualization of research results; generalization - to substantiate the effectiveness of improving the work of the research organization; abstract-logical - for the implementation of theoretical generalizations and the formation of conclusions on the results of the study. Recommendation projects on improving the work of "Ternopil regional center for retraining and raising the level of skills of employees of state authorities, local governments, state enterprises, institutions and organizations". Information and communication system is proposed the interaction of the retraining center with the elements of the environment and a system of scientific and methodological support rendering services of the retraining center in the process of interaction with the external environment justified the feasibility of introducing the project type organizational structure of the organization. Key words: interaction, external environment, communication, activity.
Content: Вступ………………………………………...…………………………….....................................................................7 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади взаємодії організації в процесі реалізації місії……………….....11 1.1 Суть та основні завдання взаємодії державної організації із зовнішнім середовищем в процесі виконання її місії ………………..........................................................................................................................11 1.2 Методологічні підходи до побудови взаємодії державної організації із елементами зовнішнього середовища.…………………………...................................................................................................................20 1.3 Нормативно-правове забезпечення взаємодії державної організації із зовнішнім середовищем в процесі реалізації місії………….........................................................................................................................29 Розділ 2. Системний аналіз та оцінка взаємодії Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій із зовнішнім середовищем в процесі реалізації його місії …………..............................................................................................................................................................41 2.1 Організаційно-функціональне забезпечення взаємодії державної організації із зовнішнім середовищем в процесі реалізації її місії.………….........................................................................................41 2.2 Оцінка діючої практики взаємодії державної організації із зовнішнім середовищем в процесі реалізації місії …..……………………...................................................................................................................................54 2.3 Аналіз ефективності комунікаційних зв’язків із зовнішнім середовищем державної організації ..............................….………...............................................................................................................................63 Розділ 3. Вдосконалення взаємодії Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій із зовнішнім середовищем в процесі реалізації місії….........................75 3.1 Запровадження інноваційних технологій у взаємодії державної організації із зовнішнім середовищем …………………………………..............................................................................................................................75 3.2 Використання інструментарію комунікаційної політики в питаннях підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до стандартів Європейського Союзу…..……………..................................................87 3.3 Вдосконалення науково-методичного забезпечення надання інформаційних та консультативних послуг в процесі взаємодії державної організації із зовнішнім середовищем…...........................................97 Розділ 4. Спеціальна частина……………………………..…………..................................................................112 4.1 Аналіз основних показників розвитку регіону, у межах якого функціонує публічна організація…….................................................................................................................................................112 4.2 Організаційно-правові аспекти діяльності об’єкта дослідження.............................................................116 Розділ 5. Обґрунтування економічної ефективності …….……...……...........................................................122 5.1 Запровадження інноваційних технологій у взаємодії державної організації із зовнішнім середовищем....................................................................................................................................................122 5.2 Використання інструментарію комунікаційної політики в питаннях підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до стандартів Європейського Союзу ………………….............................................123 5.3 Вдосконалення науково-методичного забезпечення надання інформаційних та консультативних послуг в процесі взаємодії державної організації із зовнішнім середовищем ........................……………..125 Розділ 6. Охорона праці ………………………………..……………..................................................................130 6.1 Завдання в галузі охорони праці …..........................................................................................................130 6.2 Загальний аналіз стану охорони праці у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій…...........................................................................................132 6.3 Шляхи вдосконалення охорони праці у Тернопільському регіональному центрі..................................135 Розділ 7. Безпека в надзвичайних ситуаціях …………………………............................................................138 7.1 Проведення аналізу соціально-економічного стану і потенційних небезпек техногенного та природнього характеру суб`єкта господарювання .......................................................................................138 7.2 Підвищення стійкості роботи об`єктів господарської діяльності під час НС техногенного і природнього походження.......................................................................................................................................................142 Розділ 8. Екологія……………………………………………………….................................................................147 8.1 Система показників стану довкілля..........................................................................................................147 8.2 Екологічне виховання населення……......................................................................................................149 Висновки та пропозиції…………………………………………..........................................................................152 Перелік використаних джерел……………………….………..………...............................................................157 Додатки………………………………….……………...………………..................................................................168
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27375
Copyright owner: Галась Людмила Мирославівна
URL for reference material: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws
References (Ukraine): 1. Адміністративна процедура та адміністративні послуги: Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Авт.-уклад. В.П.Тимощук; Центр політико-правових реформ. – К.: Факт, 2003. – 496 с.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1991. – 519с.
3. Албастова Л.Н. Технологии эффективного менеджмента: Учеб.-практ. пособ. / Под. ред. Л.Н. Албастова. — М.: Изд-во “ПРИОР”, 1998. – 288 с.
4. Александров В.Т., Гусєв В.О. Послуги системи державного управління //Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. 3 (18) / Редкол.: Г.І.Мостовий, В.Я.Амбросов, О.Ю.Амосов та ін. – Х.: ХРІДУ НАДУ “Магістр”, 2003. – С. 208-213.
5. Асєєв Г. Методологія автоматизації діловодства в державних установах // Вісник Кн. палати.– 2004. – № 11. – С. 23-26.
6. Бай С. І. Менеджмент організації. Практикум. – К.: КНТЕУ, 2004.– 55 с.
7. Бакуменко В. Д. Удосконалення прийняття державно-управлінських рішень як один з найважливіших чинників розвитку державного управління // Збірник наукових працьУАДУ: Сучасні проблеми державного управління/За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2003. Вип.1. – С. 75.
8. Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 244 с.
9. Гаврилишин Б. Аналіз та оцінка ефективності України: (методика). – Мюнхен: Український Вільний Університет, 1994. – 11 с. (прозірки).
10. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. Посіб. – К.: Кондор, 2003
11. Сукманова О. Відповідальність за надання консультаційних послуг: міф чи реальність? // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №2. – С. 88-91.
References (International): 1. Administrative procedure and administrative services: Foreign experience and offers for Ukraine / Autonomous mode. VPTimoshchuk; Center for Political and Legal Reforms. - K .: Fact, 2003. - 496 pp.
2. Ansoff I. Strategic Management. - M .: Economy, 1991. - 519s.
3. Albastova L.N. Technologies of effective management: Ucheb.-practical. benefit / Under. ed. L.N. Albastova. - M .: Publishing house "PRIOR", 1998. - 288 p.
4. Alexandrov V.T., Gusev V.O. Public Administration Services // Actual Problems of Public Administration: Coll. sciences пр. - Вип. 3 (18) / Redecorating: GI Mustovy, V.Ya.Ambrosov, O.Yu.Amosov and others. - Kh. KhRID NAPA "Master", 2003. - P. 208-213.
5. Aseev G. Methodology of automation of record keeping in state institutions // Visnyk Kn. Chamber. - 2004. - No. 11. - P. 23-26.
6. Bai S. I. Management of the organization. Workshop. - K .: KNTEU, 2004. 55 p.
7. Bakumenko V.D. Improvement of the adoption of state-management decisions as one of the most important factors in the development of public administration // Collection of scientific works of the UADU: Modern problems of state administration / According to the commissions. edit VI Lugovoi, VM Knyazev - K .: View of UADU, 2003. V.1. - P. 75.
8. Verba VA, Reshetnyak T.I. Organization of consulting activities: Teaching. manual - K .: KNEU, 2000. - 244 p.
9. Gavrilyshyn B. Analysis and evaluation of Ukraine's efficiency: (methodology). - Munich: Ukrainian Free University, 1994. - 11 p. (spectacles).
10. Krushelnytska O.V., Melnychuk D.P. Personnel Management: Teaching Means - K.: Condor, 2003
11. Sukmanova O. Responsibility for providing consulting services: myth or reality? // Entrepreneurship, economy and law. - 2005. - №2. - P. 88-91.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:074 — публічне управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат та анотація.docx59,33 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools