Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27349
Title: Енергоефективна система підтримання мікроклімату в птахівничих приміщеннях
Other Titles: Энергоэффективная система поддержания микроклимата в птицеводческих помещениях
Energy efficient system maintenance microclimate in poultry premises
Authors: Троханяк, Віктор Іванович
Affiliation: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Bibliographic description (Ukraine): Троханяк В. І. Енергоефективна система підтримання мікроклімату в птахівничих приміщеннях : дис. канд. техн. наук : 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Троханяк В. І. – Київ, 2017. – 240 с.
Issue Date: 14-Jun-2017
Date of entry: 13-Jan-2019
Publisher: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Country (code): UA
Place of the edition/event: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Science degree: кандидат технічних наук
Level thesis: кандидатська дисертація
Code and name of the specialty: 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»
Defense council: Д 26.004.07
Supervisor: Горобець, Валерій Григорович
Committee members: Лисиченко, Микола Леонідович
Рутило, Микола Іванович
UDC: 620.97
536.584
631.227
Keywords: електротехнічна система
мікроклімат
теплообмінник-рекуператор
підземні свердловини
експериментальна установка
Number of pages: 240
Abstract: Троханяк В. І. Енергоефективна система підтримання мікроклімату в птахівничих приміщеннях. − На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено розв’язанню науково-прикладного завдання, яке полягає в удосконаленні електротехнічного комплексу для підтримання нормованого мікроклімату в птахівничому приміщенні із застосуванням води підземних свердловин і теплообмінників-рекуператорів для охолодження і нагрівання припливного повітря. На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень запропоновано та розроблено нову електротехнічну систему підтримання мікроклімату в пташнику, яка базується на використанні води підземних свердловин із застосуванням теплообмінників-рекуператорів для охолодження та нагрівання припливного повітря в літній і зимовий періоди. Проведено порівняння результатів числового розрахунку та експериментальних даних щодо тепловіддачі трубного пучка за допомогою статистичного аналізу. Отримана похибка не перевищує 6 %.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27349
References (Ukraine): 25. Влияние геометрии компактного поперечно обтекаемого гладко трубного пучка на его показатели / В. Г.Горобец, В. В. Панин, Ю. А. Богдан, В. И. Троханяк. // К.: КДАВТ. – 2015. – №1. – С. 6–13.
31. Горобець В. Г. Експериментальне дослідження охолодження припливного повітря у птахівничих приміщеннях / В. Г. Горобець, В. І. Троханяк, Ю. О. Богдан. // Науковий вісник НУБіП України "Техніка та енергетика АПК". – К.: ВЦ НУБіП України, – 2015. – №224. – С. 204–208.
32. Горобець В. Г. Експериментальне дослідження теплообмінного апарата нової конструкції [Електронний ресурс] / В. Г. Горобець, В. І. Троханяк // НУБіП України "Енергетика і автоматика". – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/viewFile/5247/5160.
33. Горобець В. Г. Комп’ютерне математичне моделювання процесів тепло- і масо переносу при вентиляції повітря в птахівничих приміщеннях [Електронний ресурс] / В. Г. Горобець, В. І. Троханяк // Мелітополь: ТДАТУ. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/pdf5t1/24.pdf.
34. Горобец В. Г. Компьютерное математическое моделирование процессов тепло- и массопереноса при вентиляции воздуха в птицеводческих помещениях / В. Г. Горобец, В. И. Троханяк. // Вестник ВИЭСХ. – 2015. – №4. (20). – С. 85 – 90.
35. Горобець В.Г. Теплогідравлічна ефективність поверхонь з інтенсифікаторами теплообміну та оребренням / В.Г. Горобець // Науковий вісник НУБіП України. – 2010. – № 148. – С. 46–56.
36. Горобець В.Г. Математичне моделювання процесів гідродинаміки і теплообміну в охолоджувачах повітря птахівничих приміщень / В.Г. Горобець, В.І. Троханяк, // Науковий вісник НУБіП України. – 2013. – № 184 (ч. 2). – с. 101-110.
37. Горобець В. Г. / Моделювання процесів переносу та теплогідравлічна ефективність кожухотрубного теплообмінника з компактним розташуванням пучків труб / В. Г. Горобець, В. І. Троханяк. – Науковий вісник НУБіП України "Техніка та енергетика АПК". – К.: ВЦ НУБіП України, 2014. – № 194, ч.2. – С. 147-155.
38. Горобець В. Г. Чисельне моделювання процесів переносу при поперечному обтіканні компактних пучків труб у кожухотрубних теплообмінниках / В. Г. Горобець, В. І. Троханяк. // Науковий вісник НУБіП України "Техніка та енергетика АПК". – К.: ВЦ НУБіП України, – 2015. – №209. ч.1. – С. 42–49.
119. Троханяк В. І. Визначення коефіцієнта тепловіддачі при чисельному моделюванні трубного пучка / Троханяк В.І. ‒ Мелітополь: ТДАТУ, 2015. ‒ Вип. 15. ‒ Т.2. ‒ С. 332–337.
120. Троханяк В. І. Побудова сітки ANSYS Meshing для CFD моделей методом кінцевих елементів / Троханяк В.І. ‒ Науковий вісник НУБіП України "Техніка та енергетика АПК". – К.: ВЦ НУБіП України, 2015. – № 209, ч.2. – С. 244–249.
121. Троханяк В. І. Застосування методу кінцевих елементів при побудові сітки в Ansys Meshing для CFD моделей / В. І. Троханяк, Ю. О. Богдан. // ДВНЗ "ПДТУ". – 2015. – №30. Т.2. – С. 181–189.
122. Троханяк В. І. Математичне моделювання теплообмінного апарата з шаховим та компактним розташуванням труб в трубному пучку / В. І. Троханяк, В. Г. Горобець. // Мелітополь: ТДАТУ. – 2015. – Вип.: 15 Т.4. – С. 142–149.
123. Троханяк В. И. Оценка теплогидравлической эффективности кожухотрубного теплообменного аппарата с компактным размещением труб в пучках на основе компьютерного численного моделирования процессов тепломассопереноса [Электронный ресурс] / В. И. Троханяк, Ю. А. Богдан // APRIORI. Серия: Естественные и технические науки. – 2015. – №6. – Режим доступа к ресурсу: http://apriori-journal.ru/seria2/6-2015/Trohanyak-Bogdan2.pdf.
124. Троханяк В. И. Теплогидравлическая эффективность кожухотрубного теплообменника с компактным размещением пучков труб [Электронный ресурс] / В. И. Троханяк, Ю. А. Богдан // APRIORI. Серия: Естественные и технические науки. – 2015. – №6. – Режим доступа к ресурсу: http://apriori-journal.ru/seria2/6-2015/Trohanyak-Bogdan1.pdf.
125. Троханяк В. И. Численное моделирование процессов тепло- массопереноса для кожухотрубного теплообменника с компактным размещением пучков труб [Электронный ресурс] / В. И. Троханяк, Ю. А. Богдан // APRIORI. Серия: Естественные и технические науки. – 2015. – №6. – Режим доступа к ресурсу: http://apriori-journal.ru/seria2/6-2015/Trohanyak-Bogdan.pdf.
Content type: Dissertation
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри автомобілівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools