Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27332
Title: Дослідження характеристик продуктивності та якості токарної обробки на основі керування поточним станом динаміки системи
Other Titles: Investigation of turning efficiency and quality based on the system dynamics current state control
Authors: Мотринець, Наталія Михайлівна
Motrynec, Natalia
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Мотринець Н.М. Дослідження характеристик продуктивності та якості токарної обробки на основі керування поточним станом динаміки системи : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ Н.М . Мотринець . — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Bibliographic description (International): Motrynec N.M. Investigation of turning efficiency and quality based on the system dynamics current state control : the author's abstract of master's thesis by specialty 133 - Industrial machinery engineering / N.M. Motrynec . – Ternopil: TNTU, 2018. — 7 p.
Issue Date: 27-Dec-2018
Submitted date: 27-Dec-2018
Date of entry: 11-Jan-2019
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Ярема, Ігор Теодорович
Committee members: Бадищук, Василь Ігорович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
Industrial machinery engineering
динаміка системи
токарна обробка
шорсткість
system dynamics
turning processing
roughness
Abstract: У дипломній роботі проведено аналіз результатів теоретичних і експериментальних досліджень процесу токарної обробки з можливістю керування динамікою системи. Запропоновано методику для дослідження коливань інструменту та шпинделя під час токарної обробки. Розроблено способи зменшення амплітуд коливань робочих органів токарного верстата під час обробки, а також на базі токарного верстата з ЧПК розроблено експериментальний стенд, оснащений модулятором та первинними датчиками обертів шпинделя, для дослідження впливу власних частот і форм коливань частин верстату на шорсткість поверхні деталі
In the thesis the analysis of the results of theoretical and experimental studies of the turning process with the ability to control the dynamics of the system is carried out. The technique for studying the oscillation of the tool and the spindle during turning process is proposed. The methods of reducing the amplitudes of oscillations of the working parts of the lathes during the milling process, as well as on the basis of the CNC turning center, have developed an experimental stand equipped with a modulator and primary spindle speed sensors to study the influence of the eigen frequencies and forms of oscillation of the machine tool on the roughness of the surface of the part.
Description: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України Захист відбудеться 27 грудня 2018 р. о 13.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №10 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №4, ауд. 101
Content: Вступ. Загальний розділ. Оптимізація схем формоутворення. Вибір і обґрунтування вихідних даних на розробку проекту верстатного обладнання. Проектування конструкції верстатного обладнання. Конструювання та розрахунок окремих вузлів верстата. Науково-дослідна частина. Організаційно економічна частина. Спеціальна частина САПР. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Екологія. Висновки. Перелік посилань.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27332
Copyright owner: © Мотринець Н.М., ТНТУ, 2018
References (Ukraine): 1. Мотринець Н.М. Оптимізація процесу обробки епоксикомпозитів зовнішніми енергетичними полями / Ярема І.Т., Антонов А.М., Колибабюк П.В., Мотринець Н.М. Матеріали VIІ Міжнародної науково - технічної конференції молодих учених та студентів / В 3 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 28-29 листопада 2018р.), 2018.- Т.1. с. 43.
2. Кузнєцов Ю.М. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах/ Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин [Текст] - К.:- Тернопіль: Тернограф, 2011. -692с.
3. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с.
4. В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов. Зниження впливу теплових деформацій на точність обробки на токарних верстатах / В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні №2, 2011. − С. 69-72.
5. Луців І.В. Багатолезове адаптивне оснащення: техніко-економічні показники//Вісник ЖДТУ. - Житомир: ЖДТУ, 2001, 316, с. 52-59
6. Шанайда В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках/ Шанайда В.В. − Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001. − 163 с.
7. Врагов Ю.Д. Анализ компоновок металлорежущих станков: (Основы компонетики)./ Врагов Ю.Д. −М: Машиностроение, 1978. − 208 с.
8. Пуш В.Э. Металлорежущие станки./ Пуш В.Э.- М.: Машиностроение, 1986. - 526с.
9. Расчет деталей и узлов металлорежущих станков с использованием ЭВМ/ С.А.Дубиняк, С.Г.Нагорняк, И.В.Луцив, И.Д.Дубецкий :Киев УМК ВО, 1989. − 152 с.
10. Lutsiv I. Adaptation of lathe chucks clamping elements to the clamping surfaces / Lutsiv I.V., Voloshyn V.N., Bytsa R // International journal for science, technics and innovations for the industry Mashines, Technologies, Materials. Sophia, PSTUM, 2015 . - Issue 12. - S/64-67
11. Hurey I. Qualimetric indexes determinations of adaptive type limited mechanizms for materials machining / Hurey I., Lutsiv I, Broshchak I, Sharyk M // Advances in manufacturing science and technology. - 2015. - №1. -p. 33-43
12. Кузнецов Ю. Н., Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки: монография/ Ю.Н. Кузнецов, О.И. Драчев, И.В. Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н.. – Старый Оскол: ТНТУ, 2014. – 480 с.
13. Луців І.В. Характеристики подач і зусиль при тонкому точнінні багаторізцевими головками / І.В. Луців, В. М. Шарик // Вісник ТНТУ. - №2(74). - Тернопіль, 2014. - С. 113-122.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мотринець 2.pdf3,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools