Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27297
Title: Дослідження модернізованого шпиндельного вузла та інструментального оснащення широкоуніверсального фрезерного верстата
Other Titles: Study of updated spindle unit and tools of a widely used milling machine.
Authors: Зубрицький, Василь Омелянович
Zubrytskyi, Vasyl
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Зубрицький В.О. Дослідження модернізованого шпиндельного вузла та інструментального оснащення широкоуніверсального фрезерного верстата : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ В.О. Зубрицький — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Bibliographic description (International): Zubrytskyi V. Study of updated spindle unit and tools of a widely used milling machine. – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018.
Issue Date: 27-Dec-2018
Submitted date: 27-Dec-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Кобельник, Володимир Романович
Committee members: Сташків, Микола Ярославович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
шпиндельний вузол
інструмент
фрезерний верстат
spindle unit
tool
milling machine
Abstract: В дипломній роботі проведено розрахунок та конструювання основних виконавчих вузлів широкоуніверсального фрезерного верстата, модернізовано конструкцію його шпиндельного вузла, запропоновано нові конструкції інструментального оснащення.
In the dissertation the calculation and design of the main executive units of the wide-scale milling machine was carried out, the design of its spindle unit was modernized, new designs of instrumental equipment were proposed.
Description: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Content: Вступ; Перший розділ «Призначення та область застосування, основні вузли та технічна характеристика базової моделі верстата» ; Другий розділ «Розробка кінематичної схеми» ; Третій розділ «Конструювання шпиндельних вузлів верстата (науково-дослідна частина)» ; Четвертий розділ «Коробка подач верстата» ; П’ятий розділ «Cупорт верстата» ; Шостий розділ «Вертикальна головка базової моделі верстата» ; Сьомий розділ «Лещата переналагоджувані універсальні зі збільшеним ходом губок» ; Восьмий розділ «Круглий стіл»; Дев’ятий розділ «Багатолезовий інструмент (науково-дослідна частина, спеціальна частина (САПР))» ; Десятий розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» ; Одинадцятий розділ «Обгрунтування економічної ефективності»; Дванадцятий розділ «Екологія»; Висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27297
Copyright owner: © Зубрицький Василь Омелянович, 2018
References (Ukraine): 1. Піцур І.І., Зубрицький В.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНСТРУМЕНТУ ПРИ ОБРОБЦІ МАЛОЖОРСТКИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 28–29 листоп. 2018.) в 3-х томах / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018 – Т. 1. – C. 149.
2. Кузнєцов Ю.М. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах/ Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин [Текст] - К.:- Тернопіль: Тернограф, 2011. -692с.
3. Кобельник В. Р. Ефективність керованого процесу свердління наскрізних отворів шляхом забезпечення зміни подачі / В. Р. Кобельник // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ, 2012. – Вип. № 31. – С. 47–56.
4. Кобельник В. Р. Жорсткість вертикально-свердлильних верстатів / В. Р. Кобельник, П. Д. Кривий // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – Вип. № 1 (40). – С. 34–40.
5. Кобельник В. Р. Методика дослідження кінематичної точності механізму подач вертикально-свердлильних верстатів на прикладі верстата моделі 2Н118 / В. Р. Кобельник, П. Д. Кривий // Процеси механічної обробки в машинобудуванні : зб. наук. праць. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – Вип. 8. – С. 99–108.
6. Кривий П. Д. Характер зміни подачі при виході інструменту із тіла заготовки в процесі свердління наскрізних отворів / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник, М.І. Кузьмін // Вісник ТНТУ : Науковий журнал. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – № 4 (68). – С. 114–127.
7. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с
8. Пуш В.Э. Металлорежущие станки./ Пуш В.Э.- М.: Машиностроение, 1986. - 526с.
9. Маталин А.А. Технология машиностроения./ Матлин А.А. - Л: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1985,- 496 с.
10. Гусев А.А. Технология машиностроения./ Гусев А.А. - М.: Машиностроение, 1986.- 480 с.
11. Технология машиностроения. - Т.1: Основи технологии машиностроения /Под ред. А.М. Дальского. - М.: Изд-во МГТУ им. Бауман, 2001. - 594 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AREF Зубрицький.pdf285,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools