Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27293
Title: Моделювання динамічних характеристик шпиндельного вузла спеціального токарно-копіювального багаторізцевого напівавтомата з ЧПК
Other Titles: Modeling of dynamic characteristics of turning spindle unit of a special semiautomatic multi cutters duplicating CNC lathe
Authors: Кухарук, Юрій Ігорович
Kukharuk, Yuriy
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Кухарук Ю.І. Моделювання динамічних характеристик шпиндельного вузла спеціального токарно-копіювального багаторізцевого напівавтомата з ЧПК : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ Ю.І.Кухарук — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Bibliographic description (International): Kukharuk Yu. Modeling of dynamic characteristics of turning spindle unit of a special semiautomatic multi cutters duplicating CNC lathe. – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018.
Issue Date: 26-Dec-2018
Submitted date: 26-Dec-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Кобельник, Володимир Романович
Committee members: Підгурський, Микола Іваннович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
токарно-копіювальний напівавтомат
шпиндельний вузол
інструмент
turning-copier semiautomatic lathe
spindle unit
tools
Abstract: В дипломній роботі здійснено розрахунок та конструювання основних виконавчих вузлів спеціального токарно-копіювального напівавтомата, моделювання динамічних характеристик шпиндельного вузла.
In the thesis the calculation and design of the main executive units of a special turning-copier semiautomatic lathe, modeling of dynamic characteristics of the spindle node is carried out.
Description: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Content: Вступ; Перший розділ "загальний розділ "; Другий розділ "Оптимізація схеми формоутворення на проектованому верстаті"; Третій розділ "Оптимізація компоновочної схеми проектованого верстата" ; Четвертий розділ "Вибір та обґрунтування вихідних даних на розробку проектуверстатного обладнання"; П’ятий розділ "Проектування конструкції верстатного обладнання (науково-дослідна частина)"; Шостий розділ "Обґрунтування економічної ефектив-ності"; Сьомий розділ "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях"; Восьмий розділ "Екологія" ; Дев’ятий розділ «спеціальний розділ. САПР» ; Висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27293
Copyright owner: © Кухарук Юрій Ігорович, 2017
References (Ukraine): 1. Кривий П.Д., Кобельник В.Р., Крупа В.В., Тимошенко Н.М., Кухарук Ю.І. ІМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПОДАЧІ НА ПЛАСТИЧНІСТЬ ЗРІЗУВАНОГО ШАРУ ПРИ ТОЧІННІ // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 28–29 листоп. 2018.) в 3-х томах / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018 – Т. 1. – C. 108.
2. Кузнєцов Ю.М. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах/ Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин [Текст] - К.:- Тернопіль: Тернограф, 2011. -692с.
3. Кобельник В. Р. Ефективність керованого процесу свердління наскрізних отворів шляхом забезпечення зміни подачі / В. Р. Кобельник // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ, 2012. – Вип. № 31. – С. 47–56.
4. Кобельник В. Р. Жорсткість вертикально-свердлильних верстатів / В. Р. Кобельник, П. Д. Кривий // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – Вип. № 1 (40). – С. 34–40.
5. Кобельник В. Р. Методика дослідження кінематичної точності механізму подач вертикально-свердлильних верстатів на прикладі верстата моделі 2Н118 / В. Р. Кобельник, П. Д. Кривий // Процеси механічної обробки в машинобудуванні : зб. наук. праць. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – Вип. 8. – С. 99–108.
6. Кривий П. Д. Характер зміни подачі при виході інструменту із тіла заготовки в процесі свердління наскрізних отворів / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник, М.І. Кузьмін // Вісник ТНТУ : Науковий журнал. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – № 4 (68). – С. 114–127.
7. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с.
8. Пуш В.Э. Металлорежущие станки./ Пуш В.Э.- М.: Машиностроение, 1986. - 526с.
9. Маталин А.А. Технология машиностроения./ Матлин А.А. - Л: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1985,- 496 с.
10. Гусев А.А. Технология машиностроения./ Гусев А.А. - М.: Машиностроение, 1986.- 480 с.
11. Технология машиностроения. - Т.1: Основи технологии машиностроения /Под ред. А.М. Дальского. - М.: Изд-во МГТУ им. Бауман, 2001. - 594 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AREF Кухарук.pdf369,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools