Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27001
Title: ШИРОКОДІАПАЗОННІ ПЛУНЖЕРНО-КУЛАЧКОВІ ПАТРОНИ ДЛЯ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ
Other Titles: Wide-band plunger-jaw chucks for turning
Authors: Ратушко, Ярослав Андрійович
Ratushko, Yaroslav
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Ратушко Я.А. Широкодіапазонні плунжерно-кулачкові патрони для токарної обробки. : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ Я.А. Ратушко — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 12 с.
Bibliographic description (International): Ratushko Ya.A.; «Wide-band plunger-jaw chucks for turning». 133 - Mechanical engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Issue Date: 27-Dec-2018
Submitted date: 27-Dec-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Волошин, Віталій Несторович
Committee members: Сташків, Микола Ярославович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
затискний патрон
кулачок
широкодіапазонність
статична сила затиску
токарна обробка
clamping chuck
jaw
wide-band
static clamping force
turning
Abstract: У дипломній роботі розглянуті питання, які пов'язані з аналізом і розробкою конструкції і моделюванням статичних силових характеристик розтискних широкодіапазонних плунжерно-клинових токарних патронів для оснащення автоматизованих токарних верстатів. Вибрано структуру приводу головного руху токарно-револьверного верстата з ЧПК у вигляді прямого приводу (мехатронного вузла), який поєднує в собі привідний та робочий органи. Проведено розрахунок кінематичних і силових характеристик приводу головного руху. Розроблено конструкцію та проведено розрахунок жорсткості шпиндельного вузла верстата, проведено його динамічний розрахунок. Отримано власні частоти та форми коливань шпинделя. Проведено аналіз схем і конструкцій затискних патронів по степені охоплення діапазону діаметрів, приведені показники широкодіапазонності та проведено огляд існуючих досліджень і розробок по затиску пруткових і штучних заготовок в широкому діапазоні. Розроблено конструкцію широкодіапазонного плунжерно-клинового токарного патрона. Запропоновано модель передачі сил у широкодіапазонному плунжерно-клиновому токарному патроні в статиці. Досліджено за допомогою розробленої математичної моделі вплив конструктивних, кінематичних та експлуатаційних параметрів на статичну радіальну силу затиску заготовки
The thesis deals with issues related to the analysis and design of the design and modeling of the static power characteristics of the clamping, wide-range plunger-wedge turning latches for the equipment of automated lathe machines. The structure of the drive of the main motion of a turning-revolving machine with a CNC in the form of a direct drive (mechatronic knot), which combines the driving and working bodies, is selected. The calculation of kinematic and power characteristics of the drive of the main motion is carried out. The design and the calculation of the stiffness of the spindle knot of the machine are carried out, its dynamic calculation is carried out. Own frequencies and spindle oscillation forms are obtained. The analysis of circuits and designs of clamping chuck according to the degree of coverage of the range of diameters has been carried out, indicators of wide-bandwidth are given and a review of existing research and developments on the clamping of rods and artificial billets in a wide range has been carried out. The design of wide-band plunger-jaw chucks is developed. The model of transfer of forces in wide-band plunger-jaw chucks in a static is offered. The influence of constructive, kinematic and operational parameters on the static radial force of the workpiece clamping is studied with the help of the developed mathematical model.
Description: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Content: Вступ; Перший «АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ»; Вибір компоновки верстата та основних технічних характеристик головного руху; Проектування мехатронного приводу головного руху з використання систем автоматихованого проектування; Науково-дослідний розділ; Організаційно-економічний розділ; Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; Екологія; Висновки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27001
Copyright owner: © Ратушко Ярослав Андрійович, 2018
References (Ukraine): 1. Волошин В.Н., Грицишин І.І., Ратушко Т.Ю. Широкодіапазонні плунжерно-клинові токарні патрони// Збірник тез доповідей VІІ міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», Том І. – Тернопіль, 2018.– С. 58.
2. Кузнєцов Ю.М., Луців І.В., Шевченко О.В., Волошин В.Н. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах: Монографія/ Упоряд. Кузнєцов Ю.М.. – К.: - Тернопіль: Терно-граф, 2011. – 692 с.
3. Кузнецов Ю.Н., Волошин В.Н., Неделчева П.М., Эль-Дахаби Ф.В. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием: Монография/ Под ред. Кузнецова Ю.Н. – Габрово: Университетское издательство «Васил Априлов», 2010. – 724 с.
4. Кузнецов Ю.Н., Волошин В.Н., Неделчева П.М., Эль-Дахаби Ф.В. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием: Монография. В 2-х ч. Ч.1: Основные сведения и принципы создания зажимных механизмов/ Под ред. Кузнецова Ю.Н. – К.: ООО «ЗМОК» - ООО «ГНОЗИС», 2009. – 270 с.
5. Кузнєцов Ю.М., Волошин В.Н. Принципи швидкого переналагодження затискних патронів токарних верстатів// Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія машинобудування. – 2002. – №43. – С.126 – 128.
6. Кузнєцов Ю.М., Волошин В.Н. Силові характеристики токарних патронів з позиційними багатопрофільними затискними елементами// Вісник ТДТУ. – 2004. - №3. – С. 43 – 48.
7. Кузнєцов Ю.М., Кушик В.Г., Волошин В.Н. Схеми охоплення заготовок різними типами затискних патронів// Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2002. – №3. – С. 23 – 28.
8. Широкодиапазонные и многофункциональные зажимные патроны: теория и практика. Монография/ Ю.Н. Кузнецов, В.Г. Кушик, О.Я. Юрчишин. – К.: ООО «ЗМОК» - ООО «ГНОЗИС», 2011. – 424 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Ратушко.pdf959,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools