Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27000
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ТОЧНОСТІ ПЯТИКООРДИНАТНОГО БАГАТОЦІЛЬОВОГО ВЕРСТАТУ НА ВІДХИЛЕННЯ ОБРОБЛЕНИХ ПОВЕРХОНЬ
Other Titles: Study of geometric accuracy parameters impact of a five-access multipurpose tool on the deviations of processed surfaces
Authors: Луців, Володимир Володимирович
Lutsiv, Volodymyr
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Луців В.В. Дослідження впливу паравметрів геометричної точності пятикоординатного багатоцільового верстату на відхилення оброблених поверхонь: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/В.В. Луців — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 12 с.
Bibliographic description (International): Lutsiv V.V.; «Study of geometric accuracy parameters impact of a five-access multipurpose tool on the deviations of processed surfaces». 133 - Mechanical engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Issue Date: 26-Dec-2018
Submitted date: 26-Dec-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Волошин, Віталій Несторович
Committee members: Ляшук, Олег Леонтійович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
п’ятикоординатний багатоцільовий верстат
точність
функція формоутворення
векторний баланс точності
five-access multipurpose machine
precision
form-shaping function
vector balance accuracy
Abstract: У дипломній роботі розглянуті питання, які пов'язані із розробкою моделі функції формоутворення, моделей різальних інструментів та моделі векторного балансу точності п’ятикоординатного багатоцільового верстату з ЧПК для оцінки впливу на точність оброблених поверхонь геометричних похибок положення його вузлів. Вибрано структуру приводу головного руху. Вибрано привідний двигун для приводу головного руху, проведено проектний розрахунок валів, пасової передачі та зубчастих коліс. Розроблено конструкцію коробки швидкостей приводу головного руху верстата з пересувними блоками коліс. Проведено перевірочний розрахунок валів та зубчастих коліс з використанням пакетів прикладних підпрограм автоматизованого розрахунку та розрахунок шпиндельного вузла і його елементів. Проведений аналіз досвіду вітчизняних та закордонних наукових шкіл в області точності металорізальних верстатів. Приведена структура моделі вихідної точності верстата та основні етапи варіаційного методу розрахунку його точності. Виходячи із опису процесу формоутворення та координатного коду розроблена формоутворююча структура п’ятикоординатного багатоцільового верстата з ЧПК та модель функції формоутворення. Розроблені моделі різальних інструментів та отримано векторний баланс точності п’ятикоординатного багатоцільового верстату з ЧПК, який являється варіацією його функції формоутворення. Він дає можливість оцінити вплив на точність оброблених поверхонь геометричних похибок положення його вузлів.
In the thesis the issues related to the development of the model of the form-shaping function, the models of cutting tools and the model of the vector balance of accuracy of the five-access multipurpose CNC machine are considered for the estimation of the impact on the accuracy of the machined surfaces of the geometric errors of the position of its knots. The structure of the drive of the main movement is selected. The drive motor for the main drive was selected; the design calculation of the shafts, the gear transmission and the gear wheels was carried out. The design of the box of speeds of the drive of the main movement of the machine with mobile blocks of wheels is developed. Verified calculation of shafts and gear wheels using the packages of applied routines of automated calculation and calculation of the spindle node and its elements. The analysis of the experience of domestic and foreign scientific schools in the field of accuracy of metal-cutting machine tools is carried out. The structure of the initial accuracy of the machine and the main stages of the variation method for calculating its accuracy are presented. Based on the description of the formation process and the coordinate code, the form-shaping function structure of the five- access multipurpose CNC machine and the model of the function of forming are developed. The models of cutting tools are developed and the vector balance accuracy of a five- access multipurpose CNC machine is obtained, which is a variation of its forming function. It gives an opportunity to estimate the influence on the accuracy of the surfaces of geometric errors in the position of its knots.
Description: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Content: Вступ; Перший «АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ»; Аналіз схем формоутворення на проектованому верстаті та вибір його раціональної компоновки; Вибір та обгрунтування вихідних даних на розробку верстатного обладнання. Технологічний розхрахунок.; Верстатне забезпечення механічної обробки; Науково-дослідний розділ; Організаційно-економічний розділ; Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; Екологія; Висновки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27000
Copyright owner: © Луців Володимир Володимирович, 2018
References (Ukraine): 1. Волошин В.Н., Луців В.В. Формоутворюючі можливості пятикоординатного фрезерного верстату з ЧПУ// Збірник тез доповідей VІІ міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», Том І. – Тернопіль, 2018.– С. 56-57.
2. Кузнєцов Ю.М., Луців І.В., Шевченко О.В., Волошин В.Н. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах: Монографія/ Упоряд. Кузнєцов Ю.М.. – К.: - Тернопіль: Терно-граф, 2011. – 692 с.
3. Ihor Lutsiv, Vitalij Voloshyn, Valeriy Buhovets. Shape forming system model of lathes two-carriage tool systems// Scientific journal of the Ternopil national technical university. – 2018 – №3 (91) – pp. 80-87.
4. I. Lutsiv, V. Voloshyn, V. Buhovets. Definition of component elements position errors of integrated self-adjusting equipment for turning// Technological Complexes. – 2016 – №1 (13) – pp. 98-105.
5. Решетов Д.Н., Портман В.Т. Точность металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 1986. – 336 с.
6. Долженкова C.Б. Выявление геометрических погрешностей металлорежущих станочных систем, влияющих на точность обработки/ C.Б. Долженкова, А.Г. Ивахненко, В.В. Куц// Известия Курского государственного технического университета. – 2010. – № 2 (31). – С. 60-65.
7. Портман В.Т. Универсальный метод расчета точности механических устройств // Вестник машиностроения. – 1981. – №7. – С. 12-16.
8. Портман В.Т. Модель выходной точности станка/ В.Т. Портман, В.Г. Шустер// Вестник машиностроения. – 1983. – №9. – С. 30-33.
9. Ивахненко А.Г. Точность формообразования на гексаподах/ А.Г. Ивахненко, О.Н. Подленко// СТИН – 2007 – №9. – С. 2 – 6.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Луців.pdf668,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools