Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26999
Title: Дослідження жорсткісних характеристик станини фрезерного верстату
Other Titles: Study of rigidity characteristics of a milling machine stand
Authors: Небога, Василь Ігорович
Neboha, Vasyl
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Небога В.І. Дослідження жорсткісних характеристик станини фрезерного верстату : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ В.І.Небога — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 8 с.
Bibliographic description (International): Neboha V.S " Study of rigidity characteristics of a milling machine stand." 133 - Sectoral engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Issue Date: 26-Dec-2018
Submitted date: 26-Dec-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Гагалюк, Андрій Валерійович
Committee members: Паливода, Юрій Євгенович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
жорсткість
напружено-деформований стан
деформація
шпиндель
3D- модель
stiffness
stress-strain state
deformation
spindle
3D-model
Abstract: У дипломній роботі розглянуті питання, які пов'язані з аналізом жорсткості несучої системи верстата, процесу механічної обробки деталі, дослідженням формоутворення та розробкою оптимальної компонувальної схеми верстата. Виконано проектний розрахунок та розробку окремих вузлів верстата. Виконано 3D моделювання корпусу (станини) верстата мод. 6Р13Ф3. Виконано статичний та модальний аналіз корпусу верстата.
The thesis deals with issues related to the analysis of the rigidity of the bearing system of the machine, the process of machining the details, the study of forming and the development of the optimal layout scheme of the machine. The project design and development of individual machine parts is carried out. The 3D modeling of the housing stand (frame) of the machine tool is executed. 6P13F3. A static and modal analysis of the machine case is performed.
Description: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Content: Вступ; Аналітичний розділ; Оптимізація схем формоутворення на проектованому верстаті і оптимізація його компоновки; Вибір та обгрунтування вихідних даних на розробку верстатного обладнання. Технологічний розрахунок.; Проектування конструкції верстатного обладнання; Спеціальна частина; Науково-дослідний розділ; Обгрунтування економічної ефективності; Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; Екологія ; Висновки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26999
Copyright owner: © Небога Василь Ігорович, 2018
References (Ukraine): 1. Технологія обробки на верстатах з ЧПК [Текст]: навч. посіб. для студ. машинобуд. спец. вищ. техн. навч. закл. / Гевко Б. М. [та ін.]; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, Каф. технології машинобуд. та автомобілів. - Т.: Крок, 2014. - 131 с.
2. Герасимчук Г.А. Розробка математичної моделі та дослідження складних профільних з’єднань у спеціальних пакетах комп’ютерного моделювання / Г.А. Герасимчук, Р.А. Скляров, В.В. Шанайда // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, - 2013. Випуск №42. – С.75-80.
3. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах : монографія / Ю.М. Кузнецов [та ін.]. - Київ : [Терно-граф], 2011.Тернопіль : - 690 с.
4. Луців І.В. Теорія технічних систем / Ю. М. Кузнєцов, Ю. К. Новосьолов, І. В. Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с.
5. В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов. Зниження впливу теплових деформацій на точність обробки на токарних верстатах / В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні №2, 2011. − С. 69-72.
6. Шанайда В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках/ Шанайда В.В. − Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001. − 163 с.
7. Кривий П.Д. Трудомісткість конструювання та виготовлення металорізальних і деревообробних верстатів: Навчальний посібник/ Кривий П.Д., Шарик М.В., Сотник І.П. – Тернопіль: ТДТУ, 2005. – 128 с.
8. Шевченко О. В. Підвищення точності обробки на токарних автоматизованих верстатах шляхом мікрорегулювання положення різця / О. В. Шевченко, Т. Г. Гримуд // Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування: збірник наукових праць. - 2010. - № 59. - С. 59-64. с
9. Федотьєв А. М. Шляхи підвищення точності обробки на прецизійних верстатах за рахунок стабілізації термічних деформацій. / А. М. Федотьєв, А. В. Філіпов // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. Випуск 6/2007 (47). Частина 1 «Нові технології в машинобудуванні», с. 78-81.
10. Гусєв А. П. 5. Поняття точності обробки // Основи технологій виробництва і ремонт автомобілів. Технологічні основи машинобудування: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.lntu.info/book/mbf/auto/2010/10 -138/ page6.html.
11. Токарно-фрезерні центри як шлях підвищення гнучкості обладнання / Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція "Машинобудування", підсекції "Конструювання верстатів та машин" і "Інтелектуальна власність"/ Укладач Кравець О.М. – К: НТУУ "КПІ", 2015. – 113 с.
12. Лисканич Ю. І. Використання CAD/CAM технологій Autodesk в навчальному процесі / Лисканич Ю. І., Небога В. І. // Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 26-27 квітня 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 1. — С. 208–209. — (Машинобудування).
13. Гагалюк А. В. Порівняння процесу виконання операції «видавлювання» в Autodesk Inventor та Компас 3D / А. В. Гагалюк, Г. С. Якимець // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. – Т. : ТНТУ, 2017. – Том Ⅰ. – С. 65–66. – (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні).
14. Орликов М.Л. Динамика станков:Учебное пособие для вузов .-2-е изд., переработанное и дополненное .-К.:Вища школа,1989 .-272 с.Испытания и исследования металлорежущих станков : методические указания к лабораторным работам / сост. Ю. В. Кирилин. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 48 с.
15. Кудинов В.А. Динамика станков .-М.:Машиностроение,1967 .-360 с.
16. Спирин В. А. Методология комплексного расчёта точности обработки для токарных станков с ЧПУ / В. А. Спирин, М. А. Красильников, А. А. Михайлов. // Вестник ПНИПУ. Машиностроение, металловедение. – 2012. – №2. С. 77 – 89.
17. Перелік параметрів, що характеризують геометричну та кінематичну точність верстатів відповідного типу, методи їх перевірки та допустимі відхилення параметрів регламентовані відповідними стандартами: ДЕРЖСТАНДАРТ 22267-76 – «Верстати металорізальні.
18. Утенков В. М. Прогнозирование потери точности металлорежущих станков // Наука и образование. Электронное издание: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://technomag.edu.ru/doc/574593.html.
19. Svoboda O., Bach P., Liotto G., Wang C. Machine Tool 3D Volumetric Positioning Error Measurement under Various Thermal Conditions // Proceeding of the ISPMM 2006 Conference. Urumgi, Xinjiang, China, August 2-6, 2006.
20. Kaiji Sato. Trend of precision positioning technology // ABCM Symposium Series in Mechatronics. 2006. Vol. 2. P. 739-750.
21. Schmitz T.L., Ziegert J.C., Zapata R., Canning J.S. Part Accuracy in High-Speed Machining: Preliminary Results // Proceedings of MSEC2006. 2006 ASME International Conference on Manufacturing Science and Engineering (October 8-11, 2006). Ypsilanti, MI. 2006. P. 1-8.
22. Zhang H., Yang J., Shen J., Wang C. Measurement and compensation for volumetric positioning errors of CNC machine tools considering thermal effect // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2011. Vol. 55, no. 1-4. P. 275-283. DOI: 10.1007/s00170-010-3024-5
23. Кузнецов А.П. Тепловое поведение и точность металлорежущих станков. МГТУ Станкин; Янус-К, 2011. 256 с.
24. Проников А.С. Параметрическая надёжность машин. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 560 с.
25. Определение точности и динамических характеристик металлорежущих станков : методические указания к практическим занятиям / сост. Ю. В. Кирилин. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 34 с.
26. Пестунов В. М. Підвищення точності обробки на металорізальних верстатах / В. М. Пестунов, М. В. Ткаченко, В.Ю. Шапошник // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету: Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація./ – вип. 25. ч. І. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – 430 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ_Небога.pdf238,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools