Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26998
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРАВКИ І РІЗКИ МІРНИХ ЗАГОТОВОК НА АВТОМАТИЧНІЙ ЛІНІЇ
Other Titles: Investigation of the measuring blanks dressing and cutting processes on the automatic transfer line.
Authors: Дехтерук, Ігор Анатолійович
Dekhteruk, Ihor
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Дехтерук І.А. Дослідження процесу правки і різки мірних хзаготовок на автоматичній лінії : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ І.А. Дехтерук — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 8с.
Bibliographic description (International): The diploma paper is submitted for the Master’s academic degree in the field of training 133 “Branch mechanical-engineering”. – Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2018.
Issue Date: 27-Dec-2018
Submitted date: 27-Dec-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Кривий, Петро Дмитрович
Committee members: Дичковський, Михайло Григорович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
автоматична лінія
редуктор
правильні валки
мірна заготовка
automatic transfer line
gear box
dressing roll
measuring blank
Abstract: Дипломна робота присвячена важливій науково-технічній задачі, яка полягає у розширенні технологічних можливостей існуючої лінії правки і різки мірних заготовок шляхом модернізації вузлів правки, розрізки, розмотування та редуктора. Розроблена технічна характеристика автоматичної лінії, розроблений технологічний процес виготовлення деталі-представника, виконані необхідні розрахунки конструктивних параметрів основних вузлів автоматичної лінії, створена математична модель оптимізації елементів режиму обробки деталі-представника. При визначенні зусилля дорнування внутрішніх циліндричних поверхонь згортних втулок як елементів підшипників ковзання прокатних валків використано імовірнісно-статистичний метод. Подані необхідні техніко-економічні розрахунки, які підтверджують доцільність виконання даної дипломної роботи.
The diploma paper is devoted to the important scientific-technological problem, which deals with the improvement of the manufacturing abilities of the available dressing and cutting transfer line of measuring blanks by updating the unit of dressing, cutting and unwinding, as well as that of the gear box. The specification of the automatic transfer. The specification of the automatic transfer line and the manufacturing process for production of the basic part were developed. The necessary calculations of the structural parameters of the automatic transfer line basic units have been carried out. The mathematic model for optimization of the basic part elements treatment mode has been created. While finding the mandrelling force of the internal cylinder surfaces of the turning bushes as the elements of the plain bearings of the rolls the probability – statistic method was used. Required technological-economic calculations to confirm the necessity of the Diploma paper were submitted.
Description: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету мені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України.
Content: Вступ; Перший розділ; Другий розділ "Технологічне забезпечення розрахунку виготовлення деталі-представника для лінії правки і різки мірних заготовок"; Третій розділ "Проектування та конструювання пристроїв автоматичної лінії правки і різки мірних заготовок" ; Четвертий (науково-дослідний) розділ Розрахунки на міцність найбільше навантаженого приводного валу"; Обґрунтування економічної ефективності удосконалення автоматичної лінії правки і різки мірних заготовок; Охорона праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях; Екологія; Висновки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26998
Copyright owner: © Дехтерук Ігор Анатолійович, 2018
References (Ukraine): Ицкович Г.М. Курсовое проектирование по деталям машин/ Ицкович Г.М. и др. – М.: Машиностроение, 1972.
Малов А.Т. Технология холодной штамповки/ Малов А.Т. – М.: Машиностроение, 1968.
Маталин А.А. Технология машиностроения/ Маталин А.А. – Л.: Машиностроение, 1985.
Целиков А.И. Основы теории прокатки/ Целиков А.И. - Москва: Металлургия, 1965. - 248 с.
Чекмарев А.П. Методы исследования процессов прокатки. / Чекмарей А.П. - М.: Машиностроение, 1969.
., Гуляев Ю.Г., Чукмасов С.А.. – Днепропетровск: Днепр-ВАЛ, 2001. - 544 с.
Данченко В.М. Контактные напряжения при прокатке : Монографія / В.М. Данченко, П.Л. Клименко. – Днепропетровск : Пороги, 2007. – 300 с.
Грудев А.П. Теория прокатки/ Грудев А.П. - М.: Металлургия, 1988. - 240 с.
Шанайда В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках/ Шанайда В.В. – Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001. – 163 с.
Рудской А.И. Теория и технология прокатного производства/ Рудской А.И., Лунев В.А. Учебное пособие. — СПб.: Наука, 2005. — 540 с.
Охорона праці в Україні: Нормативна база. – 5-те вид. змінене і доп. – К.: КНТ, 2008. – 536 с.
Справочник технолога-машиностроителя. Т.1/ Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1972.
Луців І.В. Теорія технічних систем/Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с.
Справочник технолога-машиностроителя. Т.2/ Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1972.
Решетов Д.Н. Детали машин/ Решетов Д.Н. – М.: Машиностроение, 1989. – 496 с.
Денисенко Г.Д. Охрана труда/ Денисенко Г.Д. – М.: Высшая школа, 1985. – 319 с.
Кривий П.Д. Трудомісткість конструювання та виготовлення металорізальних і деревообробних верстатів/ Кривий П.Д., Шарик М.В., Сотник І.П. – Тернопіль: ТДТУ, 2005. – 128 с.
Кривий П.Д. Імовірнісно-статистичний метод визначення зусилля дернування внутрішніх циліндричних поверхонь згортних втулок/ Кривий П.Д., Тимошенко Н.М., Сеник А.А., Дехтерук І.А.// Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар.наук.-техн.конф. молодих учених та студентів, (Тернопіль, 28-29 листоп.2018) /М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. Ун-т ім. І.Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – С.109.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ Дехтерук.pdf369,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools