Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26997
Title: ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОШПИНДЕЛЬНИХ ТОКАРНИХ АВТОМАТІВ
Other Titles: Use of methods of mathematical analysis for the investigation of force characteristics of multi spindle lathes
Authors: Гойчак, Іван Іванович
Hoichak, Ivan
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Гойчак І.І. Використання методів математичного аналізу для дослідження силових характеристик багатошпиндельних токариних автоматів: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ І.І.Гойчак — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 8с.
Bibliographic description (International): Thesis work for obtaining the educational qualification of Master degree of specialty 133 - Industrial machinery engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Issue Date: 27-Dec-2018
Submitted date: 27-Dec-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Скляров, Руслан Анатолійович
Committee members: Паливода, Юрій Євгенович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
багатошпиндельний токарний автомат
верстат
моделювання
розрахунок
VisSim
multi spindle turning automatic machine
machine
modeling
calculation
VisSim
Abstract: В дипломній роботі магістра розглянуто основні способи формоутворення обробки поверхонь деталі типу «ШП-128-14» та розроблено технологічний процес її виготовлення. Здійснено конструювання виконавчих вузлів верстату. Проведено моделювання приводу проектованого верстату. Вирішені питання техніко-економічного обґрунтування прийнятих технічних рішень. Також розкриті питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, екології.
The purpose of work is development of design of the main executive knots of the designed machine and modeling of work of its occasion. In the thesis of the master the main modes of shaping of surfaces of detail like "ShP-128-14" are considered and technological process of its production is developed. The designs of the gearbox and machine tool spindle unit are developed. Done technical and economic feasibility of technical solutions. Thesis work includes issues related to the industrial safety, human ecology and the safety of human life.
Description: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Content: Вступ; Аналітичний розділ; Оптимізація схем формоутворення на проектованому верстаті і оптимізація його компоновки; Вибір та обгрунтування вихідних даних на розробку верстатного обладнання. Технологічний розрахунок.; Проектування конструкції верстатного обладнання; Спеціальна частина; Науково-дослідний розділ; Обгрунтування економічної ефективності; Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; Екологія ; Висновки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26997
Copyright owner: © Гойчак Іван Іванович, 2017
References (Ukraine): 1. Гойчак І.І. Етапи машинного моделювання при проектуванні приводів металорізальних верстатів / Гойчак І.І. // Збірник тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 28–29 листоп. 2018.) в 3-х томах / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018 – Т. 1. – 231 с. — С. 66.
2. Гойчак І.І. Особливості розрахунку робочого простору компоновки верстата з механізмами паралельної структури / Гойчак І. І. // Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 26-27 квітня 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 1. — С. 207.
3. Дослідження перехідних процесів електропривода металорізального верстата з використанням інформаційних технологій / Скляров Р., Шанайда В., Савчук М. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 16. — № 1. — С.117-125.
4. Эффективность применения высокомоментных двигателей в станкостроении / Э.Г. Королев, А.И. Волкомирский, А.М. Лебедев и др. - М: Машиностроение, 1981.– 176 с.
5. Клиначев Н. В. Моделирование систем в программе VisSim / Н.В. Клиначев. – 2001.
6. Михайлов О.П. Автоматизированный электропривод станков и промышленных роботов: Учебник для вузов.- М.: Машиностроение, 1990.- 320 с.
7. Скляров Р.А. Прогнозування розвитку технічних систем. / Кузнєцов Ю.М., Скляров Р.А. - К.: ТОВ «ЗМОК» – ПП «ГНОЗИС», 2004. - 323 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Hojchak.pdf450,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools