Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26996
Title: Дослідження верстату пірамідальної компоновки на основі механізмів паралельної структури
Other Titles: Investigation of a machine tool of pyramidal assembly based on mechanisms of parallel structure
Authors: Олексієвич, Андрій Мирославович
Oleksiievych, Andriy
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Олексієвич А.М. Дослідження верстату пірамідальної компоновки на основі механізмів паралельної структури : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ А.М.Олексієвич — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 8 с.
Bibliographic description (International): Oleksiievych А.М. « Investigation of a machine tool of pyramidal assembly based on mechanisms of parallel structure.». Thesis work for obtaining the educational qualification of Master degree of specialty 133 - Industrial machinery engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Issue Date: 27-Dec-2018
Submitted date: 27-Dec-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Скляров, Руслан Анатолійович
Committee members: Паливода, Юрій Євгенович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
верстат пірамідальної компоновки
механізми паралельної структури
розрахунок
machine of pyramidal configuration
mechanisms of parallel structure
calculation
Abstract: Метою роботи є оцінка стану розвитку верстатів з механізмами паралельної структури та розробка їх нових конструкцій з покращеними технологічними можливостями. В дипломній роботі магістра здійснено аналіз розвитку компонувань верстатів з механізмами паралельної структури. Розглянуто основні способи формоутворення обробки поверхонь деталі типу «Корпус» та розроблено технологічний процес її виготовлення. Здійснено розробку компонування верстату пірамідальної компоновки, розроблено конструкції її основних вузлів. Здійснено дослідження кінематики механізмів паралельної структури. Розроблені практичні рекомендації по удосконаленню свердлильно-фрезерних верстатів з МПС. Запропоновані конструкції каркасних компоновок верстатів з МПС. Вирішені питання техніко-економічного обґрунтування прийнятих технічних рішень. Також розкриті питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, екології.
Description: In the thesis of the master the analysis of development of configurations of machines with mechanisms of parallel structure is carried out. The main ways of shaping of surfaces of a detail like "Case" are considered and technological process of its production is developed. Development of configuration of the machine of pyramidal configuration and a design of its main knots is carried out. The research of kinematics of mechanisms of parallel structure is conducted. The developed practical recommendations about improvement of boring-and-milling machines with mechanisms of parallel structure. The offered designs of frame configurations of machines with mechanisms of parallel structure. Done technical and economic feasibility of technical solutions. Thesis work includes issues related to the industrial safety, human ecology and the safety of human life.
Content: Вступ; Аналітичний розділ; Оптимізація схем формоутворення на проектованому верстаті і оптимізація його компоновки; Вибір та обгрунтування вихідних даних на розробку верстатного обладнання. Технологічний розрахунок.; Проектування конструкції верстатного обладнання; Спеціальна частина; Науково-дослідний розділ; Обгрунтування економічної ефективності; Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; Екологія ; Висновки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26996
Copyright owner: © Олексієвич Андрій Мирославович, 2018
References (Ukraine): 1. Крижанівський В.А., Кузнєцов Ю.М., Валявський І.А., Скляров Р.А. Технологічне обладнання з паралельною кінематикою: Навчальний посібник для ВНЗ. / Під ред. Ю.М. Кузнєцова. – Кіровоград, 2004. – 449 с.
2. Лебедев П.А. Кинематика пространственных механизмов. – М.-Л.: Машиностроение, 1966. – 280 с.
3. Диментберг Ф.М. Теория пространственных шарнирных механизмов. – М.: Наука, 1982. – 336 с.
4. Олексієвич А.М. Основні переваги та особливості використання технологічного обладнання з механізмами паралельної структури // Збірник тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 28–29 листоп. 2018.) в 3-х томах / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018 – Т. 1. – 231 с. — С. 135.
5. Агрегатно-модульне технологічне обладнання: / Крижанівський В.А., Кузнєцов Ю.М., Кириченко А.М. та ін. / Під ред. Ю.М. Кузнєцова. Навч. посібник для ВНЗ у 3-х част. – Кіровоград, 2003. – Частина IIІ. Агрегатно-модульне технологічне обладнання нового покоління, його оснащення та інструментальне забезпечення. – 507 с., іл
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_oleksievich.pdf467,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools