Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26925
Title: Дослідження силових факторів процесу розточування глибоких отворів циліндрів на токарному верстаті
Other Titles: Investigation of force characteristics of deep holes of cylinders boring on lathes
Authors: Бондарук, Олександр Васильович
Bondaruk, Oleksandr
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Бондарук О.В.. Дослідження силових факторів процесу розточування глибоких отворів циліндрів на токарному верстаті : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ О.В. Бондарук. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 8 с.
Bibliographic description (International): Bondaruk O.V. Investigation of force characteristics of deep holes of cylinders boring on lathes : the author's abstract of master's thesis by specialty 133 - Industrial machinery engineering / O.V. Bondaruk . – Ternopil: TNTU, 2018. — 8 p.
Issue Date: 26-Dec-2018
Submitted date: 26-Dec-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Крупа, Володимир Васильович
Committee members: Дичковський, Михайло Григорович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
Industrial machinery engineering
глибокий отвір
багатолезовий розточувальний інструмент
сила різання
крутний момент
режими різання
планування експерименту
deep hole
multi-cutter
boring tool
cutting force
torque
cutting mode
experiment planning
Abstract: Здійснено аналіз базової моделі верстату, виявлено його основні недоліки та запропоновано шляхи їх усунення. Проведено аналіз інструментального забезпечення для розточування глибоких отворів циліндрів на токарному верстаті, а також існуючих залежностей для розрахунку силових характеристик процесу різання при розточуванні. Проведено аналіз формотворення на токарних верстатах та його компонувальної схеми на основі математичного методу відбору компоновок. Здійснено кінематичний розрахунок приводу головного руху, розрахунок пасової передачі, силовий та міцнісний розрахунок коробки швидкостей, розрахунок шпиндельного вузла на жорсткість. Проаналізовано особливості та схеми оброблення глибоких отворів циліндрів на токарному верстаті. Проведено патентний аналіз затискних патронів, а також спеціальних динамометричних пристроїв для вимірювання сил різання при розточуванні. Подано методики конструювання розточувальних інструментів із попарно-асиметричним розміщенням різців як з переточуваними так і з непереточуваними пластинами, а також конструкцію інструменту, розробленого на основі даних методик. Розроблена методика проведення експериментальних лабораторних досліджень на основі теорії планування експерименту, на основі якої проведені лабораторні дослідження впливу глибини різання та подачі на осьову силу та крутний момент при розточуванні, проведено опрацювання результатів експериментів і здійснено їх аналіз.
Analysis of the machine-tool basic model has been revealed and the ways of their elimination nave been proposed. Analysis of the tools equipment for boring the cylinder deep holes on the lathe was carried out as well as the available dependencies for calculation of power characteristics of cutting process under boring. Forming on lathes and its components scheme were studied on the mathematic method of the arrangement selection. The kinematic calculation of the primary motion drive was performed, as well as the calculation of the belt transmission, force and strength calculation on of the gear-box and the rigidity of the spindle unit. Besides, the characteristics and the mode of treatment of the cylinder deep holes on the lathe have been studied, the patent analysis of the face chucks and special dynamometric devises for measuring the cutting forces while boring have been carried out. The methods of boring tools design with both turning and non-turning plates have been presented s well as the tool structure, developed basing on these methods. The method the method of carrying out the experimental laboratory investigations, based on the experiment planning theory, which was used to perform the laboratory investigations of the cutting depth and transmissions effect on the axis force and the torque while boring, has been developed. The results have been summarized and analyzed.
Description: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України Захист відбудеться 27 грудня 2018 р. о 13.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №10 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №4, ауд. 101
Content: Вступ, Аналітичний розділ, Аналіз формоутворення та компонувальної схеми верстату, Конструкторський розділ, Науково-дослідний розділ, Спеціальний розділ, Обгрунтування економічної ефективності, Охорона праці та БЖД, Екологія, Висновки, перелік посилань
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26925
Copyright owner: © Бондарук О.В., ТНТУ, 2018
References (Ukraine): Бондарук О.В. Обґрунтування параметрів розточувальних інструментів з попарно-асиметричим розміщенням лез та непереточуваними пластинами Крупа В.В., Кривий П.Д., Кобельник В.Р., Бондарук О.В. // Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (12 листопада ‐ 15 листопада 2018 р. м. Гельсінкі, Фінляндія): тези допов. - Дніпро‐Гельсінкі, 2018. С. 335-338
Крупа В. В. Металорізальні інструменти з асиметричним розміщенням лез для оброблення глибоких отворів циліндрів : дис. канд. техн. наук, спец. 05.03.01 Крупа Володимир Васильович - Тернопіль, 2015. - 185 с.
Кривий П. Д. Інструментальне забезпечення процесу розточування глибоких отворів тонкостінних циліндрів П. Д. Кривий, В. В. Крупа // Вісник ЖДТУ. – 2012. – №2. – С. 23-34.
Кривий, П. Д. Розточувальні інструменти з попарно-асиметричним розміщенням лез для оброблення глибоких циліндричних отворів / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник, В. В. Крупа, В. Г. Яковлєв // Технічні науки та технології. – 2016. – № 2 (4). - С. 28-35.
Кривий П. Д. Геометричні та математичні моделі формування шорсткості циліндричних поверхонь при точінні та розточуванні / П. Д. Кривий, В. В. Крупа // Вісник ЖДТУ. Технічні науки, 2010. – Том 4. – №2. – С.45-56.
Пат. UA73092 МПК (2006.01) В 23В 51/10. Багатолезовий різальний інструмент для витяжного розточування внутрішніх циліндричних поверхонь / Кривий П. Д., Крупа В. В.; заявник та патентовласник ТНТУ. – u201202467; заявл. 01.03.2012; опубл. 10.09.2012, бюл. № 17/2012.
Пат. UA117075 МПК B23B 31/16 (2006.01) Самоцентруючий трикулачковий патрон / Кривий П.Д., Крупа В.В., Дзюра В.О.; заявник та патентовласник ТНТУ ім. І. Пулюя– a 2017 05784 ; заявл. 12.06.2017 опубл. 11.06.2018, Бюл.№ 11
Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т. / под. ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – Т2. – 1985. – 496 с.
Dubovska, R. Experimenta measurement of cutting forces in the turning technology / Ddubovska, R.;Majerik, J. Baska, S. Daaam international scientific book, 2012 pp. 255-266, chapter 22
Воронцов А. Л. Разработка новой теории резания. Практические расчеты параметров резания при точении / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев // Вестник машиностроения. – 2008. – №9. – С. 67-76.
Обработка глубоких отверстий / [Уткин Н. Ф., Кижняев Ю. Н. , Плужников С. К. и др.] ; под общ. ред Н. Ф. Уткина. – Л. : Машиностроение, 1988. – 269 с.
Обработка глубоких отверстий в машиностроении. Справочник. [Кирсанов С. В., Гречишников В. А., Григорьев С. Н., Схиртладзе А. Г.]. – М. : Машиностроение. – 2010. – 344с.
Пляскин И. И. Оптимизация технических решений в машиностроении / И. И. Пляскин. – М. : Машиностроение, 1982. – 176 с.
Справочник металлиста: в 5-ти т. / под ред. А. Н. Малова. – М.: Машиностроение, 1977. – Т.3. – 1977. – 748с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref Bondaruk.pdf1,71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools