Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26924
Title: Обґрунтування параметрів запобіжного пристрою приводу головного руху гайконарізного автомата
Other Titles: Substantiation of parameters of safeguarding mechanism of main motion drive of tapping machine
Authors: Поліщук, Дмитро Сергійович
Polishchuk, Dmytro
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Поліщук Д.С. Дослідження силових факторів процесу розточування глибоких отворів циліндрів на токарному верстаті : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ Д.С. Поліщук— Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Bibliographic description (International): Polishchuk D.S. Substantiation of parameters of safeguarding mechanism of main motion drive of tapping machine : the author's abstract of master's thesis by specialty 133 - Industrial machinery engineering / D.S. Polishchuk . – Ternopil: TNTU, 2018. — 7 p.
Issue Date: 26-Dec-2018
Submitted date: 26-Dec-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Крупа, Володимир Васильович
Committee members: Дичковський, Михайло Григорович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
Industrial machinery engineering
гайконарізний верстат-автомат
запобіжний пристрій
фрикційна муфта
відцентрова сила
геометричні параметри
конструкція
методика
threading automatic control machine tool
safety device
friction clutch
centrifugal force
geometric parameters
structure
method
Abstract: У роботі проведено аналіз конструкцій та компоновок гайконарізних верстатів-прототипів, а також типів запобіжних муфт. Здійснено аналіз схем формоутворення для нарізання різі у отворах, а також обґрунтування компоновки верстата. Проведено розрахунок режимів різання на різенарізній операції, здійснено обґрунтування конструкції та принципу роботи верстату, виконано кінематичні та силові розрахунки основних вузлів та елементів приводу головного руху, зокрема пасової передачі, черв’ячного редуктора та різенарізної головки. Здійснено розрахунок моменту сил інерції ланок різенарізної головки з урахуванням циклограми роботи верстату. Проведено інформаційно-патентні дослідження запобіжних фрикційних муфт з регулюванням зусилля спрацювання, в т ч. і адаптивних фрикційних муфт. Здійснено аналіз існуючих способів стабілізації крутного моменту запобіжних фрикційних муфт. Наведено методику визначення геометричних та конструкторських параметрів відцентрової фрикційної муфти та запропоновано її конструкцію.
Analysis of structures and machine tools prototypes nut cutting components, as well as the types of the safely clutch types has been carried out. Forming schemes for cutting threads in holes were analyzed and machine tool arrangement was interpreted. The cutting models during threading have been calculated. The structure and the machine-tool operation principle have been interpreted. Kinematic and force calculation of the main units and elements of the main motion drive have been carried out. The belt transmission, worm reducer and threading cutter in particular. The threading cutter links forces moments inertia has been calculated, taking into account the machine tool operation cyclorama. Information-patent investigations of safety friction clutches, with the response force adjustment have been carried out, adaptive friction clutches in particular. The available methods of the safety friction clutches torque stabilization have been analyzed. The method for finding geometric and structural parameters of the friction clutch has been presented and its design has been proposed.
Description: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України Захист відбудеться 26 грудня 2018 р. о 13.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №10 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №4, ауд. 101
Content: Вступ, Загальний розділ, Аналіз формоутворення та компонувальної схеми верстату, Конструкторсько-технологічний розділ, Науково-дослідний розділ, Спеціальний розділ, Обґрунтування економічної ефективності, Охорона праці та БЖД, Екологія, Висновки, Перелік посилань
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26924
Copyright owner: © Поліщук Д.С., ТНТУ, 2018
References (Ukraine): Поліщук Д.С. Модернізація гайконарізного автомату для запобігання поломок інструменту / Крупа В.В., Поліщук Д.С. // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, (Тернопіль, 28–29 листоп. 2018.): тези допов. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018 – Т. 1. – С. 110
Малащенко В. О. Обґрунтування ефективності застосування запобіжної фрикційної муфти з криволінійними поверхнями тертя / В. О. Малащенко, П. В. Карнаух // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 583 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 68-73.
Нагорняк С. Г. Синтез форм ступиць кулачкових запобіжних муфт з радіально підпружининими елементами / Степан Григорович Нагорняк, Арсен Адамович Романець // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 1999 — Том 4. — № 3. — С. 156-160. — (Машинобудування. Механіка).
Шишкарев М.П. Повишение ефективности защиті приводов машин от перегрузок адаптивними фрикционними муфтами : дис. ...доктора техн. наук : 05.02.02 / Шишкарев Михаил Павлович. – Ростов на Дону, 2007. – 304 с.
Амбаруцмянц Р.В. Расчет и проектирование центробежной фрикционной муфты с клиновым преобразователем усилий / Р.В. Амбаруцмянц, И.И. Дели // Пром-Инжиниринг: труди Международной научно-технической конференции. – Челябинск: ЮУрГУ, 2015. – С. 51-54
Амбаруцмянц Р.В. Расчет основных геометрических размеров центробежной фрикционной муфты с преобразователем усилий / Р.В. Амбаруцмянц, И.И. Дели // Науковий журнал Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. - №6. – С. 25-28
Петриченко В.А. Разработка и исследование фрикционных муфт повышенной точности ограничения нагрузки: Автореф. дис.. .канд. техн. наук: - Киев, 1982. - 19 с.
Расчет, испытание и подбор фрикционных пар / Под ред. И.В. Крагельского. - М.: Наука, 1979. - 268 с.
Решетов Д.Н. Детали и механизмы металлорежущих станков. / Решетов Д.Н. [2-х т.] – М.: Машиностроение.– Т1.– 496с.
Дубиняк С.А. Розрахунок передач, валів, муфт та інших тягових механізмів. / Дубиняк С.А., Нагорняк С.Г., Дубецький І.Д. –Тернопіль, 1980.
Справочник технолога-машиностроителя в 2-х т. / под ред. А.Г.Косиловой, Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985–.–Т.2.–1985.–496с.
Металлорежущие станки и автоматы: Учебник для машиностроительных ВУЗов / под ред. А.С. Проникова. – М.: Машиностроение, 1981. -479с.
Поляков B.C., Справочник по муфтам / Поляков B.C., Барбаш И.Д, Ряховский О.А. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1974. - 352 с.
Запорожченко P.M. О характеристиках предохранительных фрикционных муфт повышенной точности срабатывания / Запорожченко P.M. // Изв. вузов. Машиностроение. - 1971.-№1.-С. 48-52.
Нагорняк Г.С. Обгрунтування конструктивно-силових параметрів планетарних відцентрових муфт [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.02 / Нагорняк Галина Степанівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2005. - 19 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Polishchuk.pdf695,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools