Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26778
Title: Реалізація протоколів аутентифікації користувачів веб-орієнтованих комп’ютерних систем
Other Titles: Implementation of authentication protocols of web-oriented computer systems users
Authors: Андрійчук, Ярослав Васильович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Андрійчук Я.В. Реалізація протоколів аутентифікації користувачів веб- орієнтованих коп’ютерних систем: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія / Я.В.Андрійчук: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 7с.
Bibliographic description (International): Andriichuk Y. Implementation of authentication protocols of web-oriented computer systems users: abstract of master’s thesis on speciality 123 – Computer Engineering / Y.Andriichuk.; - Ternopil Ivan Puluj National Technical University – Ternopil: TNTU, 2018 – 7p
Issue Date: 27-Dec-2018
Submitted date: 26-Dec-2018
Date of entry: 26-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Supervisor: Лупенко, Анатолій Миколайович
Committee members: Гащин, Надія Богданівна
UDC: 004.415.5
Keywords: 123
комп’ютерна інженерія
аутентифікація
протокол
веб-сервіси
OpenID Connect
OAuth
стандартизація
Laravel
Number of pages: 7
Abstract: У дипломній роботі проведено комплексне дослідження методів та засобів аутентифікації особи та наведено сфери їх застосування. На основі проведених досліджень було проаналізовано сучасні методи аутентифікації користувачів веб-орієнтованих комп’ютерних систем. Досліджено технології аутентифікації користувачів веб-орієнтованих комп’ютерних систем. Було обрано та розглянуто середовище проектування системи. На основі обраної моделі протоколу аутентифікації розроблено алгоритми роботи та спроектовано систему аутентифікації користувачів веб-орієнтованих комп’ютерних систем. На базі програмної реалізації проведено тестування та дослідження ефективності та стабільності роботи.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26778
References (Ukraine): Андрійчук Я. Реалізація протоколів аутентифікації користувачів веб-орі- єнтованих комп’ютерних систем. [Електронний ресурс] / Ярослав Андрійчук // VІ Науково-технічній конференції «Інформаційні моделі, системи та техноло- гії». – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/ 23329/2/ZBIRNYK_ MAT_1-1.pdf.
Андрійчук Я. Проектування веб-додатку на основі фреймворку Laravel. [Електронний ресурс] / Ярослав Андрійчук //Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання в контексті розвитку сучасних наук». – Режим доступу до ресурсу: https://ukrlogos.in.ua/scientific_journal_ua.php
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:123 — комп’ютерна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Андрійчук.pdf167,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools