Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26760
Title: Дослідження силових факторів при багато різцевому точінні з гарантованим подрібненням зливної стружки
Other Titles: Development of power factors in multi edge turning following with guarantied chip breaking
Authors: Грущак, Роман Богданович
Hrushchak, Roman
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Грущак Р.Б. Дослідження силових факторів при багато різцевому точінні з гарантованим подрібненням зливної стружки : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/Р.Б.Грущак . — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 8с.
Bibliographic description (International): Hrushchak R.B.; "Development of power factors in multi edge turning following with guarantied chip breaking" : Abstract of the thesis for master’s degree: specialіty 133 – "Industrial machinery engineering" — Ternopil Ivan Puluj National Technical University. — Ternopil : 2018 — 8 р.
Issue Date: 26-Dec-2018
Submitted date: 26-Dec-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Луців, Ігор Володимирович
Committee members: Ляшук, Олег Леонтійович
UDC: 621.9
Keywords: верстат
токарна обробка
стужка
кінематичне подрібнення
силові фактори
machine tool
turning machining
chip
kinematic breaking
power factors
Abstract: У дипломній роботі магістра розглянуті результати досліджень силових факторів, які виникають при багатолезовому точінні, що супроводжується гарантованим подрібненням зливної стружки. Дослідження проведені на прикладі двох різцевої обробки. Метою роботи є підвищення точності і продуктивності обробки при використанні такого багатолезового оснащення. При цьому розроблена класифікація основних видів подрібнення зливної стружки, визначені характеристики зміни силових факторів в процесі багато різцевого точіння, а також проведена порівняльна оцінка зміни осьових складових сил різання при багатолезовому і традиційному точінні на прикладі двох різцевої обробки. Розроблені схеми гарантованого подрібнення зливної стружки при використанні двохрізцевого оснащення. На основі технологічних розрахунків і побудови схем формоутворення визначена базова компоновка токарного верстату, а також розроблена коробка швидкостей і пристосування. Конструкторсько-технологічні розробки супроводжуються техніко-економічним обґрунтування інженерних рішень та комп’ютерними розрахунками. В дипломній роботі розроблені необхідні заходи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та екології.
The Master Diploma Paper deals with investigation results of power factors taking place in multi-edge turning following with guarantied continuous metal chip breaking. The research was conducted according to the double-edge machining example. The investigation goal lies in machining accuracy and productivity increasing when such multi-edge accessories using. In this way the main kinds classification of continuous chip breaking as well as the power factor characteristics in the process of multi-edge turning were developed. The comparing estimation of cutting forces axial components changing was performed according to the cases of multi-edge and traditional machining exemplifying the double-edge accessories. The constructive schemes of guarantied continuous metal chip breaking devices using double-edge accessories were developed. Taking into account the technological calculations and shape forming diagrams the base design structure of the engine lathe was determined and in this way the designs of the speed box and corresponding accessories were developed. The design and technological work is followed with the technical and economic discussion of engineering decisions and IT calculations. The diploma paper also deals with development of the necessary labor protection and life safety measures as well as decisions meeting the ecology requirements.
Description: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Content: Вступ; Перший розділ "АНАЛІТИЧНИЙ"; Другий розділ "ОПТИМІЗАЦІЯ СХЕМ ФОРМОУТВОРЕННЯ НА ПРОЕКТОВАНОМУ ВЕРСТАТІ І ОПТИМІЗАЦІЯ ЙОГО КОМПОНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ ";Третій розділ " ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ НА РОЗРОБКУ ВЕРСТАТНОГО ОБЛАДНАННЯ " ;Четвертий розділ "ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ВЕРСТАНОГО ОБЛАДНАННЯ"; П'ятий розділ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ" ;Шостий розділ "СПЕЦІАЛЬНИЙ"; Сьомий розділ "Техніко-економічне обґрунтування"; Восьмий розділ "ОХОРОНА ПРАЦІ" ; Дев’ятий розділ "БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ"; Десятий розділ " ЕКОЛОГІЯ" ; Висновки; Перелік посилань; Додатки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26760
Copyright owner: © Грущак Роман Богданович, 2018
References (Ukraine): 1. Луців І.В. Дослідження характеристик затиску заготовок малої жорсткості при токарній обробці / Луців І.В., Кушик В.Г., Буховець В.М., Грущак Р.Б. // Матеріали XVIII Міжнародної науково – практичної конференції «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво» / Краматорськ: Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ, 2018 р.- с. 119-120.
2. Кузнєцов Ю.М. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах/ Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин [Текст] - К.:- Тернопіль: Тернограф, 2011. -692с.
3. Луців І.В. Багатолезове адаптивне оснащення: техніко-економічні показники//Вісник ЖДТУ. - Житомир: ЖДТУ, 2001, 316, с. 52-59
4. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с.
5. Lutsiv I. Structural representation of machine nad tool machinery for kinematic chip metal breakimg / Lutsiv I., Voloshyn V., Stakhurskyi O. // Professional Studies: Theory and practice. –Siaulai state college, Tallin iniversity of applied sciences, 2018 . – 2018/4(19). – P. 28-34.
6. Шанайда В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках/ Шанайда В.В. − Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001. − 163 с.
7. Врагов Ю.Д. Анализ компоновок металлорежущих станков: (Основы компонетики)./ Врагов Ю.Д. −М: Машиностроение, 1978. − 208 с.
8. Пуш В.Э. Металлорежущие станки./ Пуш В.Э.- М.: Машиностроение, 1986. - 526с.
9. Расчет деталей и узлов металлорежущих станков с использованием ЭВМ/ С.А.Дубиняк, С.Г.Нагорняк, И.В.Луцив, И.Д.Дубецкий :Киев УМК ВО, 1989. − 152 с.
10. Lutsiv I. Adaptation of lathe chucks clamping elements to the clamping surfaces / Lutsiv I.V., Voloshyn V.N., Bytsa R // International journal for science, technics and innovations for the industry Mashines, Technologies, Materials. Sophia, PSTUM, 2015 . - Issue 12. - S/64-67 R // International journal for science, technics and innovations for the industry Mashines, Technologies, Materials. Sophia, PSTUM, 2015 . - Issue 12. - S/64-67
11. Hurey I. Qualimetric indexes determinations of adaptive type limited mechanizms for materials machining / Hurey I., Lutsiv I, Broshchak I, Sharyk M // Advances in manufacturing science and technology. - 2015. - №1. -p. 33-43
12. Кузнецов Ю. Н., Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки: монография/ Ю.Н. Кузнецов, О.И. Драчев, И.В. Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н.. – Старый Оскол: ТНТУ, 2014. – 480 с.
13. Луців І.В. Характеристики подач і зусиль при тонкому точнінні багаторізцевими головками / І.В. Луців, В. М. Шарик // Вісник ТНТУ. - №2(74). - Тернопіль, 2014. - С. 113-122.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoref Grushchak.pdf464,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools