Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26562
Title: Автореферат
Other Titles: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“
Authors: Єсін О. Д., Олександр Дмитрович
Affiliation: Тернопіль: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Розроблення проекту дільниці механічного цеху для виготовлення торсійного вала 4207-2900002 з дослідження довговічності пружинних елементів тракових машин: дипломна робота магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“ / О.Д. Єсін; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Bibliographic description (International): Yesin O. Design development of machine shop area for the torsion shaft4207-2900002 manufacture including the durability study of elastic elements of track machines: the abstract of the master's thesis in the specialty „131-Applied Mechanics“ / О. Yesin; Ternopil: TNTU, 2018. - 7 p.
Issue Date: 20-Nov-2018
Submitted date: 26-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: ТНТУ
Supervisor: Пилипець М.І., Михайло Ількович
Committee members: Лясота О. М., Оксана Михайлівна
UDC: 621.9
Keywords: 131,технологічний процес, операція, оснащення, інструмент, припуск, бази, базування, похибки, допуск.
Number of pages: 169
Abstract: Єсін О.Д. Розроблення проекту дільниці механічного цеху для виготовлення торсійного вала 4207-2900002 з дослідження довговічності пружинних елементів тракових машин. 131 «Прикладна механіка». Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2018. В дипломній роботі спроектовано дільницю механічної обробки торсійного вала 4207-2900002. Розроблено технологію виготовлення деталі та спеціальне оснащення для її реалізації. Прийняті в дипломній роботі інженерні рішення дали змогу підвищити якість виготовлення деталі і зменшити підготовчо-заключний час на операціях, забезпечили концентрацію операцій а також скорочення затрат на виготовлення деталі. Для забезпечення безпечних умов роботи персоналу розроблено питання охорони праці і безпеки у надзвичайних ситуаціях. Запропонована системна модель проблеми довговічності пружних елементів тракових машин. Проведеними дослідженнями і виконаними імовірнісними розрахунками досліджено вплив факторів на імовірність безвідмовної роботи, як окремо кожного, так і їх загальний вплив на оптимальні параметри. Правильність прийнятих рішень підтверджено обґрунтуванням економічної ефективності.
Yesin O.D. Development of the project area of the mechanical shop for the production of a torsion shaft 4207-2900002 from the study of the durability of spring elements of road machines. 131 "Applied Mechanics". Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj, Ternopil, 2018. In the thesis the section of mechanical processing of torsion shaft 4207-2900002 was designed. The technology of manufacturing parts and special equipment for its realization has been developed. The engineering decisions adopted in the thesis have allowed to improve the quality of the manufacture of the parts and reduce the preparatory and final time on operations, ensure the concentration of operations and reduce the cost of manufacturing parts. To ensure safe working conditions of personnel, the issue of occupational safety and security in emergencies has been developed. The proposed system model of the problem of durability of elastic elements of road machines. The conducted studies and performed probabilistic calculations have investigated the influence of factors on the probability of failure-free operation, both individually and their overall impact on optimal parameters. The correctness of the decisions taken is confirmed by the justification of economic efficiency. Key words: technological process, operation, equipment, tool, acceptance, base, base, error, tolerance.
Content: У вступі проведено огляд сучасного стану машинобудівної галузі промисловості та охарактеризовано основні завдання, які необхідно вирішити. В аналітичній частині роботи приведено класифікацію пружних елементів деталей транспортних машин, розглянуто сучасний стан досліджень технологічних параметрів довговічності, проаналізовано причини відмов та їх наслідків. В результаті чого встановлено, що ймовірність безвідмовної роботи тим більша, чим менше величина допуску на розмір робочої поверхні, чим більший радіус валу робочої поверхні і чим менша середня квадратична міцність на зріз. Обґрунтовано актуальність теми роботи. Представлено висновки та задачі на дипломну роботу магістра. В науково-дослідній частині розроблена системна модель проблеми довговічності пружних елементів тракових машин. Проведеними дослідженнями і виконаними імовірнісними розрахунками досліджено вплив факторів на імовірність безвідмовної роботи, як окремо кожного, так і їх загальний вплив на оптимальні параметри. В технологічній частині проводиться аналіз технічних умов, виходячи із службового призначення виробу, дається класифікація пружних елементів підвісок, аналізуються сучасні досягнення в галузі технологічних методів підвищення довговічності торсійних валів, на основі чого формується задача, яка вирішується в подальших розділах проекту, проводиться вибір оптимального виду заготовки, встановлюється необхідна кількість переходів для обробки кожної поверхні, визначається оптимальна структура технологічного процесу, який детально розробляється. В конструкторській частині розроблено елементи оснащення технологічного процесу, розроблено автоматизовану установку для нагрівання торсійного валу, маніпулятор для термомеханічного оброблення, накопичувач. В спеціальній частині розглянуто основні задачі САПР ТП в технологічній підготовці виробництва, розглянуто методика проектування технологічних процесів виготовлення деталей з допомогою пакету прикладних програм „ТехноПро” спроектовано альтернативний варіант технологічного процесу. В проектній частині проведено проектування виробничої дільниці для реалізації розробленого технологічного процесу, виконано: уточнення програми виробництва на дільниці, розрахунок трудомісткості і верстатомісткості виготовлення виробів на основі розроблених технологічних процесів, визначення річної потреби в технологічному обладнанні, складання зведеної відомості обладнання, визначення розмірів основних і допоміжних площ цеху та дільниці, визначення основних розмірів та вибір типу і конструкції будівлі, розроблено компонувальний плану цеху та план розміщення обладнання, проведено вибір вантажопідйомних і транспортних засобів. В частині «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень. В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» розглянуто заходи безпеки при експлуатації електроустановок та питання планування робіт щодо забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях. В частині «Екологія» розглянуто питання забруднення довкілля, що виникає внаслідок реалізації технологічного процесу, а також запропоновано заходи зі зменшення забруднення довкілля. У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими. В додатках до пояснювальної записки приведено відомості специфікацій, комплект технологічної документації, розрахунки режимів різання та техніко-економічних показників. В графічній частині приведено схеми технологічних наладок, складальні креслення засобів технологічного оснащення, план розміщення обладнання на дільниці механічної обробки, плакати науково-дослідної частини.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26562
References (Ukraine): 1. Єсін О. Забезпечення надійності елементів конструкції / О. Єсін // Матеріали VІІ міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів: 28-29 листопада 2018 р.: тези доп. – Тернопіль, Україна, вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – С. 107.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aref_Esin.pdf416,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools