Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26492
Title: Обґрунтування параметрів рами комбайна бурякозбирального КБС-6 «Збруч»
Other Titles: Parameters substantiation of the root crops harvester KBS-6 “Zbruch” frame
Authors: Кремінський, Дмитро Олексійович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Кремінський Д.О. Обґрунтування параметрів рами комбайна бурякозбирального КБС-6 «Збруч» : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ Д.О. Кремінський. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 6 с.
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Андрейків, Олександр Євгенович
Committee members: Комар, Роман Васильович
UDC: 631.3
Keywords: 133
галузеве машинобудування
комбайн
рама
довговічність
дослідження
Page range: 6
Abstract: Обґрунтування параметрів рами комбайна бурякозбирального КБС-6 «Збруч». 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. В дипломній роботі запропоновано конструктивні рішення з удосконалення рами бурякозбирального комбайна КБС-6 «Збруч», що забезпечує зменшення затрат на його ремонт та технічне обслуговування.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26492
Copyright owner: Кремінський Д.О.
References (Ukraine): 1. Алямовский А.А. Solid Works / COSMOS Works. Инженерный анализ методом конечных элементов. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 432 с. 2. Бабук В.В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Высшая школа, 1979. – 461 с. 3. Волков П.М., Тенненбаум М.М. Основы теории и расчета сельскохозяйственных машин на прочность и надежность. – М.: Машиностроение, 1977. – 310 с. 4. Горбацевич А.Ф. и др. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Высшая школа, 1983. – 288 с. 5. Грубер В. Тенденции на рынке свеклоуборочной техники // Новое сельское хозяйство, 2006.–№3.–С. 98-100. 6. Дементьев Ю.В., Щетинин Ю.С. САПР в автомобиле- и тракторостроении. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 220 с. 7. Довідник з охорони праці в сільському господарстві / За ред. С.Д. Лахмана. – Київ: Урожай, 1990. – 396 с. 8. Дослідження динаміки навантаженості елементів тримких конструкцій коренезбиральної машини КС-6Б / М.Я. Сташків, М.І. Підгурський, М.І. Барановський, Я.І. Ковальчук // Підвищення надійності відновлюємих деталей машин. – ХДТУСГ, 2003. - Випуск 17. - С. 40 -43. 9. Експериментальні напрямки досліджень динаміки навантаженості несучих конструкцій бурякозбиральних машин / В.П. Олексюк, М.Я. Сташків, А.В. Бабій, М.І. Підгурський // Надійність і довговічність машин і споруд. – – ХДТУСГ, 2005. – Вип. 25. – С. 103 – 111. 10. Когаев В.П., Махутов Н.А., Гусенков А.П. Расчеты деталей машин и 6 конструкций на прочность и долговечность. Справочник М.: Машиностроение, 1985. – 224 с. 11. Кремінський Д.О. Розрахунок рами комбайна бурякозбирального КБС-6 «ЗБРУЧ» / Д.О. Кремінський, М.Я. Сташків // Матер. VІІ Міжнародної науковотехнічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – С. 187 – 188. 12. ЛИРА 9.0 Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций: Руководство пользователя. – К.: НИИАСС, 2002. – В 3 т. – 435 с. 13. Матрин Ю.Н., Малахов И.Н. Выбор и оптимизация технико-экономических показателей машин.- Москва: 1987. – 140 с. 14. Методика определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – М.: ВНИИПИ, 1986. – 52 с. 15. Методичний посібник до дипломного проектування для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки – 6.050503 «Машинобудування» з професійним спрямуванням на спеціальність «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (7.05050312, 8.05050312) / Н.І. Хомик, В.П. Олексюк, М.Я. Сташків. − Тернопіль: ФОП Паляниця, 2016. − 148 с. 16. Підгурський М.І., Сташків М.Я., Павлов Я.А. Розрахунок і вдосконалення несучих конструкцій бурякозбиральних комбайнів // Зб. наук. праць: “Технікотехнологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України”. Дослідницьке, 2005. - Вип 8(22). - С. 284-291. 17. Протокол № 68-75 (2111110) контрольных испытаний самоходной корнеуборочной машины КС-6. - Центрально - черноземная государственная машиностроительная станция, 1975. – 60с. 18. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. / Под ред. Анурьева В.И. – М.: Машиностроение, 1979.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Кремінський.pdf131,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools