Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26466
Title: Обґрунтування параметрів розпушувального пристрою ротаційної косарки КПРН-3,0
Other Titles: Parameters substantiation of burster device of turbo mower KPRN -3,6
Authors: Симчак, Іван Анатолійович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Симчак І.А. Обґрунтування параметрів розпушувального пристрою ротаційної косарки КПРН-3,0 : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ І. А. Симчак. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 8 с.
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Бабій, Андрій Васильович
Committee members: Дячун, Андрій Євгенович
UDC: 631.352.5
Keywords: 133
галузеве машинобудування
косарка
вал
трава
опір машини
різання
потужність
Page range: 8
Abstract: Симчак І.А. Обґрунтування параметрів розпушувального пристрою ротаційної косарки КПРН-3,0. 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. В дипломній роботі виконано обґрунтування параметрів удосконаленої ротаційної косарки КПРН-3,0, шляхом введення в конструкцію розпушувального пристрою з метою скорочення часу висихання сплющеної скошеної маси.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26466
Copyright owner: Симчак І.А.
References (Ukraine): 1. Анурьев В. И. Справочник конструктора машиностроителя. В 3-х томах – М.: Машиностроение, 1985. 2. Ахтизарова С.Л., Кафаров В.В. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии. – М.: Высш. школа, 1978. – 318с. 3. Бабук В. В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. — Минск: 1979.-461 с. 4. Бедрій Я.І., Джширей B.C., Кисидюк А.Л. та ін. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Навчальний посібник для вузів. - Львів, 1999. - 238 с. 5. Босой Е. С. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин – М.: Машиностроение, 1978. – 568 с. 6. Васильков Ю. В. Компьютерные технологии вычислений в математическом моделировании: учеб. Пособие / Ю. В. Васильков, Н. Н. Василькова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 256 с. 7. Великанов К.М. Расчет економической ефективности новой техники. - 2-е издание .Москва. 1990. - 420с. 8. Войтюк Д. Г., Гаврилюк Т. Р. Сільськогосподарські машини – К.: Урожай, 1988. – 448 с. 9. Воронов Ю. И., Ковалев Л. Н., Устинов А. Н. Сельськохозяйственные машины 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Агргпромиздат, 1990. – 254 с. 10.Голубец МЛ. Актуальные вопросы экологии. - К.: Наук думка, 1982. - 158 с. 11. Горбацевич А. Ф. и другие. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. - Минск: Высшая школа, 1983. - 288 с. 12. ГОСТ 23728-88. Методи економічної оцінки. Техніка сільськогосподарська. 13.Гречкосій О. М. та ін. Довідник сільського інженера – И.: Урожай, 1988. – 360 с. 14.Гряник Г.М. і ін. Охорона праці. К.: Урожай, 1994.- 272с. 15. Данилевский В. В. Справочник молодого машиностроителя. М.: Высшая школа, 1973. – 647с. 16. Дмитриченко С.С. Современные методы оценки надежности машин. – М.: Машиностроение, 1986. - 56с. 17. Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів. – Т. 1-4., ВВО “Основа”, 1995. 18.Ільченко В. Ю., Нагірний Ю. П. Машиновикористання в землеробстві – К.: Урожай, 1996. – 382 с. 19.Карпенко А. Н. и др, Сельскохозяйственные машины – М.: Колос, 1976. – 510 с. 7 20.Коренев Г. В. Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур – М.: Агропромиздат, 1988. – 303 с. 21. Матрин Ю.Н., Малахов И.Н. Выбор и оптимизация техникоекономических показателей машин.- Москва. 1987. - 140 с. 22. Методика определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – М.: ВНИИПИ, 1986. – 52 с. 23. Н. А. Нефедов, К. А. Осипов. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту. М.: Машиностроение 1990 - 445 с. 24. Налимов В.В., Голикова Т.И. Логические основания планирования эксперимента. – М.: Наука, 1976. – 128с. 25. Нефедов А.Ф., Высочин Л.Н. Планирование эксперимента и моделирование при исследовании эксплуатационных свойств автомобилей. – Львов: Вища школа, 1976. 26. Овчинников П.Ф., Лисицин Б.М., Михайленко В.М. Высшая математика. – К.: “Выща школа”, 1989. – 680 с. 27. Охорона праці при вирощуванні сільськогосподарських культур: Навчальний посібник / М.М.Сакун, В.Ф. Нагорнюк; Одеський державний аграрний університет/. Кафедра безпеки життєдіяльності.- Одеса «Видавництво», 2009.- 184 с. 28. Планирование эксперимента / Под ред.Г.К. Круга. – В кн.: Докл. Всесоюз. Совещ. По планированию экспериментов. – М.: Наука, 1966. – 424с. 29.Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: Основи теорії і практикум. Навчальний посібник для судентів вищих навчальних закладів. – Львів: «Новий світ», «Магнолія плюс», 2003. – 296 с. 30. Режимы резания металлов. Справочник под ред. Ю. В. Барановского. - М.: Машиностроение 1972 - 407 с. 31.Симчак І.А. Обґрунтування параметрів пристрою для розпушення скошеної маси косаркою-плющилкою / Симчак І.А., Бабій А.В., Говдун І.В. / VІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», Тернопіль, ТНТУ, 28–29 листопада 2018 р. – С.44-45. 32. Справочник технолога - машиностроителя. В двух томах., Том 2., Под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. М.: Машиностроение, 1985 – 495 с. 33. Трусов П. В. Введение в математическое моделирование: учеб. пособие / П. В. Трусов. – М.: Логос, 2005. – 440с. 34. Фельдман Л. П. Чисельні методи в інформатиці: Підручник/ За ред. М. З. Згуровського, Л. П. Фельдман, А. І. Петренко, О. А. Дмитрієва – К.: Вид. група BHV, 2006. – 480 с. 35.Філінєв І. Д., Минеєв Є. Н. Як програмувати врожай – К.: Урожай, 1990. – 96 с. 36. Херхагер М., Партолль Х. Mathcad 2000. – К.:, BHV, “Ирина”, 2000. – 416 с. 37.Чернавский С. А. Курсовое проектирование деталей машин – М.: Машиностроение, 1987. – 416 с. 38.Шатуновский Г.М. Технологичность конструкций и экономическая эффективность сельскохозяйственных машин. — М.: Машиностроение,1962. - 444 с. 39. Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ / Т. Шуп. – М.: Мир, 1982. – 8 238 с. 40. Яблонський А. Р. Курс теоретичної механіки. Ч2. – М.: Вища школа, 1971.– 368с. 41. Яньков В.Ю. Лабораторный практикум по Маткаду. Модуль 3 Моделирование в Маткаде. Для преподавателей, аспирантов и студентов технических, технологических и экономических специальностей всех форм обучения..М., МГУТУ, 2009. – 68 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_симчак.pdf302,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools