Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26461
Title: Обґрунтування параметрів плуга ПЛН-3-35 для покращення основного обробітку ґрунту
Other Titles: «Parameters substantiation of a plough PLN-3-35 for the improvement of soil basic cultivation
Authors: Горбоніс, Андрій Ігорович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Горбоніс А.Г. Обґрунтування параметрів плуга ПЛН-3-35 для покращення основного обробітку ґрунту : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ А.Г. Горбоніс — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 12 с.
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Андрейків, Олександр Євгенович
Committee members: Ткаченко, Ігор Григорович
UDC: 631.42
Keywords: 133
галузеве машинобудування
плуг
оранка
леміш
полиця
стійка
Page range: 12
Abstract: Робота на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – м. Тернопіль, 2018 р. У магістерській роботі обґрунтовано параметри плуга ПЛН-3-35 для покращення основного обробітку ґрунту. На основі проведеного патентного пошуку нових конструктивних рішень форм полиць запропоновано конструкцію корпуса плуга, яка складається із стійки, полиці, лемеша і шарнірно зв’язаної зі стійкою польової дошки. Вертикальний шарнір розміщений у передній частині польової дошки, яка спирається на гумовий демпфер. Заглиблений у ґрунт корпус плуга лемешем підрізає і частково кришить пласт, а полицею здійснює подальше кришіння і вкладання пласта у борозну. Польова дошка сприймає змінне бокове навантаження від пласта ґрунту. Завдяки шарніру і гумовому демпферу польова дошка здійснює коливання у горизонтальній площині, що знижує спрацювання її робочої поверхні. 11 Використання запропонованого корпуса плуга дозволить за рахунок усунення забивання польової дошки знизити тяговий опір, підвищити строк служби шарніра завдяки зменшенню його спрацювання. Розроблену конструкцію пропонуються встановити на плуг ПЛН-3-35 для використання в умовах лісостепової зони України. Внесенні конструктивні зміни не позначилися на основних регулюваннях плуга, за виключенням підбору жорсткості гумових елементів. У дипломній роботі обґрунтовані основні параметри гумового елементу, який дозволить покращити очищення польової дошки під час роботи, зменшити її спрацювання при суттєвих навантаженнях. Удосконалений корпус плуга можна комплектувати серійними стояками, що підвищує ступінь уніфікації конструкції і значно здешевлює модернізацію. Введені зміни не погіршують умов міцності конструктивних елементів корпуса плуга. Використання удосконаленого агрегата сприяє економії паливномастильних матеріалів і зменшенню затрат праці. Плуг ПЛН 3-35 із розробленими корпусами можна агрегатувати з тракторами тягового класу 14кН. Робоча швидкість – 8,3 км/год. Внесені у конструкцію плуга конструктивні зміни не погіршують стану навколишнього середовища і не потребують додаткових заходів для покращення умов праці тракториста. Розроблені також заходи безпечної роботи при експлуатації ґрунтообробних знарядь та заходи зменшення забруднення довкілля машинобудівним підприємством сільськогосподарського профілю при виготовленні ґрунтообробної техніки. У роботі створено кінцево-елементну модель польової дошки та досліджено її напружено-деформівний стан. У магістерській роботі наведено характеристику об’єкту виробництва, аналіз креслення деталі і технічних умов на виготовлення, проведено аналіз технологічності деталі, сформульовано висновки і основні задачі проектування, спроектовано технологічний процес виготовлення деталі, виконано вибір та проектування засобів технологічного оснащення для виготовлення заданої деталі. Доцільність удосконалення конструкції плуга обґрунтована економічно. Розглянуто питання організації робіт з охорони праці і безпеки в умовах надзвичайних ситуацій. Запропоновано заходи зменшення забруднення довкілля машинобудівним підприємством сільськогосподарського профілю.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26461
Copyright owner: Горбоніс А.Г.
References (Ukraine): 1. Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Вышейшая школа, 1983. – 298 с. 10 2. Бакум М.В., Нікітін С.П., Сергєєва А.В. Проектування сільськогоподарських машин. Частина 1. Плуги загального призначення. /За ред. М.В. Бакума. – Харків, 2003. – 336 с. 3. Воронюк В.П. Физико-механические свойства растений, почв и удобрений. – М.: Колос, 1970. 4. Лурье А.Б. Расчет и конструирование сельскохозяйственных машин.- Л.: Машиностроение (Ленингр. отд-ние ), 1977. – 528 с. 5. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. Навч. посібник. – Тернопіль, 2002. – 332с. 6. Рослинництво з основами землеробства /М.А. Білоножко, І.С. Руденко, В.І. Мойсеєнко та ін.; за ред. М.А. Білоножка, І.С. Руденка. – К.: Урожай, 1986. – 224 с. 7. Сільськогосподарські машин: теоретичні основи, конструкція, проектування. Кн.1: Машини для рільництва /П.В. Сисолін, В.М. Сало, В.М. Кропівний; За ред. М.І. Черновола. – К.: Урожай, 2001. – 382 с. 8. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин /Босой Е.С., Верняев О.В., Смирнов И.И. и др. – М.: Машиностроение, 1977. – 568 с. 9. Термомеханика эластомерных елементов конструкций при циклическом нагружении /Потураев В.Н., Дырда В.И., Карнаухов В.Г. и др.; Под ред. Потураева В.Н. – Київ: Наукова думка, 1987. – 288 с. 10. Горбоніс А.І.., Піхоцький В.І., Хомик Н.І. Обґрунтування удосконаленої конструкції корпуса плуга//Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей, том І VІІ міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів (Тернопіль, 28-29 листопада 2018). – Тернопіль. – ТНТУ, 2018. – С. 68-69.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorbonis_avtoref.pdf421,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools