Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26460
Title: Обґрунтування параметрів висівного апарату сівалки ССТ-12Б для сівби цукрових буряків
Other Titles: Parameters substantiation of a placement unit of the seeder unit ССТ-12B for sugar beets seeding
Authors: Навроцький, Петро Михайлович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Навроцький П.М. Обґрунтування параметрів висівного апарату сівалки ССТ-12Б для сівби цукрових буряків : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ П. М. Навроцький. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 12 с.
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Хомик, Надія Ігорівна
Committee members: Ткаченко, Ігор Григорович
UDC: 631.42
Keywords: 133
галузеве машинобудування
сівалка
трактор
ролик-відбивач
дражоване насіння.
Page range: 12
Abstract: Навроцький П.М. «Обґрунтування параметрів висівного апарату сівалки ССТ-12Б для сівби цукрових буряків». – Рукопис. Робота на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – м. Тернопіль, 2018 р. У даній дипломній роботі запропоновано висівний апарат, який складається з висівного диска з комірками. Він встановлений у бункері посівної секції сівалки. Дотично до висівного диска встановлено відбиваючий ролик, що обертається. За рахунок різниці пружних властивостей матеріалів деталей висівного апарату, властивостей посівного матеріалу та регулювання процесу висіву виключається заклинювання насіння між роликом-відбивачем і висівним диском, що запобігає пошкодженню насіння і підвищує точність висіву, тобто забезпечується однозерновий посів. 11 Ролик-чистик встановлено так, що поверхнею свого обода у задній частині торкається вертикальної осі диска висівного апарату. Насіння видаляється з комірок висівного диска за рахунок вільного випадання і примусового виштовхування. Насіння, яке заклинило у комірках, видаляється з них за допомогою пластинчатого клинового виштовхувача. Висівний диск увесь час змінює нахил стінки комірки щодо грані очисника. Щоб умова виштовхування зерна з комірки постійно дотримувалося, робочу грань нерухомого клинового очисника виконують у вигляді логарифмічної кривої. Для розробленої конструкції висівного апарату визначено порядок формування вихідного потоку насіння, розраховано геометричні та кінематичні параметри удосконаленого комірково-дискового висівного апарату. Для підвищення рівномірності розміщення насіння по довжині рядка встановлюють активний насіннєвод. Проаналізовані сучасні напрями вдосконалення сівалок; виконано дослідження технологічного процесу роботи висівних систем сівалок; обґрунтовані параметри висівного апарату сівалки ССТ-12Б та підвіски посівної секції цієї сівалки. У роботі створено кінцево-елементну модель диска висівного апарату та досліджено його напружено-деформівний стан. У магістерській роботі наведено характеристику об’єкту виробництва, аналіз креслення деталі і технічних умов на виготовлення, проведено аналіз технологічності деталі, сформульовано висновки і основні задачі проектування, спроектовано технологічний процес виготовлення деталі, виконано вибір та проектування засобів технологічного оснащення для виготовлення заданої деталі. Доцільність розробки конструкції висівного апарату обґрунтована економічно. Розглянуто питання організації робіт з охорони праці і безпеки в умовах надзвичайних ситуацій. Запропоновано заходи зменшення забруднення довкілля машинобудівним підприємством сільськогосподарського профілю.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26460
Copyright owner: Навроцький П.М.
References (Ukraine): 1. Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Вышейшая школа, 1983. – 298 с. 2. Карпенко А.В. Интенсивная технология производства сахарной свеклы. – М.: Агропромиздат, 1990. 3. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. Навч. посібник. – Тернопіль, 2002. – 332с. 4. Рослинництво з основами землеробства /М.А. Білоножко, І.С. Руденко, В.І. Мойсеєнко та ін.; за ред. М.А. Білоножка, І.С. Руденка. – К.: Урожай, 1986. – 224 с. 5. Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник /Д.Г. Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін.; За ред. Д.Г. Войтюка. – К.: Вища освіта, 2004.– 544 с. 6. Сільськогосподарські машин: теоретичні основи, конструкція, проектування. Кн.1: Машини для рільництва /П.В. Сисолін, В.М. Сало, В.М. Кропівний; За ред. М.І. Черновола. – К.: Урожай, 2001. – 382 с. 7. Сеялка свекловичная пунктирная навесная ССТ-12Б. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – Кировоград: Облполиграфиздат, 1981. – 111 с. 8. Сысолин П.В., Погорелый Л.В. Почвообрабатывающие и посевные машины: история, машиностроение, конструирование. – К.: Феникс, 2005. – 264 с. 9. Навроцький П.М., Хомик Н.І. Переваги застосування удосконаленого комірково-дискового висівного аппарату ////Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей, том І VІІ міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів (Тернопіль, 28-29 листопада 2018). – Тернопіль. – ТНТУ, 2018. – С. 133-134.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrozkuy_avtoref.pdf440,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools