Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26385
Title: Проект дільниці по діагностиці, технічному обслуговуванню та ремонту автобусів Богдан з дослідженням впливу показників організаційно-функціональної структури АТП на якість перевезення пасажирів
Other Titles: Plans and specifications of repair shop area for diagnostics, maintenance and repair of buses Bohdan including the study of impact of MTC organizational-functional structure on passenger transportation quality
Authors: Ковальчук, Юрій Петрович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Ковальчук Ю.П. Проект дільниці по діагностиці, технічному обслуговуванню та ремонту автобусів Богдан з дослідженням впливу показників організаційно-функціональної структури АТП на якість перевезення пасажирів: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „274 — автомобільний транспорт“/ Ю.П. Ковальчук. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 8 с.
Bibliographic description (International): Kovalchyk J.P. Plans and specifications of repair shop area for diagnostics, maintenance and repair of buses Bohdan including the study of impact of MTC organizational-functional structure on passenger transportation quality: The author's abstract of master's thesis „274 «Automobile transport»./ J.P. Kovalchyk — Ternopil: TNTU, 2018. —8 с.
Issue Date: Dec-2018
Date of entry: 20-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Левкович, Михайло Геннадійович
Committee members: Дзюра, Володимир Олексійович
UDC: 621.9
Keywords: 274
автомобільний транспорт
ТЕХНОЛОГІЯ
ПРОЦЕС
ДІЛЬНИЦЯ
УСТАНОВКА
АЛГОРИТМ
Abstract: Ковальчук Ю.П. Проект дільниці по діагностиці, технічному обслуговуванню та ремонту автобусів Богдан з дослідженням впливу показників організаційно-функціональної структури АТП на якість перевезення пасажирів. 274 «Автомобільний транспорт». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. В дипломній роботі виконано розроблення проекту дільниці по діагностиці, технічному обслуговуванню та ремонту автобусів і досліджено вплив показників організаційно-функціональної структури АТП на якість перевезення пасажирів.
Content: У вступі проведено огляд попиту на пасажирські перевезення в ринкових умовах функціонування міської пасажирської транспортної системи. В загально-технічній частині приведено історію виникнення і розвитку ПП "Олікс", його структуру та характеристику, висновки та постановка задачі на дипломну роботу. В технологічній частині приведено електронну систему керування двигуном, технологічні карти на перевірку технічного стану електронної системи керування двигуном, проведено розрахунок виробничої програми автомобільного парку, встановлено нормативи всіх видів ТО і ремонту автомобілів, розраховано виробничі програми, приведено режими роботи підприємства та розрахунок річних фондів часу робітника, робочого поста та обладнання. В конструкторській частині наведено загальну характеристику об’єкту дослідження, призначення, конструкцію та принцип роботи, конструкторські та перевірочні розрахунки за елементами, вимоги безпеки під час обслуговування та ремонту електрообладнання автобусів. В спеціальній частині розглянуто призначення САПРу, термінології та тенденції розвитку комп’ютерних систем. В науково-дослідній частині розглянуто питання міських пасажирських перевезень із застосуванням інформаційних технологій на транспорті, приведено використання інформаційних технологій при управлінні інтервалом руху транспортних засобів на маршруті, наведена оптимізація кількості транспортних засобів на маршруті з використанням інформаційних технологій та розглянуто питання впливу показників організаційно-функціональної структури АТП на якість перевезення пасажирів. В проектній частині наведено характеристику виробничої зони, проведено розрахунок необхідної кількості робітників для виконання робіт на дільниці, технологічного обладнання, площ виробничих приміщень, силової електроенергії, вентиляції, потреби дільниці в воді та освітлення. В частині «Обґрунтування економічної ефективності» проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень. В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» розглянуто питання аналізу конструкції пристосувань за безпекою експлуатації, проведено розрахунок місцевого відсмоктувача та запобіжного клапана, приведені заходи по забезпеченню безпеки функціонування технологічного процесу. В частині «Екологія» розглянуто питання актуальності охорони навколишнього середовища, забруднення довкілля, що виникають в результаті технічного обслуговування та ремонту автобусів, заходи по зменшенню забруднення довкілля. У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26385
Copyright owner: Ковальчук Ю.П., 2018
References (Ukraine): Афанасьєв Л.Л., Островський Н.Б., Цукерберг С.М. Единая транспортная система и автомобильные перевозки: Ученик для студентов вузов. – М.: Транспорт, 1984. – 333с
Доля В.К. Методы организации перевозок пассажиров в городах. – Х.: Основа, 1992. – 144с.
Дуднев Д.И., Климова М.И., Менн А.А. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом. – М.: Транспорт, 1974. – 296 с.
Збірник законодавчих та нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств автомобільного транспорту всіх форм власності, випуск №2. – К.: Юмана, 1998. – 528с.
Ігнатенко О.С., Марунич В.С. Організація автобусних перевезень у містах: Навч. Посібник. – К.: УТУ, 1998. – 196с.
Пассажирские автомобильные перевозки: Учебник для студентов вузов / Л.Л. Афанасьев, А.И. Воркут, А.Б. Дьяков, Л.Б. Миротин, Н.Б. Островский; под ред. Н.Б. Островского – М.: Транспорт, 1986. – 220с.
Теория организации и управления автомобильными перевозками: логистический аспект формирования перевозочных процессов: Монография / А.В. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин.- Волгоград, РПК Политехник, 2001.
Технология, организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками: учеб. для вузов / В.А. Гудков, Л.Б. Миротин; под ред. Л.Б. Миротина. – М.: Транспорт, 1997.
Кравченко Е.А., Основы управления качеством транспортного обслуживания населения: учеб. пособие: Кубан. гос. технол. ун-т. – Краснодар, 1997.
Курганов В.М., Логистика и городские пассажирские перевозки // Бизнес и логистика. – М., 2002. – с. 96-98.
Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. – М.: Прогресс, 1975. – 67 с. Афанасьев, Л. Л. Единая транспортная система и автомобильные перевозки. – М.: Транспорт, 1984. – 333 с.
Антошвили М.Е., Либерман С.Ю., Спирин И.В. Оптимизация городских автобусных перевозок.-М.: Транспорт, 1985.-102 с.
Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки: Учебник / М.Д. Блатнов. – М.: Транспорт, 1981. – 198 с.
Володин Е.П. Организация и планирование перевозок пассажиров автомобильным транспортом: Учебник / Е.П. Володин, И.И. Громов. – М.: Транспорт, 1982. – 196 с.
Сборник инструкций по охране труда для работников транспорта: Ю. М. Михайлов - Москва, Альфа-Пресс, 2010 г.- 320 с.
Правила по охране труда на автомобильном транспорте.- М.: Транспорт, 1982.-96 с.
Левкович М. Г. Вплив показників організаційно-функціональної структури атп на якість перевезення пасажирів / М.Г. Левкович, Ю.П. Ковальчук // Збірник тез доповідей ⅥI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 28-29 листопада 2018 року. М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. - Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018 – Т. 1. – 200-201 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:274 — автомобільний транспорт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+Ковальчук Реферат.pdf178,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools