Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26123
Title: Роль етнічної батьківщини у збереженні національної ідентичності співвітчизників за кордоном
Authors: Щигельська, Галина Остапівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, вул. Руська 56, доцент кафедри українознавства і філософії
Bibliographic description (Ukraine): Щигельська Г. Роль діаспори у лобіюванні національних інтересів України на міжнародній арені / Щигельська Г. // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція у майбутнє (у рамках Конгресу української діаспори): Збірник матеріалів третьої Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 152-157.
Conference/Event: IІІ Міжнародна науково-практична конференція (у рамках Конґресу української діаспори).
Issue Date: 2010
Submitted date: 2010
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 94(477)(063) + 37014(063)
BBK: ТЗ(4 Укр) – 27 я 43 + Ч484 я 43
Keywords: діаспора
лобіювання
міжнародна арена
національні інтереси України
Page range: 152-157
Abstract: Роль діаспори у лобіюванні національних інтересів України є, безсумнівно, вагомою і незаперечною. Починаючи з кінця Першої світової війни діаспорні спільноти виступали представниками інтересів українства і своєрідними групами тиску на органи влади приймаючих країн з метою здобути їх підтримку в боротьбі за державну незалежність України, захисті політичних і національних прав українського народу. Із проголошенням незалежності України зусилля діаспори були спрямовані на лобіювання урядів країн проживання з метою визнання молодої держави як суверенного члена світового співтовариства, реалізації національних інтересів та утвердження позитивного іміджу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26123
Copyright owner: © Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», 2010
References (Ukraine): 1. Арутянов С. А.: «В мире все больше людей, живущих на два дома и две страны» // http://noev-kovcheg.1gb.ru/article.asp?n=96&a=38. 2. Балицька Я. Участь Конгресу українців Канади у вирішенні питання стосовно інтернованих осіб українського походження в роки Першої світової війни // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2008. – Т. 17-18. – 180-185. 3. Биковець В. Лобізм у системі представництва інтересів // Політичний менеджмент. – 2006. – № 5. – С.44-51. 4. Бинецкий А. Е. Лоббизм в современном мире. – М.: ТЕИС, 2004. – 247 с. 5. Гуцал П. З. Українська еміграція Канади і США та національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1914-1923): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича. Ін-т народознав. – Львів, 2005 // http://disser.com.ua/content/132204.html. 6. Лагутов Я. Е. Розвиток української діаспорної мережі в ЄС як необхідна складова державної євроінтеграційної політики України // http://www.nbuv.gov.ua/e- journals/DUTP/2006-/txts/POLITICHNI/06lyeepu.pdf. 7. Лозинський А. Основні питання діаспори до України // Друга міжнародна науково- практична конференція «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. 18-20 червня 2008 р. м. Львів. Збірник доповідей. – С. 28-31. 8. Костѐев С. Кто реально правит США // http://forum.vardanank.org/index.php?showtopic=20129. 9. Круподер О. Український лобізм у США: минуле, сучасність, перспективи // http://h.ua/story/95253/. 10. Макар В. Питання української державності у працях канадського сенатора Павла Юзика // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 378-379. – С. 108-110. 11.Маљар Я., Рудик С. Проблема видачі українських втікачів і переміщених осіб Радянському Союзові після Другої світової війни (1945-1946) // Питання історії нового та новітнього часу: 3б. наук, статей. Випуск 4. – Чернівці: Рута, 1995. – С. 141-147. 12.Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по Другій світовій війні. – Мюнхен: Академічне вид-во д-ра Петра Белея, 1985. – 429 с. 13. Недужко Я. Боротьба української діаспори країн Заходу за права людини в Україні (середина 70-х – початок 80-х рр. ХХ ст.) // Мандрівець. – 2007. – № 6. – С. 14-20. 14. Недужко Я. Діяльність політичних та громадських об’єднань зарубіжних українців у контексті боротьби за державну незалежність України в 60-70-х роках ХХ ст. // Мандрівець. – 2009. – № 3. – С. 54-62. 15.Недужко Я. Діяльність української діаспори щодо становлення незалежної демократичної України (кінець 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.) // Мандрівець. – 2009. – № 1. – С. 30-38. 16 .Недужко Я. Міжнародно-інформаційні кампанії української діаспори щодо становлення державної незалежності України (кінець 70 – початок 90-х років ХХ ст). // Мандрівець. – 2008. – № 7. – С. 26-32. 17. Олійник О. М. Лобіювання громадських організацій в Україні: українські реалії та світовий досвід // http://www.varianty.org.ua/projects/total/2005/civil_society/Oliynyk.htm. 18.Слісаренко І. Бренд України після помаранчевої революції: інформаційні виклики // http://www.viche.info/journal/245/. 19.Соціально-політичні аспекти діяльності організацій закордонних українців // http://www.niss.gov.ua/Monitor/November09/08.htm. 20.Статут Всеамериканського громадського об'єднання «Нова українська хвиля» // http://newwave4.org/about_us.html. 21. Парламентські слухання «Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці» // http://www.ukurier.gov.ua. 22.Тихомирова Ю. Б. PR – формування відкритого суспільства. – К.: Наша к-ра і наука, 2003. – 197 с. 23.Anglo-American perspectives on the Ukrainian Question. 1938-1951. A documentary collection / Red. By Lubomyr Y. Luciuk and Bohdan S Kordan. – Ontario – New – York, 1987. – 242 р.
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zbirnyk2010-pages-152-157.pdf3,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.