Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26038
Назва: Технологічне забезпечення виготовлення згортних втулок підвищеної точності форми і якості
Інші назви: Technological equipment for producing turning bushes of advanced shape and quality
Автори: Сеник, Андрій Антонович
Бібліографічний опис: Сеник А.А. Технологічне забезпечення виготовлення згортних втулок підвищеної точності форми і якості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 “Технологія машинобудування” / А.А. Сеник. – Тернопіль, 2018. – 21 с.
Дата публікації: 14-лис-2018
Дата подання: 14-лис-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Шифр та назва спеціальності: 05.02.08 - технологія машинобудування
Рада захисту: К 58.052.03
Науковий керівник: Кривий, Петро Дмитрович
Члени комітету: Марчук, Віктор Іванович
Кусий, Ярослав Маркіянович
УДК: УДК 621.98.01
Теми: згортна втулка
величина відпружинювання
точність форми
шорсткість
ступінь зміцнення
turning bush
springing value
shape accuracy
roughness
level of strengthening
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 «Технологія машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2018. Дисертація присвячена теоретичним і експериментальним дослідженням технологічного процесу виготовлення згортних втулок підвищеної якості. У роботі теоретично досліджено зміну форми втулки в процесії її формування; силові характеристики при згортанні втулки; відносну площу регулярного мікрорельєфу з підвищеним ступенем перекриття і в імовірнісному аспекті - зусилля дорнування внутрішніх циліндричних поверхонь (ВЦП) цих втулок. Розроблено нові конструкції заготовок згортних втулок і технологічного спорядження для їх формування. На основі використання імовірнісно-статистичного методу експериментально досліджено вплив кривини транспортного каналу та форми заготовок втулок на точність форми ВЦП втулок. Експериментально досліджено закономірності зміни зусилля формування згортних втулок при транспортуванні заготовок у транспортних каналах різної кривизни, а також вплив зусилля обкочування кулькою поверхні заготовки для зниження шорсткості і підвищення ступеня зміцнення.
Dissertation is submitted for the scientific degree of “Candidate of Sciences” (Engineering) in specialism 05.02.08 «Mechanical Engineering». – Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2018. The dissertation is devoted to the theoretical and experimental investigations of the manufacturing process for producing turning bushes of the advanced quality according to such criteria: accuracy of the internal cylinder surface (ICS) shape due to the deflection parameter from the EFK rounding; decrease of the surface roughness, caused by its vibration rolling by the ball, increasing its micro-hardness and the level of strengthening. Basing on the review and analysis of the available manufacturing processes for producing turning bushes and technological equipment, some shortcomings and unknown problems have been revealed, basing on which the areas of investigations for obtaining the goal have been determined. The values of springing while shaping of turning bushes in the semi-cylinder matrix have been investigated theoretically, as well as their movement in the transporting channel. Their application will make it possible to correct the profiles of deforming elements (punches) of the technological equipment, which will contribute to the increase of the shape precision. The probability-statistic method and the harmony analysis, basing on the trigonometric Fourier’s series, have been used to estimate the deflections at the ICS rounding of turning bushed, formed at different values of the transporting channel curvature. It was determined, that the proposed manufacturing process after the bush being turned, provides sufficient decrease of curvature deflection, as compared with that, being formed during the conventional manufacturing process, in 2,4-5,6 times. It was determined, that the maximum forming force in the proposed manufacturing process is in 1,4 times lower than that in the conventional one. It was stressed, that the increase of the rolling force of the blank surface by the ball from 0 till 200; 250; 300 and 350 N correspondingly provides such values of the mathematic expectations of the average mathematic deflection of the profile Ra: 0,69; 0,55; 0,40; 0,28 and 0,24 mkm. Mathematic expectations by the ball rolling of its surface with the forces 0; 200; 250; 300 and 350 N correspondingly were 12,58; 16,65; 18,11; 19,65 (kgs/mm2 ), and the efficiency of this manufacturing process is proved by the Student’s criterion.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26038
Власник авторського права: © Сеник А.А., 2018
Перелік літератури: 1. Theoretical and Experimental Substantiation of Angle Orientation of Rolling Bushings of Roller and Bushing Chains / P. Kryvyy, P. Kryvynsryy, V. Bodnar, I. Sotnyk, A. Senyk // Paper no. MSEC 2007-31211 International Manufacturing Science and Engineering conference. Oktober 15-1. - Atlanta, Georgia, USA, 2007. - pp. 623-627. (Автором на основі гармонічного аналізу із заданою імовірністю визначено достатню кількість гармонік. Індексується в міжнародній наукометричній базі SciVerse Scopus). 2. Синтез свертных втулок с раскрытым стыковым швом для приводных роликовых и втулочных цепей / П.Д. Кривый, А.А. Сенык, В.Р. Кобельнык, П.П. Кривинский // Международный инженерный журнал “Приводы и компоненты машин” ООО НПП “Подъемтранссервис”. – Москва, 2016. - №1-2 (19). – С.12-17. (Автором на основі теорії розмірних ланцюгів досліджено допустимі максимальні і мінімальні значення величини розкриття стикових швів втулок, на торцевих поверхнях яких виконані фаски).
3. Кривий П.Д. Технологічне спорядження для формування згортних втулок / П.Д. Кривий, А.А. Сеник // Вісник ТДТУ. – Тернопіль, 2003. – Том 8. – №2. – С. 29-34. (Автором запропоновано різні варіанти механізмів повороту деформуючих фільєр в процесі калібрування згортної втулки). 4. Кривий П.Д. Приведена сила тертя і величина відпружинення при переміщенні прямокутної карточки в криволінійному каналі / П.Д. Кривий, В.Р. Кобельник, А.А. Сеник // Міжвузівський збірник “Наукові нотатки” ЛДТУ. – Луцьк, 2005. – №17. – С. 192-198. (Автором запропонована геометрична модель транспортування плоскої карточки у криволінійному радіусному каналі і залежності для визначення сили тертя). 5. Кривий П. Методика експериментального дослідження зусилля формування згортних втулок / П. Кривий, А. Сеник // Вісник ТДТУ. – Тернопіль, 2007. – Том 12. – №1. – С. 53-59. (Автором запропонована і реалізована методики фіксації значень динамометра та обробки експериментальних даних на ПК). 6. Згортна втулка для приводних роликових і втулкових ланцюгів / О.Л. Бондаренко, В.Р. Кобельник, П.Д. Кривий, П.П. Кривінський, А.А. Сеник // Збірник наукових праць “Процеси механічної обробки в машинобудуванні” ЖДТУ. – Житомир, 2009. – Вип. 6. – С. 68-81. (Автором запропоновано профіль стикового шва і методика визначення імовірності попадання в контакт з валиком певної довжини цього шва). 7. Формування на плоских поверхнях віброобкочуванням регулярного мікрорельєфа з підвищенним ступенем перекриття / П.Д. Кривий, Н.П. Кашуба, А.А. Сеник, П.П. Кривінський // Збірник наукових праць “Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем” ДДМА. – Краматорськ, 2011. - Вип. №29. – С.138-145. (Автором теоретично досліджено вплив елементів режиму вібраційного обкочування на відносну площу віброобкочування). 8. Сеник А.А. Конструкторсько-технологічне забезпечення підвищення точності форми згортних втулок / Сеник А.А. // Збірник наукових праць “Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем” ДДМА. – Краматорськ, 2017. - Вип. № 41. – С. 46 - 55. (Робота виконана автором одноосібно).
9. Кривый П.Д. Технологическое обеспечение точности формы свертных втулок приводных роликовых и втулочных цепей / П.Д. Кривый, П.П. Кривый, А.А. Сенык // Материалы международной юбилейной научно-практ. конф. “Учебная, научно-практическая и инновационная деятельность высшей школы в современных условиях”. Направление научно-производственная и иновационная деятельность высшей школы в современных условиях: тезисы док. – Оренбург: ОГУ, 2001. – С. 218-219. (Автором запропоновано корекцію робочих профілів деформуючих інструментів, що забезпечує підвищення точності форми). 10. Кривий П. Новий метод контролю відхилень від круглості згортних втулок / П. Кривий, А. Сеник, В. Лазарюк // Матеріали VI наук. конф. Терноп. держ. техн. універ. ім. Івана Пулюя: 24-26 квітня 2002: тези доп. – Тернопіль: ТДТУ, 2002 – С. 46. (Автором запропоновано для контролю значних відхилень від круглості застосувати відомий метод проектування, використавши ПК). 11. Кривий П.Д. Вплив кратності калібрування на відхилення від круглості згортних втулок / П.Д. Кривий, Є.І. Горлій, А.А. Сеник // Тези доп. на 6-му Міжнар. симпозіумі укр. інженерів-механіків у Львові: 21-23 травня 2003: тези доп. – Львів: КІНПАРІ ЛТД, 2003 – С.103. (Автором запропоновано використати для обґрунтування кількості фільєр і оцінки ефективності калібрування середні значення відхилень від круглості та дисперсії за критеріями Стьюдента і Фішера). 12. Статистична оцінка на основі гармонічного аналізу впливу технології формування циліндричних поверхонь на відхилення їх від круглості / П. Кривий, А. Сеник, В. Коломієць, Н. Тимошенко, П. Кривінський // Збірник тез доп. Міжнар. наук.-тех. конф. молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій”: 21 – 22 грудня 2010 р.: тези доп. – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – С. 53. (Автором запропоновано використання критерію λ0 для перевірки гіпотези миттєвого розсіювання і відсутності систематичних похибок). 13. Сеник А.А. Статистичне оцінювання відхилень від круглості згортних шкворневих втулок автомобілів / А.А. Сеник // Матеріали міжнар. наук.-тех. конф. молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій”: 11 – 12 грудня 2013 р.: тези доп. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – С. 136. (Автором робота виконана одноосібно в якій, запропоновано оцінювати відхилення від круглості на секторі, що обмежений центральним кутом π/2 у 12 положеннях та отримані середні значення цього параметра прийняти як випадкові величини). 14. Нова технологія виготовлення згортних втулок приводних роликових ланцюгів на основі імовірнісного підходу / П.Д. Кривий, А.А. Сеник, Н.М. Тимошенко, О.І. Яловий // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Обладнання і технології сучасного машинобудування»: 11-12 травня 2017р.: тези доп. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – С. 92-93. (Автором запропоновано технологічний процес виготовлення корсетної втулки з врахуванням величини бочкоподібності запресованих у пластини внутрішніх ланок втулок). 15. До питання точності форми згортних втулок за параметром відхилення від круглості / П.Д. Кривий, В.О. Дзюра, Н.М. Тимошенко, А.А Сеник // Збірник тез доповідей 8-мої Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування»: 28 – 29 вересня 2017 р.: тези доп. – Херсонська державна морська академія, 2017. – С. 434 – 435. (Автором для оцінки відхилень від круглості запропонований новий параметр – коефіцієнт наповнення профілю). 16. Сеник А. Економічна ефективність прогресивного технологічного процесу виготовлення згортних втулок для приводних роликово-втулкових ланцюгів / А. Сеник // Матеріали Міжнар. наук.-тех. конф. “Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій” присвяченої 100-річчю з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті І. Пулюя (100 річчя з дня смерті): 22 – 24 травня 2018р.: тези доп. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – С. 159-160.
17. Дек. Пат. 55106А Україна, МПК B21D 05/10. Пристрій для формування згортних втулок / Кривий П.Д., Сеник А.А.; заявник і патентоотримувач ТДТУ ім. І. Пулюя. – № 2002 075349; заявл. 01.07.2002; опубл. 17.03.2003, Бюл. № 3. (Частка всіх авторів однакова). 18. Пат. 81025 Україна, МПК B24В 39/00 (2013.01). Пристрій для обробки плоских поверхонь віброобкочуванням / Кривий П.Д., Кашуба Н.П., Сеник А.А., Кривінський П.П.; заявник і патентоотримувач Кривий П.Д., Кашуба Н.П., Сеник А.А., Кривінський П.П. – № а2012 13722; заявл. 30.11.2012; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12. (Частка всіх авторів однакова). 19. Пат. 78307 Україна, МПК B21D 5/00 (2013.01). Спосіб виготовлення згортної втулки / Сеник А.А., Кривий П.Д., Кобельник В.Р., Бондаренко О.Л., Кривінський П.П.; заявник і патентоотримувач ТНТУ ім. І. Пулюя. – № U2012 11625; заявл. 08.10.2012; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. (Частка всіх авторів однакова). 20. Пат. 78947 Україна, МПК B21J 1/02 (2006.01). Заготовка для згортної втулки / Кривий П.Д., Сенник А.А., Бондаренко О.Л., Кривінський П.П.; заявник і патентоотримувач Кривий П.Д., Сеник А.А., Бондаренко О.Л., Кривінський П.П. – № U2012 09702; заявл. 10.08.2012; опубл. 10.04.2013, Бюл. № 7. (Частка всіх авторів однакова). 21. Пат. 90980 Україна, МПК B21D 5/10 (2006.01). Пристрій для виготовлення згортних втулок із листових заготовок / Бондаренко О.Л., Кривінський П.П.; Кривий П.Д., Сенник А.А., Шпак Р.І.; заявник і патентоотримувач Бондаренко О.Л., Кривінський П.П.; Кривий П.Д., Сеник А.А., Шпак Р.І. – № U2014 02250; заявл. 05.03.2014; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11. (Частка всіх авторів однакова). 22. Пат. 92285 Україна, МПК B21J 1/00 (2014.01). Заготовка для згортної втулки / Кривий П.Д., Сеник А.А., Кривінський П.П, Бондаренко О.Л.; заявник і патентоотримувач Кривий П.Д., Сеник А.А., Кривінський П.П, Бондаренко О.Л. - №u2014 02253; заявл. 05.03.14; опубл. 11.08.14, Бюл. №15. (Частка всіх авторів однакова). 23. Пат. 92908 Україна, МПК B21L 19/00 (2014.01). Згортна втулка / Сеник А.А., Кривий П.Д., Кобельник В.Р., Кривінський П.П, Бондаренко О.Л.; заявник і патентоотримувач Сеник А.А., Кривий П.Д., Кобельник В.Р., Кривінський П.П, Бондаренко О.Л. - №u2014 03385; заявл. 02.04.14; опубл. 10.09.14, Бюл. №17. (Частка всіх авторів однакова). 24. Пат. 112745 Україна, МПК (2016.01) B21J 1/00 F16G 13/18 (2006.01). Згортна втулка / Сеник А.А.; заявник і патентоотримувач Тернопільський нац. тех. ун-т. імені Івана Пулюя. – № U2016 07262; заявл. 04.07.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24. 25. Пат. 115787 Україна, МПК B29C 47/12 (2006.01). Розрізна пружна фільєра для калібрування згортних втулок / Сеник А.А.; заявник і патентоотримувач ТНТУ ім. І. Пулюя. – № U2016 11727; заявл. 21.11.2016; опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8. 26. Пат. 116144 Україна, МПК B29C 47/12 (2006.01). Розрізна пружна фільєра для калібрування згортних втулок з n-вершинним огранюванням / Кривий П.Д., Сеник А.А., Тимошенко Н.М.; заявник і патентоотримувач ТНТУ ім. І. Пулюя. – № U2016 11723; заявл. 21.11.2016; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9. (Частка всіх авторів однакова).
Тип вмісту : Dissertation
Розташовується у зібраннях:05.02.08 – технологія машинобудування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref_Senyk.pdfАвтореферат1,42 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Vidguk_Kusyy.pdf1,1 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Vidguk_Marchuk.pdf6,11 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
DIS_Senyk.pdf12,88 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.