Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25964

Назва: Дослідження затрат потужності в парі ротор-статор у роторно-вихрових емульсорах при виробництві композиційних продуктів на базі сиру домашнього
Інші назви: Investigation power consumption in couple rotor-stator in rotor-vortex emulsifier by production compositions products on base curds
Автори: Шинкарик, М.
Ворощук, Віктор Ярославович
Єресько, Георгій Олексійович
Кимачинський, Сергій Іванович
Shynkaryk, M.
Voroshchuk, V.
Eresko, G.
Kymachynsky, S.
Приналежність: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Технологічний інститут молока і м’яса Української аграрної академії наук
Бібліографічний опис: Дослідження затрат потужності в парі ротор-статор у роторно-вихрових емульсорах при виробництві композиційних продуктів на базі сиру домашнього / М. Шинкарик, В. Ворощук, Г. Єресько, С. Кимачинський // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 184–190. — (Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технологія).
Bibliographic description: Shynkaryk M., Voroshchuk V., Eresko G., Kymachynsky S. (2008) Doslidzhennia zatrat potuzhnosti v pari rotor-stator u rotorno-vykhrovykh emulsorakh pry vyrobnytstvi kompozytsiinykh produktiv na bazi syru domashnoho [Investigation power consumption in couple rotor-stator in rotor-vortex emulsifier by production compositions products on base curds]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 184-190 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 19-бер-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 637.356
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 184-190
Початкова сторінка: 184
Кінцева сторінка: 190
Короткий огляд (реферат): Розроблено експериментальну установку для дослідження робочих характеристик приводу роторно-вихрового емульсора. Досліджено затрати потужності на механічну обробку композиційних продуктів на базі сиру домашнього в роторно-вихрових емульсорах в залежності від числа обертів ротора і реологічних характеристик продукту. Встановлено вплив механічної обробки на мікроструктуру досліджуваного продукту. Встановлено питомі затрати механічної енергії на обробку продукту при різних числах обертів ротора. Показано основні закономірності процесу
Experimental installation for research into characters drive rotor-vortex emulsifier. Consumer power for machining composition food products on basis cottage cheese in rotor-vortex emulsifier in dependence of quality revolutions and reological characters product has been research. Influence machining on the microstructure researcher product has been install. Specific quality mechanical energy for processing product by different quality revolutions rotor has been install. Fundamental conformities process has been show
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25964
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. Г.Єресько, М.Шинкарик, В.Ворощук. Технологічне обладнання молочних виробництв.– Київ: Фірма “Інкос”, Центр навчальної літератури, 2007.– 344с.
2. В.Д.Харитонов, В.Б.Богдановский, Ю.А.Бродский, Г.В.Будрик. Измельчитель-смеситель для продуктов на молочной основе // Молочная промышленность. – №1. – 1999.– С.25-26.
3. Бродский Ю.А., Будрик Г.В., Базиков В.И. Создание и исследование оборудования разработанного во ВНИМИ для производства молока, молочных продуктов и продуктов со смешанным сырьевым составом // Молоко. Молочные продукты и продукты со смешанным сырьевым составом: Сборник докладов 5 международной конференции. - Москва, 2002. – С.85.
4. М. Шинкарик, В.Ворощук. Дослідження реологічних характеристик композиційних білкових прдуктів на базі сиру домашнього при обробці у роторно-вихровому емульсорі // Наукові праці національного університету харчових технологій. - 2007. - №20.– С.28-31.
5. «Реотест 2» / Инструкция о применении.
6. Мачихин Ю.А., Мачихин С.А. Инженерная реология пищевых материалов. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1981. – 216 с.
7. М. Шинкарик, В.Ворощук. Особливості механічної обробки десертних сиркових мас у роторно-вихрових емульсорах. Матеріали одинадцятої науково-технічної конференції ТДТУ "Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машино- і приладобудуванні".– Тернопіль, 2007. – С.188.
References: 1. H.Yeresko, M.Shynkaryk, V.Voroshchuk. Tekhnolohichne obladnannia molochnykh vyrobnytstv, Kyiv: Firma "Inkos", Centre of Educational Literature, 2007, 344p.
2. V.D.Kharitonov, V.B.Bohdanovskii, Iu.A.Brodskii, H.V.Budrik. Izmelchitel-smesitel dlia produktov na molochnoi osnove, Molochnaia promyshlennost, No 1, 1999, P.25-26.
3. Brodskii Iu.A., Budrik H.V., Bazikov V.I. Sozdanie i issledovanie oborudovaniia razrabotannoho vo VNIMI dlia proizvodstva moloka, molochnykh produktov i produktov so smeshannym syrevym sostavom, Moloko. Molochnye produkty i produkty so smeshannym syrevym sostavom: Sbornik dokladov 5 mezhdunarodnoi konferentsii, Moskva, 2002, P.85.
4. M. Shynkaryk, V.Voroshchuk. Doslidzhennia reolohichnykh kharakterystyk kompozytsiinykh bilkovykh prduktiv na bazi syru domashnoho pry obrobtsi u rotorno-vykhrovomu emulsori, Naukovi pratsi natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii, 2007, No 20, P.28-31.
5. "Reotest 2", Instruktsiia o primenenii.
6. Machikhin Iu.A., Machikhin S.A. Inzhenernaia reolohiia pishchevykh materialov, M., Lehkaia i pishchevaia prom-st, 1981, 216 p.
7. M. Shynkaryk, V.Voroshchuk. Osoblyvosti mekhanichnoi obrobky desertnykh syrkovykh mas u rotorno-vykhrovykh emulsorakh. Materialy odynadtsiatoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii TDTU "Prohresyvni materialy, tekhnolohii ta obladnannia v mashyno- i pryladobuduvanni", Ternopil, 2007, P.188.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.