Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25744
Title: Основи наукових досліджень
Authors: Назарко, Ірина Степанівна
Affiliation: ТНТУ імені І.Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»
Issue Date: May-2018
Submitted date: Apr-2018
Date of entry: 22-Jun-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: ТНТУ
Abstract: Запропоновані методичні вказівки з курсу «Основи наукових досліджень» призначені для студентів спеціальності 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної та заочної форм навчання Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Даний посібник, у відповідності з програмою курсу, спрямований на: оволодіння студентами методологією та методами науково-дослідницької діяльності, методикою роботи з джерелами наукової, технічної та патентної інформації, організацією і проведенням досліджень під час технологічної експертизи для отримання безпечної харчової продукції; формування вміння оформляти результати наукових досліджень у вигляді рефератів, курсових, дипломних та магістерських робіт, тез доповідей, статей; розвиток творчого мислення.
Content: Методичні рекомендації щодо виконання практичних занять ……...... 4 М 1. Методика та методологія наукових досліджень Практичне заняття № 1 «Науково-дослідницька робота студентів» …………...…......……..…... 6 Практичне заняття № 2 «Проведення наукових досліджень» ……………….………..…………....… 8 Практичне заняття № 3 «Пошук та систематизація наукової інформації» ……………………...... 10 М 2. Організація та проведення наукових досліджень Практичне заняття № 4 «Теоретичні та експериментальні дослідження» .………..…………….... 12 Практичне заняття № 5 «Написання та оформлення наукових публікацій» ………...………..… 15 Практичне заняття № 6 «Оформлення наукової роботи» ………….………...…………………..… 17 Приклади тестових завдань ………….……………..…………..………… 19 Рекомендована література ….…………….……………..………………… 20
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25744
References (Ukraine): 1. Белый И.В. и др. Основы научных исследований и технического творчества / И.В.Белый, К.П.Власов, В.Б.Клепиков. – Х.: Выща школа, 1989. – 200 с. 2. Білей П.В., Довга Н.Д., Ханик Я.М. Методологія наукових досліджень технологічних процесів: навч. посібник / П.В.Білей, Н.Д.Довга, Я.М.Ханик. – Л.: Панорама, 2003. – 182 с. 3. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт, 1995. – 190 с. 4. Душинський В.В. Основи наукових досліджень. Теорія та практикум з програмним забезпеченням: Навч. посібник. / В.В.Душинський. – К.: НТУУ «КПІ», 1998. – 408 с. 5. Кузнєцов Ю.М. Основи патентознавства та авторського права: Видання 3-тє, перероб. і доп. / Ю.М.Кузнєцов. – К.: ТОВ «ЗМОК» – фірма «ГНОЗИС», 2001. – 206 с. 6. Лудченко А.А. и др. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с. 7. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту / І.В. Мороз. – К., 1997. – 56 с. 8. Назарко І.С. Навчально-методичний посібник з курсу «Основи наукових досліджень» / І.С.Назарко. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2012. – 224 с. 9. Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень: Підручник / М.І. Пилипчук, А.С.Григор’єв, В.В.Шостак. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 10. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень / В.К.Сидоренко, П.В.Дмитренко. – К.: 2000. – РНКЦ «ДІНІТ», 2000. – 259 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри харчової біотехнології і хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод. ОНД.pdf479,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools