Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25307

Назва: Особливості управління продажами на зарубіжних ринках
Інші назви: Osoblyvosti upravlinnia prodazhamy na zarubizhnykh rynkakh
Features of sales management in foreign markets
Особенности управления продажами на зарубежных рынках
Автори: Дячун, Ольга
Радинський, Сергій
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: oliaklyment55@gmail.com к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: srv2011@ukr.net к.е.н., кафедри економіки та фінансів
Бібліографічний опис: Дячун О. Особливості управління продажами на зарубіжних ринках [Електронний ресурс] / Ольга Дячун, Сергій Радинський // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 175-185. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18rsvnzr.pdf
Bibliographic description: Dyachun, O. & Radynskiy, S. (2018) Osoblyvosti upravlinnia prodazhamy na zarubizhnykh rynkakh [Features of sales management in foreign markets]. Sotsialnoekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 18, no. 1, pp. 175-185. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18rsvnzr.pdf
Журнал/збірник: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Випуск/№ : 1(18)
Дата публікації: 31-тра-2018
Дата подання: бер-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 339.138
JEL: G30
M31
Теми: психологічний портрет бізнесмена
маркетингове культурне середовище
управління продажем
зарубіжні ринки
світова організація торгівлі
організаційні структури управління
психологический портрет бизнесмена
маркетинговая культурная среда
управления продажами
зарубежные рынки
мировая организация торговли
организационные структуры управления
marketing cultural environment
sales management
foreign markets
world trade organization
organizational management structures
psychological portrait of a businessman
Кількість сторінок: 11
Діапазон сторінок: 175-185
Початкова сторінка: 175
Кінцева сторінка: 185
Короткий огляд (реферат): Висвітлено необхідність виходу вітчизняних підприємств на зовнішні ринки. Розкрито стан діяльності їх на цих ринках. Підкреслено, що важливою передумовою успішної діяльності українських компаній на зарубіжних ринках є ефективне управління продажем. Наголошується на необхідності врахування в управлінській діяльності з продажу специфіки зовнішніх ринків, яка обумовлює її особливості. Вказується, що до таких особливостей відноситься, насамперед, використання системи управління стосунками з глобальними клієнтами. Підкреслено, що в її основі лежить забезпечення узгодженості і організації продажу товарів по всьому ланцюгу поставок виробів покупцям, що знаходяться в різних країнах. Приділена увага такій особливості управління продажем на зарубіжних ринках як створення адекватних організаційних управлінських структур. Обґрунтовані умови використання їх різновидностей. Наведено психологічні характеристики бізнесменів деяких країн. Висвітлено склад чинників маркетингового культурного середовища країн – імпортерів, що впливають на особливості управління продажем на зарубіжних ринках.
Освещена необходимость выхода отечественных предприятий на внешние рынки. Раскрыто состояние деятельности их на этих рынках. Обращено внимание на то, что важной предпосылкой успешной деятельности украинских компаний на зарубежных рынках является эффективное управление продажами. Подчеркивается необходимость учета в управленческой деятельности по продаже специфики внешних рынков, которая обусловливает его особенности. Указывается, что к таким особенностям относится, прежде всего, использование системы управления отношениями с глобальными клиентами. Подчеркнуто, что в ее основе лежит обеспечение согласованности и организации продажи товаров по всей цепи поставок изделий покупателям, находящихся в разных странах. Уделено внимание такой особенности управления продажами на зарубежных рынках как создание адекватных организационных управленческих структур.Обоснованы условия использования их разновидностей. Приведены психологические характеристики бизнесменов некоторых стран. Освещен состав факторов маркетинговой культурной среды стран – импортеров, влияющих на особенности управления продажами на зарубежных рынках.
The necessity of the output of domestic enterprises to foreign markets is highlighted. The state of their activities in these markets is revealed. It was emphasized that effective control of sales is an important prerequisite for the successful operation of Ukrainian companies in foreign markets. It is emphasized on the need to take into account the management of the sale of specifics of external markets, which determines its features. It is noted that such features include, first of all, the use of the management system for relations with global clients. It is emphasized that the basis is ensuring the consistency and organization of the sale of goods throughout the chain of supply of products to customers in different countries. Attention is paid to such features of sales management in foreign markets as the creation of adequate organizational management structures. The conditions for the use of their varieties are substantiated. The psychological characteristics of businessmen of some countries are presented. The composition of the factors of the marketing culture of importing countries influencing the peculiarities of sales management in foreign markets is highlighted.
Спонсорська підтримка: The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25307
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Зовнішня_торгівля_України
https://frontnews.eu/news/ua/9791/З-початку-2017-року-обсяг-світової-торгівлі-зріс-на-8.
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.
https://studopedia.org/4-37584.html.
http://msd.com.ua/prodazhi-upravlenie-prodazhami
Перелік літератури: Зовнішня торгівля України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Зовнішня_торгівля_України.
Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.
З початку 2017 року обсяг світової торгівлі зріс на 8%.[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://frontnews.eu/news/ua/9791/З-початку-2017-року-обсяг-світової-торгівлі-зріс-на-8.
Стиль ведення переговорів з врахуванням культурних особливостей. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://studopedia.org/4-37584.html.
Фактори культури в міжнародних продажах. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://msd.com.ua/prodazhi-upravlenie-prodazhami.
Лео Гоф. Продажи: ключевые факторы / Лео Гоф. – М. : РИНО, 2004. – 150 с.
References: Zovnishnya torhivlya Ukrayiny Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Zovnishnya_torhivlya_Ukrayiny.
Ofitsiynyy sayt Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny Retrieved from http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.
Z pochatku 2017 roku obsyah svitovoyi torhivli zris na 8%. Retrieved from https://frontnews.eu/news/ua/9791/Z-pochatku-2017-roku-obsyah-svitovoyi-torhivli-zris-na-8.
Stylʹ vedennya perehovoriv z vrakhuvannyam kulʹturnykh osoblyvostey. Retrieved from https://studopedia.org/4-37584.html.
Faktory kulʹtury v mizhnarodnykh prodazhakh. Retrieved from http://msd.com.ua/prodazhi-upravlenie-prodazhami.
Leo Hof. (2004) Prodazhy: klyuchevye factory. Moscow. RYNO.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 1(18)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
18rsvnzr.doc.pdfОсобливості управління продажами на зарубіжних ринках743,71 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
18rsvnzr_doc.djvu406,17 kBDjVuПереглянути/відкрити
18rsvnzr_doc__COVER.png551,76 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.