Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25306

Title: Формування і наслідки державно-олігархічної моделі розвитку України
Other Titles: Formuvannia i naslidky derzhavno-oliharkhichnoi modeli rozvytku Ukrainy
Formation and consequences of the state-oligarchic model of Ukraine’s development
Формирование и последствия государственно- олигархической модели развития Украины
Authors: Ющенко, Надія
Affiliation: Донецький національний технічний університет пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, Донецька область, 85300, Україна e-mail: yunadiya@ukr.net к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, державного управління і адміністрування
Bibliographic description (Ukraine): Yushchenko, N. (2018) Formuvannia i naslidky derzhavno-oliharkhichnoi modeli rozvytku Ukrainy [Formation and consequences of the state-oligarchic model of Ukraine’s development]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 18, no. 1, pp. 166-174 Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18ynkmru.pdf
Bibliographic description (International): Ющенко Н. Формування і наслідки державно-олігархічної моделі розвитку України [Електронний ресурс] / Надія Ющенко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 166-174. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18ynkmru.pdf.
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 1(18)
Issue Date: 31-May-2018
Submitted date: Mar-2018
Date of entry: 11-Jun-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2018.01.166
UDC: 338.2
JEL: H111
Keywords: “приватизація держави”
популізм
олігархія
приватизація
монополія
моральна легітимність
державна влада
державно-олігархічний консенсус
вибори
популизм
выборы
монополия
приватизация
моральная легитимность
олигархия
государственная власть
“приватизация государства”
государственно- олигархический консенсус
elections
populism
privatization
monopoly
oligarchy
moral legitimacy
state power
"privatization of the state"
state-oligarchic consensus
Number of pages: 9
Page range: 166-174
Start page: 166
End page: 174
Abstract: У статті досліджуються умови виникнення і закріплення державно-олігархічного консенсусу в період незалежної історії України. Розкрита логіка пострадянської масової приватизації, перетворення крупного бізнесу в монопольний, далі в олігархічний в умовах витиснення із цього процесу масового власника. Акцентована увага на протиріччі між правовою легалізацією нової власності і її моральною нелегітимністю у суспільстві як одного із чинників конфліктного потенціалу в країні. У ході аналізу проникнення олігархії у владу робиться висновок про «приватизацію держави», яка стає найбільш цінним активом для фінансово-олігархічних груп. Стійкість і глибина сучасної економічної і соціально-політичної кризи в країні пов’язується з деструктивним характером трансформаційних змін, що призвели до деформації базової конструкції соціально-економічної системи – “суспільство – держава – бізнес”. Для подолання кризи і припинення стійкого негативного тренду пропонуються зміни як кожного із цих елементів, так і співвідношення між ними для руйнування державно-олігархічної моделі розвитку України.
The article investigates the conditions of origin and fixing the state-oligarchic consensus during the period of the independent history of Ukraine. The logic of post-Soviet mass privatization, large business transformation into monopolistic one, then into oligarchic one under mass owner marginalizing conditions is explained. The attention is focused on contradiction between legal legitimacy of new ownership and its moral illegitimacy in society as a potential cause of conflicts in the country. While analyzing the oligarchy coming to power the conclusion is made that “state privatization” is getting the most valuable asset for financial-oligarchic groups. Stability and depth of the modern economic and social-political crisis in the country is connected with destructive character of transformation changes resulted in the deformation of base construction of the social-economic system - "society - state - business". Some changes both of a separate element and their correlations as well for the destruction of the state-oligarchic model of the Ukraine development are suggested to overcome the crisis and stop the steady negative trend.
В статье исследуются условия возникновения и закрепления государственно-олигархического консенсуса в период независимой истории Украины. Раскрыта логика постсоветской массовой приватизации, превращение крупного бизнеса в монопольный, далее в олигархический в условиях вытеснения из этого процесса массового собственника. Акцентировано внимание на противоречии между правовой легализацией новой собственности и ее моральной нелегитимностью в обществе как одного из факторов конфликтного потенциала в стране. В ходе анализа проникновения олигархии во власть делается вывод о «приватизации государства», которое становится наиболее ценным активом для финансово-олигархических групп. Стойкость и глубина современного экономического и социально-политического кризиса в стране связывается с деструктивным характером трансформационных преобразований, которые привели к деформации базовой конструкции социально- экономической системы - “общество - государство - бизнес”. Для преодоления кризиса и прекращения устойчивого отрицательного тренда предлагаются изменения как каждого из этих элементов, так и соотношения между ними для разрушения государственно-олигархической модели развития Украины.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25306
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18ynkmru.pdf
http://www.polit.ru/lectures /2008/12/05/bessonova.html
References (Ukraine): Барановський О., Сіденко В. Проблеми власності та легалізації капіталів і доходів в Україні // Національна безпека і оборона – 2004. – № 2. – С. 2–13.
Бессонова О. Образ будущего России в контексте раздаточной экономики // Публичные лекции “Полит.ру”. – 2008. – 5 декабря [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.polit.ru/lectures /2008/12/05/bessonova.html.
Великий український капітал: взаємовідносини з владою і суспільством; [за ред. О. Й Пасхавера, Л. Т. Верховодової, К. М. Агеєвої ]/ Центр економічного розвитку. – К.: Дух і літера, 2007.- 130 с.
Гальчинський А. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу: монографія / А. Гальчинський. – К.: Українські пропілеї, 2001. – 320 с.
Геєць В. Особливості взаємозв’язку економічних і політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України // Економіка України. – 2016. – № 12. – С. 3–21.
Гриценко А. Економіка України на шляху інклюзивного розвитку// Економіка і прогнозування. – 2016. – № 2. – С. 9–23.
Кіндзерський Ю. Інституційна пастка олігархізму і проблеми її подолання// Економіка України. – 2016. – № 12. – С. 22–46.
Пустовійт Р. Інституціональні фактори клептократичної економіки// Економіка України. – 2015. – № 12. – С. 26–38.
Рущенко И. От “криминальной революции” к “криминальному обществу” // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2014. – № 2. – С. 3–22.
References (International): Baranovskyi, O. & Sidenko, V. (2004) Problemy vlasnosti ta legalizatsii kapitaliv i dokhodiv v Ukraini [Problems of property and legalization of capitals and incomes in Ukraine]. Nats.Bezp.i Obor. – National Security and Defence, No 2, pp. 2–13 [in Ukrainian].
Bessonova, O. (2008) Obraz budushchego Rossii v kontekste teorii razdatochnoi ekonomiki [The image of the future of Russia in the context of the theory of distributing economy] Public Lectures “Polit.ru”,.December, 5, available at: http://www.polit.ru/lectures /2008/12/05/bessonova.html [in Russian].
Velykyi Ukrains’kyi Kapital: Vzaemovidnosyny z Vladoyu I Suspil’stvom, za red. O.I.Paskhavera,L.T. Verkhovodovoi, K.M. Ageevoi [The Large Ukrainian Capital: Interrelation with Power and Society], edited by O.I.Paskhaver ,L.T. Verkhovodova, K.M. Ageeva. Kyiv, Duch I Litera, 2007[in Ukrainian].
Halchynskyi, A. (2001) Superechnosti reform: u konteksti tsivilizatsionnogo protsessu [Contradictions of reforms, in the context of the process of civilization]. Kyiv: Ukrainski propilei [in Ukrainian].
Heyets, V. (2016) Osoblyvosti vzayemozv’yazku ekonomichnyh I politychnyh peredumov rekonstruktyvnogo rozvytky ekonomiky Ukrainy [Peculiarities of the interrelation of economic and political preconditions of a reconstructive development of Ukrainian’s economy]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine, No 12, pp. 3–21 [in Ukrainian].
Grytsenko, A. (2016) Ekonomika Ukrainy na shlyahu inklyuzivnogo rozvytku [Ukraine’s Economy on the Road to Inclusive Development]. Ekonomika i Prognozuvannya. – Economy and Forecast, No 2, pp. 9–23 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/eip2016.02.007
Kindzerskiy, Yu. (2016) Instytutsiyna pastka oligarhizmu i problemy ii podolannya [Institutional Trap of Oligarchism and Problems of its Overcoming]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine, No 12, pp. 22–46 [in Ukrainian].
Pustoviyt, R. (2015) Instytutsionalny faktory kleptokratichnoi ekonomiki [Institutional Factors of the Cleptocratic Economy]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine, No 12, pp. 26–38 [in Ukrainian].
Rushchenko, I. (2014) Ot “kriminalnoy revolyuzii” k “kriminalnomu obshchestvu” [From “criminal revolution” to “criminal society”]. Sotsiologiya: Teoriya, Metody, Marketing. – Sociology: Theory, Methods, Marketing, No 2, pp. 3–22 [in Russian].
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 1(18)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18ynkmru_doc.djvu387,59 kBDjVuView/Open
18ynkmru_doc__COVER.png528,16 kBimage/pngView/Open
18ynkmru.pdf723,58 kBAdobe PDFView/Open
18ynkmru.pdfФормування і наслідки державно-олігархічної моделі розвитку України723,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.