Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25302

Title: Фактори і мотиви зовнішньої міграції населення України
Other Titles: Faktory i motyvy zovnishnoi mihratsii naselennia Ukrainy
Factors and motives of external migration of Ukraine's population
Факторы и мотивы внешней миграции населения Украины
Authors: Риндзак, Ольга
Affiliation: Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» вул. Козельницька, м. Львів, 79026, Україна e-mail: olichkar@yahoo.com к.е.н., Старший науковий співробітник
Bibliographic description (Ukraine): Риндзак О. Фактори і мотиви зовнішньої міграції населення України [Електронний ресурс] / Ольга Риндзак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 112-121. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18rotmnu.pdf.
Bibliographic description (International): Ryndzak, O. (2018). Faktory i motyvy zovnishnoi mihratsii naselennia Ukrainy [Factors and motives of external migration of Ukraine's population]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 18, no. 1, pp. 112-121. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18rotmnu.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 1(18)
Issue Date: 31-May-2018
Submitted date: Mar-2018
Date of entry: 11-Jun-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2018.01.112
UDC: 331.556.4
JEL: J11
J610
Keywords: безробіття
мотиви
фактори
міграція
заробітна плата
unemployment
migration
factors
wages
motives
безработные
заработная плата
факторы
миграция
мотивы
Number of pages: 10
Page range: 112-121
Start page: 112
End page: 121
Abstract: У статті розмежовано поняття фактора і мотиву та запропоновано їх визначення. Здійснено факторний аналіз коефіцієнта міграційного приросту України за 2016 рік. Побудова регресійної моделі показала, що найвагоміший позитивний вплив на зростання значення коефіцієнта міграційного приросту має покращення можливостей працевлаштування. Мотиви зовнішньої міграції населення України було ідентифіковано за допомогою експертного дослідження трудових мігрантів та соціологічного моніторингового опитування незайнятого населення Львівщини (2013-2016 рр.). Результати виявили, що головними мотивами виїзду працездатних громадян за кордон є низький рівень оплати праці та відсутність підходящої роботи. На основі цього зроблено висновок, що реформування системи оплати праці у напрямку підвищення її рівня а також покращення можливостей працевлаштування на національному ринку праці може сповільнити темпи масового виїзду громадян України за її межі.
The concept of factor and motive is distinguished and their definition is proposed in the article. The factor analysis of Ukraine's migration growth rate for 2016 is carried out. The construction of the regression model showed that the most significant positive effect on the growth of the value of the coefficient of migration is the improvement of employment opportunities. The motives of external migration of the population of Ukraine were identified with the help of the expert study of labor migrants and the sociological monitoring survey of the unemployed population of Lviv region (2013-2016 years). The results showed that the main reasons for the outflow of Ukrainians abroad are low wages and the lack of suitable work. On this basis, it was concluded that reformation of the wage system in the direction of raising its level, as well as improving the employment opportunities on the national labor market, could slow down the paces of working-age population leaving abroad.
В статье разграничены понятия фактора и мотива, а также предложено их определение. Проведен факторный анализ коэффициента миграционного прироста Украины за 2016 год. Построение регрессионной модели показало, что весомое положительное влияние на рост значения коэффициента миграционного прироста имеет улучшение возможностей трудоустройства. Мотивы внешней миграции населения Украины было идентифицировано с помощью экспертного исследования трудовых мигрантов и социологического мониторингового опроса незанятого населения Львовщины (2013-2016 гг.). Результаты показали, что главными мотивами выезда трудоспособных граждан за границу является низкий уровень оплаты труда и отсутствие подходящей работы. На основе этого сделан вывод, что реформирование системы оплаты труда в направлении повышения ее уровня, а также улучшение возможностей трудоустройства на национальном рынке труда может замедлить темпы массового выезда граждан Украины за ее пределы.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25302
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/5/03.pdf
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16gavriu.pdf
http://www.niss.gov.ua/articles/357/
http://www.confcontact.com/20110629/1_marchuk.php
https://ukr.media/ukrain/266250/
References (Ukraine): Блинова О. Є. Трудова міграція населення України у соціально-психологічному вимірі: Монографія / О. Є. Блинова. – Херсон: РІПО, 2011. – 486 с.
Бублій М. П. Фактори міграції робочої сили та особливості її статистичного обліку [Електронний ресурс] / М. П. Бублій // Державне будівництво. – 2008. – №1.. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/5/03.pdf.
Гірман А. П. Міграція в контексті державного регулювання економіки в Україні [Електронний ресурс] / А. П. Гірман, Н. В. Волкова // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2016. – Вип. 1 (14). – С. 83-90. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16gavriu.pdf.
Зовнішня трудова міграція населення (за результатами модульного вибіркового обстеження). Статистичний бюлетень. – Київ: Державна служба статистики України, 2017. – 36 с.
Малиновська О. Щодо нагальних проблем удосконалення міграційної політики держави [Електронний ресурс] / О. Малиновська. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/357/.
Марчук А. В. Причини та основні мотиви міграції робочої сили в світі та Україні [Електронний ресурс] / А. В. Марчук. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/20110629/1_marchuk.php.
Населення України. Трудова еміграція в Україні / відп.ред. Е. М. Лібанова. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. – 233 с.
Позняк О. В. Проблеми формування міграційної політики України в сучасних умовах / О. В. Позняк // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – №1. – С.20-28.
Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації / наук. ред. У. Я. Садова. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2011. – 528 с.
Ровенчак О. А. Проблема вивчення міграції та її зв’язку з процесами глобалізації в соціології / О. А. Ровенчак // Український соціум. – 2005. – №4. – С. 35–45.
Рыбаковский Л. Л. Миграция населения. Три стадии миграционного процесса. (Очерки теории и методов исследования) / Л. Л. Рыбаковский. – М.: Наука, 2001. – 114 с.
Скільки українців живе та працює за кордоном – МЗС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukr.media/ukrain/266250/.
Слюсаревський М. М. Психологія міграції: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2013. – 244 с.
References (International): Blynova, O. (2011) Trudova mihratsiya naselennya Ukrayiny u sotsial’no-psykholohichnomu vymiri: Monohrafiya [Labour migration of population of Ukraine in the socio-psychological dimension: Monograph]. Kherson: РІПО. (In Ukrainian).
Bubliy, M. P. (2008) Faktory mihratsiyi robochoyi syly ta osoblyvosti yiyi statystychnoho obliku [Factors of migration of labor force and peculiarities of its statistical accounting]. Derzhavne budivnytstvo [State building] (electronic journal), №1. Available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/5/03.pdf (accessed 12 February 2017).
Hirman, A. & Volkova, N. (2016) Migration in the context of economy state regulation in Ukraine. Socio-Economic Problems and the State, (electronic journal), Issue 14 (1), pp. 83-90. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16gavriu.pdf (accessed 5 January 2018). https://doi.org/10.14254/2223-3822.2016.14-1.10
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (2017) Zovnishnya trudova mihratsiya naselennya (za rezul’tatamy modul’noho vybirkovoho obstezhennya) [External labor migration of the population (according to the results of the modular sample survey)], Kyiv.
Malynovs’ka, O. Shchodo nahal’nykh problem udoskonalennya mihratsiynoyi polityky derzhavy [About urgent problems of improvement of the migration policy of the state]. Available at: http://www.niss.gov.ua/articles/357/. (accessed 7 March 2017)
Marchuk, A. V. Prychyny ta osnovni motyvy mihratsiyi robochoyi syly v sviti ta Ukrayini [Causes and main motives of labor migration in the world and Ukraine]. Available at: http://www.confcontact.com/20110629/1_marchuk.php. (accessed 10 March 2017)
Libanova, E. M. (Eds.) (2010) Naselennya Ukrayiny. Trudova emihratsiya v Ukrayini [The population of Ukraine. Labor emigration in Ukraine]. Kyiv: Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the NAS of Ukraine. (in Ukrainian).
Poznyak, O. V. (2009) Problemy formuvannya mihratsiynoyi polityky Ukrayiny v suchasnykh umovakh [The problems of formation of the migration policy of Ukraine in modern conditions]. Demohrafiya ta sotsial’na ekonomika [Demography and social economy], N1, pp. 20-28. https://doi.org/10.15407/dse2009.01.020
Sadova, U. Ya. (Eds.) (2011) Rehional’na mihratsiyna polityka ta mekhanizmy yiyi realizatsiyi [Regional migration policy and mechanisms for its implementation]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine (in Ukrainian).
Rovenchak, O. A. (2005) Problema vyvchennia mihratsii ta yii zviazku z protsesamy hlobalizatsii v sotsiolohii [The problem of migration studies and its connection with the processes of globalization in sociology]. Ukrayins’kyy sotsium, №4, pp. 35-45.
Rybakovskiy, L. L. (2001) Migratsiya naseleniya. Tri stadii migratsionnogo protsessa. (Ocherki teorii i metodov issledovaniya) [Migration of the population. Three stages of the migration process. (Essays on the theory and methods of research)] Moskva: Nauka. (in Russian)
Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrayiny (2016) Skil’ky ukrayintsiv zhyve ta pratsyuye za kordonom [How many Ukrainians live and work abroad – MFA of Ukraine]. Available at: https://ukr.media/ukrain/266250/ (accessed 13 May 2017).
Slyusarevs’kyy, M. M. & Blynova, O. Ye. (2013) Psykholohiya mihratsiyi: navchal’nyy posibnyk dlya stud. vyshch. navch. zakl. [Psychology of emigration: a manual for students in higher education]. Kirovohrad: Imeks LTD. (in Ukrainian).
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 1(18)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18rotmnu.djvu407,06 kBDjVuView/Open
18rotmnu__COVER.png471,62 kBimage/pngView/Open
18rotmnu.pdfФактори і мотиви зовнішньої міграції населення України [Електронний ресурс] / Ольга Риндзак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 112-121. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18rotmnu.pdf. This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license. 112 Фактори і мотиви зовнішньої міграції населення України767,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.