Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25098

Назва: Оцінка надійності конструкцій тракторних причепів з позиції механіки руйнування
Інші назви: Estimation of the reliability of tractor tractor designs from the position of fracture mechanics
Автори: Кучвара, Іван Миколайович
Гаврон, Надія Богданівна
Шевчук, Оксана Степанівна
Конончук, Олександр Петрович
Матвіїшин, Анатолій Йосипович
Коваль, Юрій Богданович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Гаврон Н.Б. Оцінка надійності конструкцій тракторних причепів з позиції механіки руйнування / Гаврон Н.Б., Кучвара І.М., Шевчук О.С., Конончук О., Матвіїшин А.Й., Коваль Ю.Б. // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів – 2018. – № 11. – С. 31 – 40.
Дата публікації: бер-2018
Дата подання: 2018
Видавництво: ХНТУСГ м. Харків
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Харків
Теми: надійність
тракторний причеп
транспортування
несуча система причепів
середнє напрацювання на відмову
тріщини
Діапазон сторінок: 35-40
Короткий огляд (реферат): В статті розглядається проблема оцінки надійності тракторних причепів, до-сліджено зміни показників середнього наробітку на відмову сільськогосподарських транспортних засобів з позицій впливу на них тріщин, що зароджуються і розвива-ються під дією експлуатаційних навантажень в тримких металоконструкціях. Обґрун-товано можливість застосування класичних підходів механіки руйнування при розраху-нок довговічності з метою покращення експлуатаційних властивостей транспортних сільськогосподарських агрегатів.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25098
ISSN: 2311-441X
Перелік літератури: Попович П.В. Комплексний аналіз надійності несучих систем тракторних причепів при їхній експлуатації //Попович П.В, Рибак Т.І./ Механізація сільськогосподар- ського виробництва. - Вісник ХНТУСГ, Вип. 93 Харків, 2010. – С. 411-414.
ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности.
Щурин К.В. Прогнозирование и повышение усталостной долговечности несущих си- стем сельськохозяйственных тракторных средств/ Диссерт. докт. техн. наук. – Орен- бург: ОПИ, 1994. – 423с.
РТМ 23.2.75.- 82. Руководящий технический материал. Рамы сварные сельскохозяй- ственных машин. Конструкторско-технологическое проектирование. – М.: ВИС- ХОМ, 1982. – 111 с.
Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільсь- когосподарських машин: Монографія / Рибак Т.І. - Тернопіль: Збруч, 2002 - 332 с.
Попович П. В. Методи оцінки ресурсу несучих систем причіпних машин для вне- сення добрив з врахуванням впливу агресивних середовищ: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук : 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / П. В. Попович — Тернопіль, 2015. — 443 с.
Панасюк В. В., Андрейкив А. Е., Ковчик С. Е. Методы оценки трещиностойкости конструкционных материалов. – Киев: Наук. думка, 1977. – 277 с.
Попович П.В. Алгоритм оцінки базових експлуатаційних властивостей колісних сільськогосподарських транспортних засобів / Попович П., Шевчук О., Ляшук О.Л., Матвіїшин А.Й. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2017. – Вип. № 181. – С. 198 - 203.
Popovych. P. V. The service life evaluation of fertilizer spreaders undercarriages / P. V., Popovych; O. L., Lyashuk; I. S., Murovanyi; V. O., Dzyura; O. S., Shevchuk; V. D., Myndyuk // INMATEH – Agricultural Engineering . Sep-Dec 2016, Vol. 50, Issue 3, pp.39–46.
Popovych. P. V. Influence of organic operation environment on corrosion properties of metal structure materials of vehicles/ Popovych P.V., Lyashuk O.L., Shevchuk O.S., Tson O.P., Bortnyk I. M., Poberezhna L.Ya.// INMATEH – Agricultural Engineering. 2017, Vol. 52, Issue 2, pp.113–119.
Popovich P.V. Influence of Operating Media on the Fatigue Fracture of Steels for Elements of Agricultural Machines / R. A. Barna, P. V. Popovich // Materials Science . – 2014.– Vol. 50, 3. – pp. 377–380.
P. Popovych. The study of fatigue failure performance of vehicle metal structures used in transportation of corrosive materials //P. Popovych, L. Poberezhna, O. Tson, O. Shevchuk, O. Lyashuk/ Acta Mechanica Slovaca Faculty of Mechanical Engineering Technical Uni-versity of Košice. Vol. 21, № 1. P. 48-52.
References: Popovych P.V. Kompleksnyy analiz nadiynosti nesuchykh system traktornykh prychepiv pry yikhniy ekspluatatsiyi /Popovych P.V., Rybak T.I./ Mekhanizatsiya silʹsʹkohospo-darsʹkoho vyrobnytstva. - Visnyk KHNTUS·H, Vyp. 93 Kharkiv, 2010.-S. 411-414.
GOST 27.003-90 Nadezhnost' v tekhnike. Sostav i obshchiye pravila zadaniya trebovaniy po nadezhnosti.
Shchurin K.V. Prognozirovaniye i povysheniye ustalostnoy dolgovechnosti nesushchikh sistem sel's'kokhozyaystvennykh traktornykh sredstv/ Dissert. dokt. tekhn. nauk. – Oren-burg: OPI, 1994. – 423s.
RTM 23.2.75. - 82. Rukovodyashchiy tekhnicheskiy material. Ramy svarnyye sel'skokho-zyaystvennykh mashin. Konstruktorsko-tekhnologicheskoye proyektirovaniye. – M.: VISKHOM, 1982. – 111 s.
Rybak T.I. Poshukove konstruyuvannya na bazi optymizatsiyi resursu mobilʹnykh silʹsʹkohospodarsʹkykh mashyn: Monohrafiya / Rybak T.I. - Ternopilʹ: Zbruch, 2002 – 332 s.
Popovych P. V. Metody otsinky resursu nesuchykh system prychipnykh mashyn dlya vnesennya dobryv z vrakhuvannyam vplyvu ahresyvnykh seredovyshch: dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya doktora tekhnichnykh nauk: 05.05.11 – mashyny i zasoby mekhanizatsiyi silʹsʹkohospodarsʹkoho vyrobnytstva / P. V. Popovych — Ternopilʹ, 2015. – 443 s.
Panasyuk V. V., Andreykiv A. Ye., Kovchik S. Ye. Metody otsenki treshchinostoykosti konstruktsionnykh materialov. – Kiyev: Nauk. dumka, 1977. – 277 s.
Popovych P.V. Alhorytm otsinky bazovykh ekspluatatsiynykh vlastyvostey kolisnykh silʹsʹkohospodarsʹkykh transportnykh zasobiv / Popovych P., Shevchuk O., Lyashuk O.L., Matviyishyn A.Y. // Visnyk KHNTUS·H. – Kharkiv, 2017. – Vyp. № 181. – S. 198 - 203.
Popovych. P. V. The service life evaluation of fertilizer spreaders undercarriages / P. V., Popovych; O. L., Lyashuk; I. S., Murovanyi; V. O., Dzyura; O. S., Shevchuk; V. D., Myndyuk // INMATEH – Agricultural Engineering. Sep-Dec 2016, Vol. 50, Issue 3, pp.39–46.
Popovych. P. V. Influence of organic operation environment on corrosion properties of metal structure materials of vehicles/ Popovych P.V., Lyashuk O.L., Shevchuk O.S., Tson O.P., Bortnyk I. M., Poberezhna L.Ya. // INMATEH – Agricultural Engineering. 2017, Vol. 52, Issue 2, pp.113–119.
Popovich P.V. Influence of Operating Media on the Fatigue Fracture of Steels for Elements of Agricultural Machines / R. A. Barna, P. V. Popovich // Materials Science. – 2014. – Vol. 50, 3. – pp. 377–380.
P. Popovych. The study of fatigue failure performance of vehicle metal structures used in transportation of corrosive materials //P. Popovych, L. Poberezhna, O. Tson, O. Shevchuk, O. Lyashuk/ Acta Mechanica Slovaca Faculty of Mechanical Engineering Technical Uni-versity of Košice. Vol. 21, № 1. P. 48-52.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри транспортних технологій та механіки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Zhurnal_2018_11_(1)_.pdfСторінки 35-4011,73 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Zhurnal_2018_11_(1)_.djvu11,74 MBDjVuПереглянути/відкрити
Zhurnal_2018_11_(1)___COVER.png191,95 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора