Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24895

Назва: Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Психологія релігії» для студентів спеціальності 053 «Психологія» всіх форм навчання
Автори: Стоцький, Ярослав Васильович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Психологія релігії : методичні вказівки для самостійної роботи для студентів спеціальності 053 «Психологія» всіх форм навчання / Упорядник : Стоцький Я.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 44 с.
Дата публікації: 2018
Видавництво: ТНТУ ім. І.Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 159.9:2
Кількість сторінок: 44
Короткий огляд (реферат): Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня “бакалавр” за спеціальністю 053 “Психологія”
Опис: Методичний посібник розглянуто й затверджено на засіданні кафедри психології у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 8 від 6 лютого 2018 р.
Зміст: Загальні методичні поради ... 3 Теми, плани і основні питання для самоконтролю ...7 Самостійна робота 1. Психологічний вектор релігії ... 7 Самостійна робота 2. Психологічний аналіз родоплемінних культів ...8 Самостійна робота 3. Культ – як складова релігійних практик і релігійної свідомості ...10 Самостійна робота 4. Місце релігійної віри у структурі психіки ...14 Самостійна робота 5. Релігійна особистість як комплекс психічних рис і поведінки ...16 Самостійна робота 6. Психологія функціонування людини в різних релігійних об’єднаннях ...19 Самостійна робота 7. Генезис досвіду людини та його вплив на психологію релігійного розвитку ... 21 Самостійна робота 8. Езотеризм та його психорелігійні практики ... 24 Самостійна робота 9. Психологічні особливості розвитку релігійності в нетрадиційних релігійних системах ... 27 ДОДАТКИ ...31 Приклади запитань змістовних модулів ...31 Залікові запитання ... 36 Першоджерела і основна література до курсу ...38
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24895
Власник авторського права: © Стоцький Я.В., 2018
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Академічне релігієзнавство: підруч. [Текст] // за наук. ред. проф. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с. 2. Божик В. Вічні істини: Чому я в них вірю? [Текст] / В. Божик. – Л.: Свічадо, 1996. – 54 с. 3. Гофф Ж. Л. Середньовічна уява [Текст] / Жак Ле Гофф. – Л.: Літопис, 2007. – 350 с. 4. Грановская Р. М. Психология веры [Текст] / Р. М. Грановская. – СПб.: Речь, 2004. – 576 с. 5. Грюн А. Самонавіювання: Як поводитися зі своїми думками [Текст] / Асельм Грюн. – Л.: Свічадо, 2008. – 64 с. 6. Дайчер Т. Роздуми про віру: до питання богослов’я духовності [Текст] / Тадеуш Дайчер. – Л.: Свічадо, 2004. – 184 с. 7. И-Шен. Сила Шаолиня. Даоские психотехники. Методы активной медитации [Текст] / Шен-И. – СПб.: Вектор, 2008. – 96 с. 8. Катехизм християнської віри для молоді і старших [Текст]. – Л.: Свічадо, 2002. – 238 с. 9. Кислюк К. В. Религиоведение: учебн. [Текст] / К. В. Кислюк, О. Н. Кучер. – Ростов н/Д.: Феникс; Х.: Торсенг, 2004. – 512 с. 10. Макдауэлл Дж. Обманщики [Текст] / Дж. Макдауэлл, Д. Стюарт. – М.: Протестант, 1993. – 224 с. 11. Монро Д. Утеряние книги Мерлина. Друидическая магия времен Артура [Текст] / Д. Монро. – К.: София, Ltd., 1999. – 416 с. 12. Москалець В. П. Психологія релігії: посіб. [Текст] / В. П. Москалець. – К.: Академвидав, 2004. – 240 с. 13. Нетрадиційні релігійні та містичні культи України: навч. посібн. [Текст] / за заг. ред. В. В. Остроухова. – К.: Росава, 2003. – 336 с. 14. О. Тівольє П. Споконвічні проблеми [Текст] / о. П. Тівольє. – Л.: Місіонер, 1997. – 208 с. 15. Оливер Пол. Мировые религиозные верования [Текст] / П. Оливер. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 240 с. 16. Пежхальський Ю. Листи до священика: Шукаючи дороги перемін [Текст] / Ю. Пежхальський. – Л.: Свічадо, 2008. – 180 с. 17. Платонов К. К. Психология религии. Факты и мысли [Текст] / К. К. Платонов. – М.: Политиздат, 1967. – 239 с. 18. Полоненики релігійного екстазу: психологія релігійних сект [Текст] / авт.-упор.: О. В. Тимченко, В. Б. Шапарь. – Х.: Прапор, 1998. – 477 с. 19. Предко О. І. Психологія релігії: підручн. [Текст] / О. І. Предко. – К.: Академвидав, 2008. – 344 с.20. Психология религиозности и мистицизма: хрестоматия [Текст] / сост. К. В. Сельченок. – Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2001. – 544 с. 21. Психологічна енциклопедія [Текст] / авт.-упор. О. М. Степанов. – К.: Академвидав, 2006. – 424 с. 22. Психологія. З викладом основ психології релігії [Текст] / під ред. о. Юзефа Макселона. – Л.: Свічадо, 1998. – 320 с. 23. Ральф М. Прагнення пізнати Бога. Практична допомога під час особистої молитви [Текст] / Мартін Ральф. – Л.: Стрім, 1994. – 164 с. 24. Ратцингер Й. (Бенедикт ХVI). Вера-Истина-Толерантность. Христианство и мировые религии [Текст] / Й. Ратцингер (Бенедикт ХVІ). – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. – 367 с. 25. Релігієзнавство: підруч. [Текст] / за ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка. –К.: Академія, 2000. – 408 с. 26. Рипарелли Э. Христианские ефери: вчера и сегодня [Текст] / Э. Рипарелли. – М.: Ниола-Пресс, 2008. – 128 с. 27. Річинський А. В. Проблеми української релігійної свідомості [Текст] / упоряд.: А. Колодний, О. Саган. – К.: Світ Знань, 2000. – 432 с. 28. Сарт Ж.-П. Бытье и ничто. Опыт феноменологической онтологии [Текст] / Ж.-П. Сарт. – М.: АСТ, 2009. – 925 с. 29. Сафронов А. Г. Психология религии: моногр. [Текст] / А. Г. Сафронов. – К.: Ника-Центр, 2002. – 224 с. 30. Св.. Лігорій А. Молитва могутній засіб спасіння й інші менші твори [Текст] / Св. Альфонс Лігорій. – Т.: Збруч, 1992. – 238 с. 31. Святий Августин. Сповідь [Текст] / Августин Святий. – К.: Основи, 1999. – 319 с. 32. Смирнова Е. Т. Введение в религиозную психологию: учеб. пособ. [Текст] / Е. Т. Смирнова. – Самара: Изд. Дом БАХРАХ-М, 2003. – 160 с. 33. Степовик Д. Релігії, культи і секти світу: посібн. з релігієзнавства і сектознавства [Текст] / Д. Степовик. – Ів.-Ф.: Івано-Франківський Теологічно-Катехитичний Духовний Інститут, 1998. – 268 с. 34. Сумерки богов [Текст] / сост. и общ. ред. А. А. Яковлева. – М.: Политиздат, 1989. – 398 с. 35. Тузова Т. М. Жан Поль Сартр [Текст] / Т. М. Тузова. – Мн.: Книжный Дом, 2009. – 256 с. 36. Феррис П. Зигмунд Фрейд [Текст] / П. Феррис. – Мн.: Попурри, 2001. – 432 с. 37. Цветков О. П. Культура і релігія: навч. посіб. [Текст] / О. П. Цветков. – К.: Академвидав, 2011. – 192 с.38. Чупа О. Чому я вірю [Текст] / О. Чупа. Л.: Свічадо, 2008. – 88 с. 39. Шапарь В. Б. Психология религиозных сект [Текст] / В. Б. Шапарь. – Мн.: Харвест, 2004. – 384 с. 40. Шевченко В. М. Словник-довідник з релігієзнавства [Текст] / В. М. Шевченко. – К.: Наук. думка, 2004. – 560 с. 41. Шекели Эдмонд Бордо. Евангелие мира от ессеев, книга первая [Текст] / Эдмонд Бордо Шекели. – М.: Саттва, 2005. – 48 с. 42. Шостек А. Бесіди з етики [Текст] / Анджей Шостек. – Л.: Свічадо, 1999. – 120 с.
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри психології у виробничій сфері

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
PSreligiji_samostijna.pdf508,74 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
PSreligiji_samostijna.djvu371,8 kBDjVuПереглянути/відкрити
PSreligiji_samostijna__COVER.png109,22 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора