Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24783

Назва: Обґрунтування конструкцій та параметрів захисних механізмів гнучких гвинтових конвеєрів
Інші назви: Justification of structures and parameters of protective mechanisms of flexible screw conveyors
Автори: Дубиняк, Тарас Степанович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Дубиняк Т.С. Обґрунтування конструкцій та параметрів захисних механізмів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 “Піднімально-транспортні машини” / Т.С. Дубиняк. – Тернопіль, 2018. – 24 с.
Дата публікації: 4-тра-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада К 58.052.03
Науковий керівник: Гевко, Іван Богданович
Члени комітету: Малащенко, Володимир Олександрович
Клендій, Микола Богданович
УДК: УДК 621.867.4
Теми: гнучкий гвинтовий конвеєр
пружно-запобіжна муфта
запобіжний механізм
пристрій
завантажувально-захисна насадка
конструктивно-силові параметри
момент
flexible screw conveyor
elastic-safety coupling
safety mechanism
device
load-protection nozzle
structural and power parameters
moment
Короткий огляд (реферат): Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню конструкцій та параметрів гнучких гвинтових конвеєрів з механізмами захисту від перевантажень. Для вирішення поставлених задач проведено комплекс теоретичних та експериментальних досліджень процесів спрацювання пружно-запобіжних муфт та завантажувально-захисних насадок при перевантаженні гнучких гвинтових конвеєрів. Виведено аналітичні залежності для визначення конструктивних і кінематичних параметрів пружно-запобіжних муфт відносно моменту їх спрацювання. Встановлено вплив основних параметрів на динаміку спрацювання пружно-запобіжної муфти в режимі перевантаження шнека гнучкого гвинтового конвеєра. Досліджено вплив зазорів на силу контактної взаємодії в деталях приводу конвеєра і встановлено вплив конструктивних параметрів на динаміку механічної системи привода гвинтового конвеєра. Для проведення експериментальних досліджень розроблено і виготовлено пружно-запобіжну муфту та завантажувально-захисну насадку гнучкого гвинтового конвеєра. Розроблено експериментальну установку та методику визначення взаємозв’язку між конструктивними і силовими параметрами пружно-запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра, а також її експлуатаційних характеристик. Встановлено, що пружно-запобіжна муфта забезпечує плавний запуск шнека під час пуску привода та зменшення динамічних навантажень на нього в процесі перенавантаження. Коефіцієнт динамічності досліджуваної муфти у порівнянні з варіантом традиційної муфти імпульсного типу є меншим в 1,21-1,29 рази.
The dissertation is devoted to substantiation of structures and parameters of flexible screw conveyors with mechanisms of protection against overloads. To solve the problems, a complex of theoretical and experimental investigations of the processes of elastic-safety couplings and load-protection nozzles during overloading of flexible screw conveyors was carried out. The analytical dependences for determination of constructive and kinematic parameters of elastic-safety couplings concerning the moment of their operation are deduced. The influence of the basic parameters on the dynamics of operation of the elastic-safety coupling in the mode of overloading of the screw of the flexible screw conveyor is established. The influence of gaps on the force of contact interaction in the details of the conveyor drive is investigated and the influence of structural parameters on the dynamics of the mechanical system of the propeller conveyor drive is established. For carrying out of experimental researches an elastic-safety clutch and a loading and protective packing of a flexible screw conveyor are developed and made. An experimental installation and a method for determining the relationship between the structural and power parameters of the elastic-safety coupling of a flexible screw conveyor, as well as its operational characteristics, have been developed. It has been established that the elastic-safety coupling provides a smooth start of the auger during start-up of the drive and reduces the dynamic loads on it during overload, and the dynamics of the investigated coupling compared with the variant of the traditional coupling of the impulse type is smaller in 1,21-1,29 times.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24783
Власник авторського права: © Дубиняк Т.С., 2018
Перелік літератури: Investigation of dynamical impact loads in screw conveyer drives with safety clutches / I.V. Lutsiv, Iv.B. Hevko, O.L. Lyashuk, T.S. Dubynyak // INMATEH – Agricultural Engineering. Polytechnic University of Bucharest. – Bucharest, 2017. – Vol. 51, № 1. – P. 69 – 76. (Автором виведені залежності силових та динамічних параметрів запобіжних муфт. Входить до наукометричної бази Scopus).
2. Взаємозв’язок конструктивних характеристик гвинтових і захисних механізмів від характеру навантаження / Ів.Б. Гевко, Ю.Є. Паливода, О.П. Скиба, Т.С. Дубиняк [та ін.] // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. – Рівне, 2016. – № 3 (75). – С. 257 – 266. (Автором вдосконалено схему взаємозв’язку конструктивних характеристик гвинтових і захисних механізмів від характеру навантаження). 3. Визначення параметрів піднімально-транспортної лебідок з використанням фрикційної запобіжної муфти / Б.М. Гевко, Р.В. Комар, С.Л. Мельничук, Т.С. Дубиняк // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2016. – № 53. – С. 32 – 36. (Автором приведена конструкція конусної фрикційної і запобіжної муфти, досліджено характеристики піднімально-транспортних лебідок). 4. Дубиняк Т.С. Розрахунок параметрів пружно-запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра / Т.С. Дубиняк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – Житомир, 2017. – № 2 (80). Том 2. – С. 43 – 48. (Входить до наукометричної бази WorldCat; Base; eLibrary, Google Scholar). 5. Експериментальне обладнання для дослідження приводів гвинтових конвеєрів / І.В. Луців, Ів.Б. Гевко, В.З. Гудь, Т.С. Дубиняк // «Перспективні технології та прилади». – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – № 10 (1). – С. 115 – 121. (Автором з метою захисту шнеків від поломок розроблено цілий ряд пружно-запобіжних муфт. Входить до наукометричної бази Google Scholar). 6. Обґрунтування параметрів гідравлічної запобіжної муфти / Р.М. Марчук, Р.В. Комар, Т.С. Дубиняк [та ін.] // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2017. – № 57. – С. 128 – 133. (Автором запропоновано конструкцію гідравлічної запобіжної муфти підвищеної чутливості, розроблено теоретичні передумови проектування запобіжної муфти). 7. Результати експериментальних досліджень обертального моменту пружно-запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра / І.В. Луців, Ів.Б. Гевко, Т.С. Дубиняк, В.З. Гудь // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Луцьк, 2017. – Вип. 38. – С. 105 – 113. (Автором виведено рівняння регресії передачі максимального обертального моменту). 8. Defining parameters of elastic-safety clutches for screw conveyers = Визначення параметрів пружно-запобіжних муфт гвинтових конвеєрів / І.В. Луців, Ів.Б. Гевко, Т.С. Дубиняк, О.С. Манзій // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2017. – № 3 (87). – С. 74 – 82. (Автором обґрунтовано конструкції пружно-запобіжних муфт гвинтових конвеєрів, які окрім запобіжних дозволяють за рахунок демпфувальних і пружних властивостей забезпечувати плавний запуск шнека гвинтового конвеєра. Входить до наукометричної бази Index Copernicus). 9. Substantiation of the parameters of hydraulic overload clutch = Обгрунтування параметрів гідравлічної запобіжної муфти / Р.М. Марчук, Р.В. Комар, Т.С. Дубиняк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2017. – № 2 (86). – С. 59 – 66. (Автором наведено конструкцію гідравлічної запобіжної муфти, виведено аналітичні залежності крутного моменту залежно від силових і конструктивних параметрів. Входить до наукометричної бази Index Copernicus).
10. Вплив зазорів на силу контактної взаємодії в деталях приводу конвеєрів / Л.Р. Рогатинська, Т.С. Дубиняк, Ю.А. Заставний, П.О. Леськів // Матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. «Актуальні задачі сучасних технологій»: 16 – 17 листопада 2017.: тези доп. – Тернопіль, 2017. – С. 159 – 160. (Автором проаналізовано вплив зазорів на силу контактної взаємодії в деталях приводу). 11. Гевко Ів. Взаємозв’язок конструктивних елементів гвинтових механізмів з характером навантаження / Ів. Гевко, Т. Дубиняк // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій»: 25 – 26 листопада 2015 р.: тези доп. – Тернопіль, 2015. – Т. І. – С. 260 – 261. (Автором досліджено взаємозв’язок конструктивних елементів гвинтових механізмів з характером навантаження). 12. Гевко Ів. Пружно-запобіжна муфта гнучкого гвинтового конвеєра / Ів. Гевко, Т. Дубиняк // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій»: 17 листопада 2016 р.: тези доп. – Тернопіль, 2016. – С. 148. (Автором розроблена пружно-запобіжна муфта гнучкого гвинтового конвеєра). 13. Гевко Ів.Б. Експериментальна установка для дослідження привода гвинтового конвеєра оснащеного пружно-запобіжною муфтою / Ів.Б. Гевко, Т.С. Дубиняк, В.З. Гудь // Всеукраїнська науково-технічна конференція «Механіка машин – основна складова прикладної механіки» присвячена 110-річчю з дня народження Кожевникова Сергія Миколайовича: 11 – 13 квітня 2017р.: тези доп. – Дніпро, 2017. – Ч. 2. – С. 306 – 307. (Автором розроблена експериментальна установка для дослідження привода гвинтового конвеєра). 14. Гевко Ів.Б. Розробка та обґрунтування конструкцій завантажувально-захисних насадок гнучких гвинтових конвеєрів / Ів.Б. Гевко, В.З. Гудь, Т.С. Дубиняк // Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя: 17 – 18 травня 2017 р.: тези доп. – Тернопіль, 2017. – С. 15. (Автором розроблено та обґрунтовано конструкції завантажувально-захисних насадок гнучких гвинтових конвеєрів ). 15. Дубиняк Т.С. Дослідження механічних параметрів пружно-запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра / Т.С. Дубиняк // Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» Центральноукраїнський національний технічний університет: 1 – 3 листопада 2017 р.: тези доп. – Кропивницький, 2017. – С. 180 – 181. (Автором досліджено механічні параметри пружно-запобіжної муфти гнучкого гвинтового конвеєра). 16. Дубиняк Т.С. Телескопічні гвинтові конвеєри / Т.С. Дубиняк, В.З. Гудь, І.М. Шуст // Матеріали XVI міжнародної молодіжної науково-технічної конференції «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво»: 26 – 29 жовтня 2016 року.: тези доп. – Суми, 2016. – С. 17 – 18. (Автором запропоновано конструкції телескопічних гвинтових конвеєрів). 17. Конструкції механізмів захисту гнучких гвинтових конвеєрів / Ів.Б. Гевко, В.З. Гудь, Т.С. Дубиняк, І.М. Сливка // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Обладнання і технології сучасного машинобудування»: 11 – 12 травня 2017 року.: тези доп. – Тернопіль, 2017. – С. 56. (Автором приведено дослідження конструкції механізмів захисту гнучких гвинтових конвеєрів). 18. Пружно-запобіжні муфти гнучких гвинтових конвеєрів / І.В. Луців, Ів.Б. Гевко, Т.С. Дубиняк, О.С. Манзій // Тринадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Матеріали симпозіуму: 18 – 19 травня 2017 р.: тези доп. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2017. – С. 135 – 137. (Автором запропонована конструкція пружно-запобіжні муфти гнучких гвинтових конвеєрів).
Пат. 108267 Україна, МПК F16D 43/20 (2006.01). Муфта запобіжна / Гевко Б.М., Марчук Р.В., Дубиняк Т.С., Навроцька Т.Д., Босюк П.В.; заявники і патентоотримувачі: Гевко Б.М., Марчук Р.В., Дубиняк Т.С., Навроцька Т.Д., Босюк П.В. – № u 2016 00393; заявл. 18.01.16; опубл. 11.07.16, Бюл. 13. (Частка всіх авторів однакова). 20. Пат. 112995 Україна, МПКF16D 7/06 (2006.01). Пружно-запобіжна муфта / Гевко Ів.Б., Комар Р.В., Мельничук А.Л., Дубиняк Т.С., Шуст І.М.; заявник і патентоотримувач: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – № u 2017 06029; заявл. 03.06.16; опубл. 10.01.17, Бюл. 1. (Частка всіх авторів однакова). 21. Пат. 115032 Україна, МПК F16D 7/06 (2006.01). Пружно-запобіжна муфта гнучкого гвинтового конвеєра / Гевко Ів.Б., Дубиняк Т.С., Мельничук А.Л., Скиба О.П., Клендій В.М.; заявники і патентоотримувачі: Гевко Ів.Б., Дубиняк Т.С., Мельничук А.Л., Скиба О.П., Клендій В.М. – № u 2016 1153927; заявл. 14.11.16; опубл. 27.03.17, Бюл. № 6. (Частка всіх авторів однакова). 22. Пат. 121360 Україна, МПК F16D 7/06 (2006.01). Пружна муфта / Гевко Ів.Б., Дубиняк Т.С., Мельничук А.Л., Скиба О.П.; заявники і патентоотримувачі: Гевко Ів.Б., Дубиняк Т.С., Мельничук А.Л., Скиба О.П. – № а 2017 02361; заявл. 14.03.17; опубл. 11.12.17, Бюл. № 23. (Частка всіх авторів однакова). 23. Пат. 122343 Україна, МПК F16D 43/20 (2006.01). Фрикційна запобіжна муфта підвищеної чутливості / Гевко Б.М., Марчук Р.М., Босюк П.В., Навроцька Т.Д., Дубиняк Т.С.; заявники і патентоотримувачі: Гевко Б.М., Марчук Р.М., Босюк П.В., Навроцька Т.Д., Дубиняк Т.С., – № u 2016 0041510; заявл. 18.01.16; опубл. 10.01.18, Бюл. № 1. (Частка всіх авторів однакова). 24. Пат. 122609 Україна, МПК B65G 33/16 (2006.01), B65G 33/24(2006.01). Завантажувально-захисна насадка гнучкого гвинтового конвеєра / Гевко Ів.Б., Стадник І.Я., Дубиняк Т.С.; заявники і патентоотримувачі: Гевко Ів.Б., Стадник І.Я., Дубиняк Т.С. – № а 2017 08195; заявл. 07.08.17; опубл. 25.01.18, Бюл. № 2. (Частка всіх авторів однакова). 25. Пат. 122610 Україна, МПК B65G 33/16 (2006.01), B65G 33/24(2006.01). Гнучкий гвинтовий конвеєр із завантажувально-захисною насадкою з еластичним елементом / Гевко Ів.Б., Стадник І.Я., Дубиняк Т.С.; заявники і патентоотримувачі: Гевко Ів.Б., Стадник І.Я., Дубиняк Т.С. –№ а 2017 08201; заявл. 07.08.17; опубл. 25.01.18, Бюл. № 2. (Частка всіх авторів однакова).
Тип вмісту : Dissertation
Розташовується у зібраннях:05.05.05 – піднімально-транспортні машиниУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.