Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24767

Назва: Організаційний інструментарій забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств засобами обліку та контролінгу
Інші назви: Организационный инструментарий обеспечения управления социально ответственной деятельностью предприятий средствами учета и контроллинга
The Organizational toolkit to ensure management of the socially responsible enterprises activity by means of accounting and controlling
Автори: Павликівська, Ольга Іванівна
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Павликівська О.І. Організаційний інструментарій забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств засобами обліку та контролінгу [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.04 / ТНТУ ім. І.Пулюя. — Тернопіль, 2018. — 42 с.
Павликівська О.І. Організаційний інструментарій забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств засобами обліку та контролінгу. [Текст] : дис... д-ра екон. наук : 08.00.04 / ТНТУ ім. І.Пулюя. — Тернопіль, 2018. — 420 с.
Bibliographic description: Pavlykivska O.I. The Organizational toolkit to ensure management of the socially responsible enterprises activity by means of accounting and controlling - Thesis for the Doctor of Economic Science academic degree, specialty 08.00.04 – economics and management of enterprises (by types of economic activity). – Ternopil Ivan Puluj National Technical University Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 2018.
Дата публікації: кві-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 58.052.05
Науковий керівник: Андрушків, Богдан Миколайович
Члени комітету: Куценко, Віра Іванівна
Нижник, Віктор Михайлович
Язлюк, Борис Олегович
УДК: 65.01
331.105.6
657.471
Теми: соціально відповідальна діяльність
соціальна політика
механізми управління
стратегічне управління
соціальні ресурси
інструменти обліку та контролінгу
облікова політика
нефінансова (соціальна) звітність
Кількість сторінок: 420
42
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): Узагальнено концептуальні підходи до управління соціально відповідальною діяльністю з використанням інструментів обліку та контролінгу з метою забезпечення раціональності у суперечливих очікуваннях всієї множини зацікавлених сторін та дотримання принципів сталого розвитку для отримання суб’єктами господарювання довгострокових конкурентних переваг. Запропоновано модель інтеграції соціальної відповідальності в систему стратегічного управління підприємством, елементами якої є аналізування стратегічних цілей суб’єкта господарювання з урахуванням інтересів зацікавлених сторін та формалізації характеру взаємодії, встановлення рівня розвитку соціальної відповідальності за допомогою визначення індикаторів ефективності системи. Розроблено методику формування та розповсюдження через засоби комунікації відкритої соціальної звітності, що дозволить виявити причинно-наслідковий зв’язок між поданням цього виду звітності та ростом привабливості підприємства для споживачів та, як наслідок, ростом рентабельності й досягненню його стратегічних цілей. Обґрунтовано теоретико-методологічний підхід щодо механізмів соціального контролінгу як системи, орієнтованої на довгостроковий розвиток підприємства, що дозволило аргументувати доцільність використання бюджетування окремих соціальних програм та соціально відповідальної діяльності загалом для прийняття ефективних управлінських рішень засобами соціального обліку та контролю за доцільністю соціального витрачання. Обобщено концептуальные подходы к управлению социально ответственной деятельностью с использованием инструментов учета и контроллинга с целью обеспечения рациональности в противоречивых ожиданиях всего множества заинтересованных сторон и соблюдения принципов устойчивого развития для получения субъектами хозяйствования долгосрочных конкурентных преимуществ. Предложена модель интеграции социальной ответственности в систему стратегического управления, элементами которой являются анализ стратегических целей предприятия с учетом интересов заинтересованных сторон, установления уровня развития социальной ответственности с помощью определения индикаторов эффективности системы. Разработана методика формирования и распространения через средства коммуникации открытой социальной отчетности, что позволит выявить причинно-следственную связь между представлением этого вида отчетности и ростом привлекательности предприятия для потребителей и, как следствие, ростом рентабельности и достижению его стратегических целей. Обоснован теоретико-методологический подход к изучению механизмов социального контроллинга как системы, ориентированной на долгосрочное развитие предприятия, что позволило аргументировать целесообразность использования бюджетирования отдельных социальных программ и социально ответственной деятельности в целом для принятия эффективных управленческих решений средствами социального учета и контроля за целесообразностью социального расходования. The research is devoted to the exacerbation of theoretical and methodological thesis aimed to solve the scientific-applied problem in relation to the development and methodical providing of the management mechanisms of socially responsible activities, and the formulation of practical recommendations for improving its organizational tools by means of accounting and control. The main categorical apparatus of social responsible activity was developed in scientific research through disclosure its functions, forms and instruments in intercourse. This approach allows improving and strengthening the forms and instruments for the implementation of socially responsible activities in conditions of the stable domination social functions that will trigger the activation of the entity economic function. In the research was carried the essential characteristic of the main concepts and principles of organization of socially responsible activity out, the theoretical foundations and conceptual apparatus of socially responsible activity were determined, the genesis of the theory and methodology of social enterprises responsibility was discovered also the principles of strategic management enterprises in the modern conditions of socially responsible development activity are described. It was grounded the mechanisms of management the socially responsible activities as well as organizational forms and technologies of implementation the socially responsible activity are characterized that gave possibility a model of social responsibility integration into the system of the enterprise strategic management. It was evaluated the influential factors on social accountable depending on stakeholders through their detailing in kerf of accented groups: social responsibility previously to society, environmental responsibility, honest business practice and socially responsible restructuring, measures were proposed for each of them with the implementation of social responsibility, which were detailed through their mechanisms, as well as, indicators of this activity type were explored (through the formation of the suitable costs), indicating the degree of their impact on the result of the enterprise’s business. In the scientific research were systematized the social aspects of the enterprises activities and their impact factors on the efficiency of its functioning, as well as expenses were modeled that are connected with socially responsible activities of industrial enterprises and a methodology for evaluation the level of social responsibility of the industrial enterprise was developed. Modern accounting determinants of socially responsible activity were considered, which made it possible to improve the methodology for the formation and presentation of non-financial (social) reporting, to prioritize the organization of social control. The research work is focusing on the generalizes the theoretical and methodological approaches of social control as the basis of socially responsible activity management in industrial enterprises, the budget formation principles for socially responsible enterprises are proposed, as well as the reflection model of business social responsibility is developed in the system of balanced indicators. In the process of the investigation, considerable attention was paid to the theoretical and methodological approach to the grounding of social control mechanisms as a system oriented to the promising (long-term) development of the enterprise, which allowed to argued advisability in budgeting usage of individual social programs and socially responsible activity in general, the subsystem balanced indicators ‘corporate social responsibility’, receiving, processing, transmitting, storing and information displaying for effective decision making by social control and accounting for the social spending appropriateness.
Опис: Захист дисертації відбудеться “29” травня 2018 р. о 1000 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50, зала засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24767
Власник авторського права: © Павликівська О.І., 2018
Перелік літератури: 1. Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації: 1.1. Монографії: 1. Павликівська О.І. Управління соціально відповідальною діяльністю підприємств на основі концепції обліку та контролінгу (теорія, методологія, практика) / О.І. Павликівська. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. – 405 с. (16,19 друк. арк.). 2. Павликівська О.І. Облік і аудит виробничих витрат в цукровій промисловості / О.І. Павликівська, Л.І. Марущак. – Тернопіль: ТзОВ «Видав¬ництво Астон», 2011. – 264 с. (10,12 друк. арк., особистий внесок автора: 5,06 друк. арк., проаналізовано методичні підходи до обліку та аудиту виробничих витрат). 3. Павликівська О.І. Облік і оперативний контролінг виробничих запасів у нафтопереробних комплексах / О.І. Павликівська, Л.І. Марущак. – Тернопіль: ТзОВ «Видавництво Астон», 2011. – 200 с. (7,9 друк. арк., особистий внесок автора: 3,95 друк. арк., вдосконалено організаційно-методичні аспекти створення системи оперативного контролінгу в комплексних виробництвах). 4. Павликівська О.І. Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі: колективна монографія / Р.В. Федорович, Б.А. Оксентюк, О.І. Павликівська та ін.; за заг. ред. проф. Р.В. Федоровича. – Тернопіль: ТзОВ «Видавництво Астон», 2012. – 544 с. (25,9 друк. арк., особистий внесок автора: 0,99 друк. арк., проаналізовано існуючі центри логістики підприємства та удосконалено методи обліку логістичних витрат). 5. Павликівська О.І. Облік і аналіз в управлінні давальницькою сировиною: теорія та методологія / О.І. Павликівська, О.Р. Кіляр. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 200 с. (9,3 друк. арк., особистий внесок автора: 4,65 друк. арк., удосконалено методику та організацію обліку операцій з давальницькою сировиною). 6. Павликівська О.І. Фундаментальні принципи трансформації бухгалтерського обліку в інформаційній системі підприємства: колективна монографія / О.С. Білоус, О.І. Павликівська, О.Р. Кіляр, Л.І. Марущак, Є.В. Гудь. Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 160 с. (7,73 друк. арк., особистий внесок автора: 1,55 друк. арк., розкрито принципи розвитку концепції контролінгу в процесі генерування стратегічної інформації). 1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України, у виданнях які включені до міжнародних наукометричних баз даних, та в наукових періодичних виданнях іноземних держав: 7. Павликівська О.І. Аналіз як спеціальний прийом аудиту при дослідженні документів і операцій / О.І. Павликівська, О.П. Завитій // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль: Економічна думка. – 2003. – Випуск 12. – С. 65-67. (0,2 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., охарактеризовано основні методичні прийоми аналізу господарської діяльності підприємств). 8. Павликівська О.І. Організація аудиту витрат на виробництво в цукровій промисловості / О.І. Павликівська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2003. – № 4 (26). – С. 197-202. (0,38 друк. арк.). 9. Павликівська О.І. Контролінг – концепція стратегічного управління / О.І. Павликівська, В.З. Папінко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2004. – № 4 (30). – С. 204-209. (0,32 друк. арк., особистий внесок автора: 0,16 друк. арк., розглянуто основні види контролінгу та їх організаційне забезпечення на підприємствах). 10. Павликівська О.І. Природоохоронні витрати в хімічній промисловості / О.І. Павликівська, В.З. Папінко // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль: Економічна думка. – 2005. – Випуск 14.– С. 284-287. (0,33 друк. арк., особистий внесок автора: 0,16 друк. арк., розглянуто теоретичні аспекти природоохоронних витрат та діагностовано принципи їх формування на підприємствах). 11. Павликівська О.І. Розвиток концепції управлінського обліку / О.І. Павликівська // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль: Економічна думка. – 2006. – Випуск 15. – С.293-296. (0,29 друк. арк.). 12. Павликівська О.І. Вдосконалення інформаційних потоків підприємств / О.І. Павликівська, Н.М. Підлужна // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль: Економічна думка. – 2006. – Випуск 16. – С.329-330. (0,17 друк. арк., особистий внесок автора: 0,08 друк. арк., запропоновано принципи удосконалення інформаційного забезпечення системи прийняття управлінських рішень). 13. Павликівська О.І. Формування нової парадигми облікової науки / О.І. Павликівська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль: Видавець Стародубець. – 2006. – № 4 (11). – С.117 – 120. (0,35 друк. арк.). 14. Павликівська О.І. Управлінський облік як основа для прийняття рішень / О.І. Павликівська, Л.І. Марущак // Галицький економічний вісник. – 2012. – №6(39). – С.92-98. (0,48 друк. арк., особистий внесок автора: 0,24 друк. арк., діагностовано особливості формування облікової інформації з метою забезпечення системи управління підприємством). 15. Павликівська О.І. Проблеми організації обліково-аналітичної системи відтворювального процесу засобів праці на підприємствах цукрової промисловості / О.І. Павликівська, Н.В. Кравчук // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 3. – С.83-90. (0,46 друк. арк., особистий внесок автора: 0,23 друк. арк., визначено принципи організації обліку засобів праці на підприємствах). 16. Павликівська О.І. Диференціація та інтеграція бухгалтерського обліку як науки: методологічний аспект / О.І. Павликівська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – № 3 (46). – С. 139-147. (0,67 друк. арк.). 17. Павликівська О.І. Формування категоріального апарату соціально відповідальної діяльності бізнесу / Б.М. Андрушків, О.І. Павликівська, Р.П. Шерстюк // Вісник ЗНУ: Збірник наукових праць. Економічні науки № 4. – Запоріжжя, 2017. – С. 7-17. (0,55 друк. арк., особистий внесок автора: 0,27 друк. арк., запропоновано принципи удосконалення інформаційного забезпечення системи прийняття управлінських рішень) (Міжнародна представленість та індексація журналу: International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Google Scholar (США)). 18. *Павликівська О.І. Інтелектуальний потенціал підприємства як інструментарій підвищення конкурентоспроможності підприємства та засіб входження його у європейський економічний простір / Андрушків Б.М., Островська Г.Й., О.І. Павликівська // Держава та регіони: науково-виробничий журнал Серія: економіка та підприємництво / Класичний приватний університет. – № 6 (99). – Запоріжжя, 2017. – С. 38-43. (0,42 друк. арк., особистий внесок автора: 0,14 друк. арк., розкрито проблеми використання інтелектуального потенціалу підприємства як інструментарію підвищення його конкурентоспроможності та засобу входження у Європейський економічний простір) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Google Scholar (США)). 19. *Павликівська О.І. Інформаційне забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств / О.І. Павликівська, О.Р. Кіляр / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Випуск 1 (51). – Ужгород, 2018. – С. 243-249. (0,6 друк. арк., особистий внесок автора: 0,3 друк. арк., розкрито проблеми інформаційного забезпечення системи управління соціально відповідальною діяльністю) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Research Bib (Японія), Google Scholar(США)). 20. *Павликівська О.І. Концептуальні основи формування інформаційних потоків стратегічного управлінського обліку [Електронний ресурс] / О.І. Павликівська, Л.І. Марущак // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2015. – Вип. 2 (13). – С. 237-244. (0,76 друк. арк., особистий внесок автора: 0,38 друк. арк., розкрито проблеми формування інформаційних потоків) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Info Base Index (Індія), Open Academic Journal Index (Росія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина), EBSCO (США), BASE – Bielefeld Academic Search Machine (Німеччина), Index Copernicus (Польща), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), World Cat, Research Bib (Японія), CiteFactor Academic Scientific Journal (США), Global Impact Factor (Australia), Scientific Indexing Services, Google Scholar(США)). 21. *Павликівська О.І. Методологічні підходи до визначення сутності доходів та витрат / О.І. Павликівська, Л.І. Марущак // Бізнес Інформ. – 2016. – № 10. – С. 343-348. (0,58 друк. арк., особистий внесок автора: 0,29 друк. арк., розкрито сутність витрат) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Швеція), CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo (Німеччина), BASE (Німеччина), OpenAIRE (Європейський Союз), SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія), COPAC Union Catalogue (Велика Британія)). 22. Павликівська О.І. Механізми управління соціальними ресурсами підприємств [Електронний ресурс] / О.І. Павликівська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 2 (15). — С. 139-146. (0,5 друк. арк.). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Info Base Index (Індія), Open Academic Journal Index (Росія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина), EBSCO (США), BASE – Bielefeld Academic Search Machine (Німеччина), Index Copernicus (Польща), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), World Cat, Research Bib (Японія), CiteFactor Academic Scientific Journal (США), Global Impact Factor (Australia), Scientific Indexing Services, Google Scholar(США)). 23. *Павликівська О.І. Закономірності розвитку та реалізації концепції соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / О.І. Павликівська // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2017. — Вип. 2 (17). — С. 115-125. (0,55 друк. арк.). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Info Base Index (Індія), Open Academic Journal Index (Росія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина), EBSCO (США), BASE – Bielefeld Academic Search Machine (Німеччина), Index Copernicus (Польща), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), World Cat, Research Bib (Японія), CiteFactor Academic Scientific Journal (США), Global Impact Factor (Australia), Scientific Indexing Services, Google Scholar(США)). 24. *Павликівська О.І. Основні поняття та принципи організації соціально відповідальної діяльності [Електронний ресурс] / О.І. Павликівська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 20. – С. 487-491. (0,43 друк. арк.). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)). 25. *Павликівська О.І. Генезис розвитку теорії та практики соціальної відповідальності бізнесу / О.І. Павликівська // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – 2017. – Т. 22, Вип. 8(61). – С. 91-95. (0,67 друк. арк.). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Google Scholar (США), Index Copernicus (Польща)). 26. *Павликівська О.І. Особливості нормативно-правового забезпечення соціально відповідальної діяльності / О.І. Павликівська // Бізнес Інформ. – 2018. – № 1 (480). – С. 296-301. (0,52 друк. арк.). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Швеція), CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo (Німеччина), BASE (Німеччина), OpenAIRE (Європейський Союз), SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія), COPAC Union Catalogue (Велика Британія)). 27. *Павликівська О.І. Обґрунтування механізмів управління соціально відповідальною діяльністю / О.І. Павликівська // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – 2018. – № 2 (154). – С. 15-20. (0,73 друк. арк.). (Міжнародна представленість та індексація журналу: CrossRef, UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK (Канада), GA (Німеччина), EBSKO (США), BASE (Німеччина), Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)). 28. Павликівська О.І. Розвиток концепції контролінгу соціально відповідальної діяльності в процесі генерування стратегічної інформації / Б.М. Андрушків, О.І. Павликівська // Вісник ЗНУ: Збірник наукових праць. Економічні науки. – № 1. – Запоріжжя, 2018. – С. 24-33. (0,46 друк. арк., особистий внесок автора: 0,23 друк. арк., розкрито складові концепції соціально відповідальної діяльності). (Міжнародна представленість та індексація журналу: International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Google Scholar (США)). 29. Павликівська О.І. Особливості інтеграції соціально відповідальної діяльності в систему стратегічного управління підприємством / О.І. Павликівська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – № 2. – Хмельницький, 2018. – С. 135-140. (0,62 друк. арк.). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)). 2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 30. Павликівська О.І. Контролінг в системі інформатизації управління / О.І. Павликівська, В.З. Папінко // Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль-Мукачево, 2004. – С. 240-244. (0,27 друк. арк., особистий внесок автора: 0,13 друк. арк., розкрито складові концепції контролінгу). 31. Павликівська О.І. Розвиток екологічного аудиту в Україні / О.І. Павликівська, В.З. Папінко // Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів. – ПП «Компакт-ЛВ», 2004. – С. 265-267. (0,12 друк. арк., особистий внесок автора: 0,06 друк. арк., розкрито проблеми екологічного аудиту). 32. Павликівська О.І. Методи інноваційного контролінгу / О.І. Павликівська, В.М. Рожелюк // Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні: збірник праць міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 2005 рік). – Харків. – 2005. – С. 87-90. (0,13 друк. арк., особистий внесок автора: 0,07 друк. арк., розкрито принципи інноваційного контролінгу). 33. Павликівська О.І. Проблеми побудови та використання інформаційних систем підприємства / О.І. Павликівська // Теорія і практика економічного аналізу: збірник тез за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль. – 2006. – С. 61-62. (0,09 друк. арк.). 34. Павликівська О.І. Інформаційне забезпечення системи контролінгу / О.І. Павликівська // Соціально-економічні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: збірник тез і текстів доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Тернопіль. – 2007. – С. 262 – 264. (0,19 друк. арк.). 35. Павликівська О.І. Управлінський облік як інформаційний ресурс в системі прийняття рішень / О.І. Павликівська // Соціально-економічні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: збірник тез і текстів доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Тернопіль. – 2008. – С. 242 – 244. (0,14 друк. арк.). 36. Павликівська О.І. Ефективність як елемент прийняття управлінських рішень / О.І. Павликівська, О.Р. Кіляр // Соціально-економічні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: збірник тез і текстів доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Тернопіль. – 2009. – С. 103-105. (0,19 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., розкрито принципи прийняття управлінських рішень). 37. Павликівська О.І. Моделювання ризиків при прийнятті облікових рішень / О.І. Павликівська, Б.В. Сидяга // Економічні ризики: фінансово-обліково-аналіттичний аспект: тези доповідей всеукраїнської наукової конференції (Тернопіль-Буковель, 17-20 вересня 2009 р). – Тернопіль. – С. 36-39. (0,15 друк. арк., особистий внесок автора: 0,07 друк. арк., згруповано ризики процесу прийняття облікових рішень). 38. Павликівська О.І. Моделювання як метод формування облікової інформації / О.І. Павликівська, О.Р. Кіляр // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: тези доповідей другої міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – С. 112-113. (0,13 друк. арк., особистий внесок автора: 0,06 друк. арк., виділено проблеми моделювання облікової інформації). 39. Павликівська О.І. Моделювання бухгалтерського обліку – концепція реконструкції господарських фактів та процесів / О.І. Павликівська // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: матеріали міжнародної науково-технічної конференції присвяченої 50-річчю заснування ТНТУ та 165-річчю з дня народження Івана Пулюя (м. Тернопіль, 19-21 травня 2010 р. ) / МОН України, Тернопільський державний технічний університет ім. І Пулюя [та ін]. – Тернопіль. – 2010. – С.529-530. (0,15 друк. арк.). 40. Павликівська О.І. Біхевіориcтичні аспекти професійного судження бухгалтера в процесі моделювання / О.І. Павликівська // Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізацій них процесів у світовій економіці: матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород. – 2010 р. – С.214-216. (0,2 друк. арк.). 41. Павликівська О.І. Фактори впливу на побудову облікових моделей / О.І. Павликівська // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк. – 2010 р. – С.433-435. (0,13 друк. арк.). 42. Павликівська О.І. Проблеми організації бухгалтерського обліку в єдиному інформаційному просторі підприємства / О.І. Павликівська // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки: матеріали науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 18 травня 2011 року). – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – С. 39 – 40. (0,1 друк. арк.). 43. Павликівська О.І. Проблеми розвитку теорії та практики бухгалтерського обліку в постіндустріальному суспільстві / О.І. Павликівська, Л.І. Марущак // Сучасні проблеми економіки та менеджменту: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: видавництво Львівської політехніки. – 2011. – С. 482-483. (0,2 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., виділено проблеми бухгалтерського обліку та його складових). 44. Павликівська О.І. Проблеми та перспективи розвитку теорії бухгалтерського обліку в умовах глобалізації / О.І. Павликівська // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 18 квітня 2012 року — Тернопіль: ТНТУ, 2012. — С. 42-44. (0,16 друк. арк.). 45. Павликівська О.І. Моделювання як основоположний принцип системи бухгалтерського обліку / О.І. Павликівська, Н.В. Кравчук // Сучасні тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку й фінансів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stelmaschuk.info/archive-internet-conference/64-conferencia-15-05-2013/770-770.html – Тернопіль:2013р. – С.114-117. (0,14 друк. арк., особистий внесок автора: 0,07 друк. арк., розкрито проблеми моделювання бухгалтерського обліку). 46. Павликівська О.І. Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання / О.І. Павликівська // Розвиток систем фінансово-облікового забезпечення функціонування підприємств та національного господарства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, проведеної на базі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль: Крок. – 2014. - С. 99-101. (0,13 друк. арк.). 47. Павликівська О.І. Облік як база даних системи управління підприємством / О.І. Павликівська, Л.І. Марущак // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ТНТУ імені. І.Пулюя «Розвиток системи обліково-аналітичного забезпечення функціонування підприємств та національного господарства». - Тернопіль: Тайп. – 26 березня 2015 р. - С.62-64. (0,95 друк. арк., особистий внесок автора: 0,05 друк. арк., виділено особливості облікового забезпечення системи прийняття управлінських рішень). 48. Павликівська О.І. Інформаційний аспект стратегічного управлінського обліку / О.І. Павликівська, Л.І. Марущак, Н.М. Шостаківська // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя кафедри обліку та аудиту, (м. Івано-Франківськ, 16-17 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ. – 2015.- С.153-154. (0,14 друк. арк., особистий внесок автора: 0,05 друк. арк., розкрито інформаційні особливості управлінського обліку). 49. Павликівська О.І. Проблеми еволюційних процесів організації виробництва, його менеджменту та обліку / О.І. Павликівська, В.В. Ратинський, Н.М. Шостаківська // Еkonomik, мanegment, lav: socio-ekonomsks aspects of development. – Roma, Italy. – 2016.- С.268-273. (0,22 друк. арк., особистий внесок автора: 0,08 друк. арк., виділено еволюційні процеси системи менеджменту). 50. Павликівська О.І. Проблеми та перспективи обліку доходів підприємства / О.І. Павликівська, О.Р. Кіляр, Л.І. Марущак // Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 31 березня 2016 року). – Львів – 2016.- С. 151-153. (0,17 друк. арк., особистий внесок автора: 0,05 друк. арк., розкрито проблеми методичного забезпечення бухгалтерського обліку). 51. Павликівська О.І. Theory of accounting and analysis of formation of profit / О. I. Pavlykivska, L. I. Marushchak // Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Тернопіль, 11-12 травня 2017 р.). — Т. : ФОП Паляниця В.А., 2017. – С. 39–41. (0,16 друк. арк., особистий внесок автора: 0,08 друк. арк., виділено теоретичні підходи до обліку). 52. Павликівська О.І. Облік соціально відповідальної діяльності: наука чи ремесло? / О.І. Павликівська // Соціально-економічні підсумки 2017 року: реалії та перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 22-23 грудня 2017 р.). – У 2-х частинах. – К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2017. – Ч.1. – С.88-91. (0,25 друк. арк.). 53. Павликівська О.І. Механізми управління соціально відповідальною діяльністю підприємств / О.І. Павликівська // Економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22-23 грудня 2017 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2017. – Ч. 1. – 180 с. С. 123-127. (0,21 друк. арк.). 54. Павликівська О.І. Проблеми відображення соціально відповідальної діяльності в системі управлінського обліку / О.І. Павликівська, Л.І. Марущак // Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів: Міжнародна науково-практична конференція (м. Ужгород, 16-17 квітня 2018 року). – Ужгород. – 2018. – С.231-234. (0,2 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., виділено проблеми відображення соціально відповідальної діяльності). 55. Павликівська О.І. Проблеми та перспективи інформаційного забезпечення системи управління соціально відповідальним підприємством / О.І. Павликівська // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17 березня 2018 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ». – 2018. – 116 с. С.96-99. (0,17 друк. арк.). 56. Павликівська О.І. Обґрунтування механізмів управління соціально відповідальною діяльністю / О.І. Павликівська // Інновації: соціально-економічні та без пекові стратегії розвитку: збірник тез VII Всеукраїнської науково-практичної конференція пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г. Чумаченка, (м. Тернопіль, 23 березня 2018 р.). – Тернопіль: ФОП «Паляниця В.А.». – С. 56-59. (0,19 друк. арк.). 3. Інші публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації: 57. Павликівська О.І. Аудит витрат на виробництво в цукровій промисловості / О.І. Павликівська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль. – 2002. – Випуск 3. – С. 89-92. (0,25 друк. арк.). 58. Павликівська О.І. Моделювання інформаційно-облікових потоків у процесі формування собівартості продукції / О.І. Павликівська, В.М. Рожелюк // Галицький економічний вісник. – Тернопіль: ТДТУ – 2009. – № 3.– С. 144-152. (0,5 друк. арк., особистий внесок автора: 0,25 друк. арк., виділено проблеми моделювання облікової інформації). 59. Павликівська О.І. Бухгалтерський облік на тлі віртуалій / П.Я. Хомин, О.Р. Кіляр, О.І. Павликівська // Галицький економічний вісник. — Тернопіль : ТНТУ, 2017. — Том 52. — № 1. — С. 88-95. (0,7 друк. арк., особистий внесок автора: 0,16 друк. арк., обґрунтовано теоретичні аспекти бухгалтерського обліку як функції управління).
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.