Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24149
Title: Підвищення ефективності вібраційно-відцентрового оброблення деталей вільними абразивами
Authors: Гевко, Богдан Матвійович
Кондратюк, Олександр Михайлович
Ляшук, Олег Леонтійович
Марчук, М.М.
Серілко, Леонід Степанович
Галан, Юрій Ярославович
Affiliation: Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль
Bibliographic description (Ukraine): Гевко Б.М. та ін. Підвищення ефективності вібраційно-відцентрового оброблення деталей вільними абразивами. Монографія / Гевко Б.М., Кондратюк О.М., Ляшук О.Л., Марчук М.М., Серілко Л.С., Галан Ю.Я. – Рівне : НУВГП, 2017. – 136 с.
Issue Date: 2017
Publisher: НУВГП
Country (code): UA
Place of the edition/event: Рівне
UDC: 621.923.9.048
BBK: 34.58
Page range: 136
Abstract: У монографії наведені нові шляхи підвищення ефективності вібраційно-відцентрового оброблення деталей вільними абразивами, методи їх теоретичних та експериментальних досліджень, пристрої для його здійснення.
Description: Монографія може бути використана для підготовки бакалаврів напряму 6.090501 «Машинобудування», спеціалістів, магістрів та інших технічних і наукових працівників, які займаються проектуванням і конструюванням нової техніки.
Content: ВСТУП… 5 1. СТАН ПИТАННЯ І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 7 1.1. Аналіз і узагальнення процесів різних методів вібраційного оброблення деталей машин...7 1.2. Вплив циркуляції абразивного робочого середовища на технологічний процес оброблення… 15 1.3. Аналіз результатів циркуляції робочого абразивного середовища різних схем вібраційних установок… 23 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІБРАЦІЙНО- ВІДЦЕНТРОВОГО ОБРОБЛЕННЯ…32 2.1. Дослідження взаємодії абразивної гранули з поверхнею деталі при вібраційно-відцентровому обробленні… 32 2.2. Математична модель технологічного процесу вібраційно- відцентрового оброблення деталей машин… 43 2.3. Дослідження енерго-силових параметрів сили різання і зняття металу при обробленні деталей в абразивному середовищі вібраційно-відцентрової установки… 47 3. ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНАЛЬ-НИХ ДОСЛІДЖЕНЬ … 63 3.1. Програма проведення експериментальних досліджень … 63 3.2. Технологічне обладнання вібраційно-відцентрового оброблення деталей в абразивному середовищі… 64 3.3. Характеристика зразків, деталей і робочого середовища… 69 3.4. Прилади і устаткування для експериментальних досліджень… 70 3.5. Методика проведення експериментальних досліджень… 71 3.6. Математичне моделювання технологічного процесу вібраційно- відцентрового оброблення … 72 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВОГО МЕТОДУ ОБРОБРОБЛЕННЯ… 79 4.1. Дослідження продуктивності процесу вібраційно-відцентро- вого оброблення в сипучому абразивному 4 середовищі… 79 4.2. Дослідження зміни шорсткості поверхні при вібраційно- відцентровому обробленні… 87 4.3. Розрахунок продуктивності вібраційно-відцентрового оброблення… 99 4.4. Розрахунок параметрів якості при вібраційно-відцентровому обробленні… 101 5. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ … 105 5.1. Технологічні можливості різновидних методів вібраційно- відцентрового оброблення… 105 5.2. Визначення умовного оптимуму функції відгуку вібраційно- відцентрового оброблення … 110 5.3. Блок-схема управління режимом вібраційно-відцентрового оброблення деталей при зміні шорсткості поверхні… 116 5.4. Техніко-економічне обґрунтування вібраційно-відцентрового оброблення деталей … 120 ВИСНОВКИ …121 ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК... 124 ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК... 127 ЛІТЕРАТУРА …128
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24149
Copyright owner: © Гевко Б.М., Кондратюк О.М., Ляшук О.Л., Марчук М.М., Серілко Л.С., Галан Ю.Я., 2017
© Національний університет водного господарства та природокористування, 2017
References (Ukraine): 1. Алмазная и абразивная обработка деталей машин и инструментов. Межвуз.сбор.науч.тр. – Пенза : ППИ, 1980. – 126 с. 2. Анализ конструктивных схем оборудования для вибрационно- центробежной обработки. / В.М. Мороз // Прогрессивная отделочно- упрочняющая технология. – Ростов н/Д: РИСХМ, 1982. – С.76 – 88. 3. Анализ параметров соударения рабочих тел в виброкамере при упрочнении закаленных деталей. / Е.В. Матюхин // Прогрессивная вибро- упрочняющая технология. – Ростов н/Д: РИСХМ, 1981. – С. 29 – 42. 4. Ахметшин Н.И. Вибрационное резание металлов / Н.И. Ахметшин [и др.] – Л.: Машиностроение, 1987. – 80 с. 5. Бабичев А.П. Конструирование и эксплуатация вибрационных станков для обработки деталей / А.П. Бабичев, Л.К. Зеленцов, Ю.М. Самодумский. – Ростов н/Д: Издательство Ростовского университета, 1981. – 160 с. 6. Бабичев А.П. Вибрационная обработка деталей в абразивной среде / А.П. Бабичев – М.: Машиностроение, 1968. – 92 с. 7. Бабичев А.П. Вибрационная обработка деталей / А.П. Бабичев – М.: Машиностроение, 1974. – 133 с. 8. Бабичев А.П. Исследование технологических основ процесса вибрационной обработки упрочнения и влияния их на эксплуатационные свойства деталей машин: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.02.08 “Технология машиностроения”/ А.П. Бабичев. – Минск, 1970. –20 с. 9. Бабичев А.П. Исследование технологических основ процессов обработки деталей в среде колеблющихся тел (вибрационной обработки) с использованием низкочастотных вибраций: автореф. дис. на соискание науч. степени док. техн. наук: спец. 05.02.08 “Технология машиностроения”/ А.П. Бабичев – Тула. 1975. – 62 с. 10. Бабичев А.П. Основы вибрационной технологии / А.П. Бабичев, И.А. Бабичев – Ростов н/Д.: Издательский центр ДГТУ, 2008. – 694 с. 11. Бабичев А.П. Применение вибрационных технологий для повышения качества поверхности и эксплуатационных свойств деталей / А.П. Бабичев, П.Д. Мотренко [и др.] – Ростов н/Д.: Издательный центр ДГТУ, 2006. – 215 с. 12. Бабичев А.П. Наладка и эксплуатация станков для вибрационной обработки / А.П. Бабичев, Т.Н. Рысева, В.А. Самодуров, М.А. Тамаркин. – М.: Машиностроение. 1988. – 64 с. 13. Бабичев А.П. Вибрационные станки для обработки деталей / А.П. Бабичев, В.Б. Трунин, Ю.М. Самодумский, В.П. Устинов. – М.: Машиностроение, 1984. – 168 с.130 14. Барон Ю.М. Технология абразивной обработки в магнитном поле / Ю.М. Барон . – Л.: Машиностроение, 1975. – 127 с. 15. Блехман И.И. Вибрационное перемещение / И.И. Блехман, Г.Ю. Джанемидзе. – М.: Наука, 1964. - с.300 – 303, 379 – 382. 16. Бондарь Н.И. Центробежно-вибрационные установки / Н.И. Бондарь, В.М. Мороз. – М.: Машиностроитель, 1980. 17. Василенко П.М. Теория движения частицы по шероховатим поверхностям сельскохозяйственных машин / П.М. Василенко. – Киев: Изд-во УАСХН, 1960. – С. 196 – 208. 18. Васильев И.А. Электрохимическая виброгалтовка мелких деталей / И.А. Васильев, Л.М. Шатеро // Опыт применения электрических методов обработки в приборостроении. – Л.: ЛДНТП, 1977. – С. 60 – 80. 19. Вибрации в технике: Справочник в 6-ти т. / Ред. совет: Челомей В.Н. (предс.) – М.: Машиностроение, 1979. Т. 2. Колебания нелинейных механических систем. / Под ред. Блехмана И.И. 1979. – С. 51 – 65. 20. Вибрации в технике: Справочник в 6-ти т. / Ред. совет: Челомей В.В. (предс.) – М.: Машиностроение, 1981. - Т. 4. Вибрационные процессы и машины. / Под ред. Лавендела Э.Э. 1981. – С. 13 – 51. 21. Вибрации в технике: Справочник в 6-ти т. / Ред. совет: Челомей В.Н. (предс.) – М.: Машиностроение, 1981. - Т. 6. Защита от вибрации и ударов. / Под ред. Фролова К.В.. 1981. – С. 83 – 227. 22. Вибрационная обработка в установке с жесткой кинематической связью. / Б.Н. Мельников, А.В. Латушкин // Прогрессивная отделочно- уплотняющая технология. – Ростов н/Д.: РИСХМ, 1982. – С. 47 – 51. 23. Власов В.А. Исследование механики взаимодействия шлифованных тел и стальных деталей в вибрирующих резервуарах: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.02.08 “Технология машиностроения”/ В.А. Власов. – Харьков, 1974. 24. Власов В.А. Исследование механики взаимодействия шлифованных тел и стальных деталей в вибрирующих резервуарах: дис. канд. технич. наук:05.02.08 / В.А. Власов. – Ворошиловоград, 1974. 25. Влияние упрочнения рабочей среды на пористость металлических покрытий наносимых при вибрационной обработке с нагревом / А.П. Бабичев, В.П. Анкудимов, В.Г. Санамян // Прогрессивная отделочно- упрочняющая технология. – Ростов н/Д.: РИСХМ, 1982. – С. 29 – 32. 26. Гевко Б.М. Результати експериментальних досліджень техно- логічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей/ Б.М. Гевко, О.М. Кондратюк, О.М. Шаблій, М.І. Підгурський // Науковий журнал. Вісник ТНТУ ім. І.Пулюя. –Тернопіль, 2012. – Випуск 3(67). – С. 190–197. 27. Гевко Б.М. Розширення технологічних можливостей вібра-ційно- відцентрового оброблення деталей / Б.М. Гевко, О.М. Кондратюк, О.М. Шаблій, М.І. Підгурський // Науковий журнал. Вісник ТНТУ ім. І.Пулюя. –Тернопіль, 2012. – Випуск 3(67). – С. 210 – 217. 28. Гевко Б.М. Особливості технологічного процесу вібраційно- відцентрової обробки деталей / Б.М. Гевко, О.М. Кондратюк// Вісник НУВГП: зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП,2012. – Випуск №3(59). – С.69 – 76. 29. Гродзинский Э.Я. Абразивно-электрохимическая обработка / Э.Я. Гродзинский. – М.: Машиностроение, 1976. – 51 с. 30. Де Барр А.Е. Электрохимическая обработка / Де Барр А.Е., Оливер Д.А. (пер. з англ.). – М.: Машиностроение, 1973. – 183 с. 31. Жолобов О.О. Технологія автоматизованого виробництва / О.О. Жолобов, В.А. Кирилович, П.П. Мельничук, В.А. Яновський, – Житомир. 2008. – 1114с. 32. Иосилевич Г.Б. Прикладная механика / Г.Б. Иосилевич, П.А. Лебедев, В.С. Стреляев. – М.: Машиностроение, 1985. – 585с. 33. Исаков Р.Б. Состояние и перспективы развития абразивной электрообработке / Р.Б. Исаков, А.С. Коньшин //Станки и инструмент. – 1977. – № 9. – С. 36 – 38. 34. Исследование процесса вибрационной обработки / В.М. Дьяченко // Прогрессивные методы отделочной обработки деталей машин. – Ростов- на-Дону: НИИТМ, 1968. – С. 32 – 58. 35. К вопросу о транспортировании гидроабразивной суспензии при обработке деталей уплотненным абразивом. / Е.З. Зверовщиков, В.З. Зверовщиков, О.Ф. Пшеничный // Технология и автоматизация производственных процессов в машиностроении. – Пенза: ППИ, 1979. – С. 281 – 285. 36. Карташов И.Н. Обработка деталей свободными абразивами в вибрирующих резервуарах / И.Н. Карташов [и др.] – Киев: Вища школа, 1975. – 188 с. 37. Кидин И.Н. Электро-химико-термическая обработки металлов и сплавов / И.Н. Кидин, В.И. Андрюшечкин, В.А. Волков, А.С. Холин – М.: Металлургия, 1978. – С. 9 – 68. 38. Коган Э.А. Технологические задачи механики вибрационной обработки деталей: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.02.08 “Технология машиностроения”/ Э.А. Коган. – Рига, 1974. – 24 с. 39. Кожевников С.Н. Карданные передачи / С.Н. Кожевников, П.Д. Перфильев. – Киев: Техніка, 1978.- С. 90 – 100. 40. Козлов Ю.С. Очистка изделий в машиностроении / Ю.С. Козлов, О.К. Кузнецов, А.Ф. Тельнов. – М.: Машиностроение, 1982. – 91 с. 41. Козловский Н.С. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения / Н.С. Козловский, А.И. Виноградов – М.: Машиностроение, 1982. – 284 с. 42. Кондратюк О.М. Механізм взаємодії гранули з деталями при вібраційно-відцентровій обробці / О.М. Кондратюк // Збірник статей за матеріалами статей ІІІ науково-технічної конференції професорсько- викладацького складу та студентів академії. 24 березня – 16 квітня 1997: тези докл. – Рівне: УДАВГ, 1997. – С. 101 – 102. 43. Кондратюк О.М. Аналіз визначення сили різання і зняття металу при вібраційно-відцентровій обробці / О.М. Кондратюк, Л.С. Серілко // Вісник НУВГП: зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2007.– Вип. 2(38). – С. 294 – 299. 44. Кондратюк О.М. Аналіз існуючих методів вібраційної обробки деталей / О.М.Кондратюк // Вісник НУВГП: збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2006. – Випуск 2(34). Частина 2. – С. 271 – 277. 45. Кондратюк О.М. Експериментальні дослідження вібраційно- відцентрового методу, як фінішної обробки деталей при ремонті меліоративної техніки / О.М. Кондратюк // Вісник НУВГП: зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2009. – Випуск 3(47). – С. 368 – 376. 46. Кондратюк О.М. Математичне моделювання процессу експерименту вібраційно-відцентрової обробки / О.М. Кондратюк // Вісник НУВГП: зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2008. – Випуск 2(42). – С. 354 – 360. 47. Кондратюк О.М. Оптимізація параметрів проведення експерименттальних досліджень вібраційно-відцентрової обробки / О.М.Кондратюк // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.–Рівне: НУВГП, 2008.– Випуск 1(41).–С. 315 – 321. 48. Кондратюк О.М. Теоретична модель процесу вібраційно- відцентрової обробки / О.М. Кондратюк // Вісник НУВГП: зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2007. – Вип. 2(38). – С. 286 – 293. 49. Кондратюк О.М. Аналіз циркуляції робочого середовища при вібраційно-центробіжній обробці деталей / О.М. Кондратюк, І.В. Ромейко // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.– Рівне: НУВГП, 2008.– Вип. 2(34).– С. 253 – 271. 50. Кондратюк О.М. Визначення умовного оптимума функцій відклику вібраційно-відцентрової обробки / О.М. Кондратюк, Л.С. Серілко // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.– Рівне: НУВГП, 2009. – Випуск 2(46). – С. 276 – 282. 51. Кондратюк О.М. Оптимізація технологічного процесу вібраційно- відцентрової обробки деталей / О.М. Кондратюк, Л.С. Серілко // Ж. «Вібрації в техніці та технологіях». – Вінниця, 2011. – Випуск № 1(61). – С. 87 – 93. 52. Коновалов Е.Г. Чистовая и упрочняющая ротационная обработка поверхностей / Е.Г. Коновалов, В.А. Сидоренко. – Минск: «Вышэйшая школа», 1968. – 364 с. 53. Конструкции устройств для вибрационной обработки в условиях повышенной температуры и давления в рабочей камере / В.П. Анкудимов, С.Д. Кононенко // Прогрессивная отделочно-уплотняющая технология. – Ростов н/Д.: РИСХМ, 1984. – С. 14 – 17. 54. Краткий справочник металлиста. / Под общ. ред. Орлова П.Н., Скороходова Е.А. – М.: Машиностроение, 1986. – 960 с. 55. Куклін Н.Т. Деталі машин / Н.Т. Куклін, І.С. Кукліна. – К.: “Вища школа”,1987. –275с. 56. Кулаков Ю.М. Отделочно-зачистная обработка деталей / Ю.М. Кулаков, В.А. Хрульков. – М.: Машиностроение, 1979. – 216 с. 57. А.С. 1287954А1 СССР, кл. В 06 В 1/16, F16Н25/8. Кулачковый привод для вибровозбудителя / В.М. Мороз, С.С. Деев, А.М.Кондратюк (СССР). - №3916298/24-28; заявлено 26.06.1985; oпубл. 07.02.87. Бюл. №5.- 2 с. 58. Магнитно-импульсная обработка / Новое в электрофизической и электрохимической обработке материалов. – Л.: Машиностроение, 1972. – С. 331 – 350. 59. Марков А.И. Ультразвуковая обработка материалов / А.И. Марков. – М.: Машиностроение, 1980. – 238 с. 60. Маталин А.А. Технология машиностроения / А.А. Маталин. – Л.: Машиностроение, 1985. – 496 с. 61. Математическая модель управления пространственным движением рабочей камеры вибрационного станка / А.П. Бабичев, В.М. Мороз // Прогрессивная отделочно-упрочняющая технология. - Ростов н/Д.: РИСХМ. 1983. – С. 44 – 51. 62. Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изо- бретений и рационализаторских предложений. – М.: ВНИИПИ, 1981. – 42 с. 63. Минкевич А.Н. Химико-термическая обработка металлов и сплавов / А.Н. Минкевич. – М.: Машиностроение, 1965. – С. 3-128. 64. Мороз В.М. Разновидности процесса вибрационно-центробежной обработки и оборудования для его осуществления: дис. канд. техн. наук: 05.03.01 / В.М. Мороз. – Ростов н/Д., 1987. – 256 с. 65. Мороз В.М. Разновидности процесса вибрационно-центробежной обработки и оборудования для его осуществления: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.03.01 “Процессы и машины обработки материаллов резанием”/ В.М. Мороз. – Ростов н/Д.: 1987. – 20 с. 66. Мороз В.М. Вибрационный станок с регулируемым вибратором / В.М. Мороз, А.М. Кондратюк, Н.В. Пикула. – М.: Машиностроение № 7, 1982. - С. 19. 67. Муханов И.И. Эффективность упрочняющее-чистовой обработке ультразвуковым инструментом / И.И. Муханов // Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. – М.: МДНТП, 1975. – С. 150 – 152. 68. Новик Ф.С. Математические методы планирования экспериментов в металловедении / Ф.С. Новик. – М.:МИС и С, 1970. 69. Новожилов В.В. Микронапряжения в конструкционных материалах / В.В. Новожилов, Ю.И. Кадашевич. – Л.: Машиностроение. Ленингр. от-ние, 1990. – 220 с. 70. Объемная отделочная центробежная обработка литых деталей. / А.П. Субач // Совершенствование и развитие отделочно-зачистной, финишной и поверхностной пластической обработки деталей. – Винница. «Вибротехнология». ВСХИ, 1992. – С. 24. 71. Объемная отделочная центробежная обработка штампованных деталей. / А.П. Субач // Совершенствование и развитие отделочно- зачистной, финишной и поверхностной пластической обработки деталей. – Винница: «Вибротехнология». ВСХИ, 1992. – С. 22. 72. Опір матеріалів. Підручник / Г.С. Писаренко, О.Л. Квітка, Е.С. Уманський. За ред. Г.С. Писаренка. – К.: “Вища школа”,1993. – 655с. 73. Определение силы соударения абразивной частицы с деталью в условиях ВиАЭО / В.А. Григорьев // Прогрессивная отделочно- упрочняющая технология. – Ростов н/Д.: РИСХМ, 1981. – С. 18 – 20. 74. Определение числа актов взаимодействия частиц с поверхностью деталей при вибрационной обработке. / М.А. Тамаркин // Прогрессивная отделочно-упрочняющая технология. – Ростов н/Д.: РИСХМ 1980. – C. 77 – 80. 75. Опыт промышленного внедрения процесса вибрационной обработки в условиях повышенного давления в рабочей камере. / В.Г. Санамян, А.И. Волошин // Прогрессивная отделочно-уплотняющая технология. – Ростов н/Д.: РИСХМ, 1984. – С. 18 – 20. 76. Особенности изменения шероховатости при вибрационно- центробежной обработке в среде байкалита. / В.М. Мороз, А.М. Кондратюк // Оптимизация и интенсификация процессов отделочно- зачистной и упрочняющей обработке. – Ростов н/Д.: РИСХМ, 1987. – С. 13 – 17. 77. Отделка поверхности и повышение прочности деталей при объем- ной вибрационной обработке. / М.Н. Ющунев // Упрочняюще- калибрующие методы обработки деталей. – Ростов н/Д.: РИСХМ, 1970. – С.174 – 176. 78. Отделочно-упрочняющая обработка в установке с вибрирующим и вращающимся контейнером. / М.Н. Ющунев // Вибрационная обработка деталей машин и приборов. – Ростов н/Д.: РИСХМ, 1972. – С. 105 – 112. 79. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин / В.Т. Павлище. – К.: “Вища школа”,1993. – 556с.80. Петраков Ю.В. Теория автоматичного управління / Ю.В. Петраков. – К.:Техніка. 1999. – 212с. 81. Планирование эксперимента в исследованиях технологических процессов./ Перевод с немецкого. К. Хартан, Э. Лецкий, В. Шефер [и др.] – М.:Мир,1977. – 552с. 82. Полюшко О.П. Основи проектування механізмів і машин / О.П. Полюшко.– К.: КДАВТ,2006. – 64с. 83. Пути интенсификации процессов и машин объемной вибрацыонной и центробежной обработки насыпных деталей. / А.П. Субач // Интенсификация и автоматизация отделочно-зачистной обработки деталей, машин и приборов. – Ростов н/Д.: РИСХМ, 1988. – С. 124 – 126. 84. Пат. 2004399С1 РФ, МПК3 В 24 В 31/06. Регулируемый вибратор / Мороз В.М., Пикула Н.В., Кондратюк А.М. (Украина) - № 4756177/08; заявл. 03.11.1989; опубл. 15.12.93. Бюл. № 45-46. 3 с. 85. Пат. 2009857С1 РФ, МПК3 В 24 В 31/073. Регулируемый дебалан- сный вибратор / Кондратюк А.М., Мороз В.М., Бондарь Н.И., Пикула Н.В. (Украина) - № 4849963/08; заявл. 16.01.1990;опубл. 30.03.94.Бюл. № 6.- 3 с. 86. Решетов Д.Н. Детали машин / Д.Н. Решетов. – М.: Машиностроение, 1988. – 416с. 87. Рыкалин Н.Н. Основы электронно-лучевой обработки материалов / Н.Н. Рыкалин, И.В.Зуев, А.А.Углов. – М.: Машиностроение, 1978. – С. 239. 88. Сакулевич Ф.Ю. Объемная магнитно-абразивная обработка / Ф.Ю. Сакулевич, Л.М. Кожуро. – Минск: Наука и техника, 1978. – 168 с. 89. Серілко Л.С. Аналіз визначення сили різання і зняття металу при обробці деталей в абразивному середовищі вібраційно-відцентрового станка / Л.С. Серілко, О.М. Кондратюк // Ж. «Вібрації в техниці та технологіях»,– Вінниця, 2007. – Випуск 2(47). – С. 64 – 69. 90. Совершенствование схем машин объемной центробежной обработки / А.П. Субач // Совершенствование и развитие отделочно- зачистной, финишной и поверхностной пластической обработки деталей. – Винница: «Вибротехнология». ВСХИ, 1992. – С. 23. 91. Состояние и перспекитивы развития вибрационной обработки. / А.П. Бабичев // Вибрационная обработка деталей машин и приборов. – Ростов-на-Дону: РИСХМ, 1972. – С. 3 – 11. 92. Спиридонов А.А. Планирование эксперимента при исследовании технологических процессов / А.А. Спиридонов. – М.: Машиностроение, 1981. – 183 с. 93. Справочник по трибототехнике. / Под общ. ред. М.Хебды, Чичинадзе А.В. В 3-х т. Т.1 Теоретические основы. – М.: Машиностроение, 1989. – 400 с. 94. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х Т. Т.1 / Под ред.Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К. – М.: Машиностроение, 1985. – 656 с. 95. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х Т. Т.2 / Под ред. Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К. – М.: Машиностроение, 1985. – 496 с. 96. А.с. 1041271 СССР, МКИ В24В 31/06. Станок для шпиндельной об-работки деталей в абразивной среде / Кондратюк А.М., Серга Г.В., Бибиков А.И., Макаренко В.Г.(СССР).-№3392531/25-08; заявлено 09.02.1982; опубликовано 15.09.1983. Бюл. № 34. – 6 с. 97. Субач А.П. Виброцентробежная установка для обработки деталей / А.П. Субач, И.И. Дубравс И.И. // А.С. № 632513, Бюл. № 39, 1976. 98. Сухарев Э.А. Методы моделирования и оптимизации механических систем машин и оборудования / Э.А. Сухарев. – Ровно: НУВХП. 2008. – С. 59 – 189. 99. Сухарев Э.А. Параметрическая оптимизация машин и оборудования / Э.А. Сухарев. – Ровно: НУВХП, 2007. – С 146 – 174. 100.Тамаркин М.А. Исследование и разработка математических основ расчета оптимальных технологических параметров процесса вибрационной обработки: дис.канд.техн.наук: 05.02.08 / М.А. Тамаркин. – Ростов н/Д., 1983. – 160 с. 101.Тамаркин М.А. Исследование и разработка методических основ расчета оптимальных технологических параметров процесса вибрационной обработки: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.02.08 “Технология машиностроения” / М.А. Тамаркин.– Ростов н/Д., 1983. 102.Тамбулатов Б.Я. Доводочные станки / Б.Я. Тамбулатов. – М.: Машиностроение, 1980. – 160 с. 103.Теоретические и экспериментальные предпосылки к исследованию основных параметров процесса вибрационной обработки с орбитальным движением массы загрузки. / А.П. Бабичев, В.Б. Трунин и др. // Отделочно-упрочняющая механическая обработка, качество поверхности и эксплуатационные свойства деталей машин. – Ростов н/Д.: РИСХМ, 1978. – С. 30 – 39. 104. А.с. 1291748 СССР, МКИ F16D 3/76. Упругая муфта / Мороз В.М., Деев С.С., Вовк В.Ф., Кондратюк А.М.(СССР).-№3931476/25-27; заявлено 17.05.1985; опубл. 23.02.1987. Бюл. № 7. – 3 с. 105. А.с. 1689038 СССР, МКИ В24В 31/06. Устройство для вибрацион-ной обработки деталей / Бабичев А.П., Мороз В.М., Пикула Н.В., Кондратюк А.М., Пикула С.Б.(СССР).-№4653478/08; заявлено 22.02.1989; опубл. 07.11.1991. Бюл. № 41. – 3 с. 106.Устройство для вибрационной обработки. А.С. 1283059 кл. В24В31/073 СССР / Мороз В.М., Бондарь Н.И. 1985. 107. А.с. 1604572 СССР, МКИ В24В 31/073. Устройство для вибрацион-ной обработки / Бабичев А.П., Мороз В.М., Кондратюк А.М.,Серилко Л.С., Скоблюк М.П., Митрахович А.А., Полунец В.Е.(СССР).- №4392436/31-08; заявлено 02.02.1988;опубл. 07.11.1990. Бюл. № 41. – 8 с. 108.А.с. 1657351 СССР, МКИ В24В 31/06. Устройство для вибрацион-ной обработки / Мороз В.М., Кондратюк А.М., Вовк В.Ф., Пушик М.Н., Москалюк В.Н.(СССР).-№4478836/08; заявлено 30.08.1988; опубл. 23.06.1991. Бюл. № 23. – 5 с. 109.А.с. 1683986 СССР, МКИ В24В 31/073. Устройство для вибрационной обработки / Мороз В.М., Кондратюк А.М., Рачинский Г.Р., Тищенко В.В. (СССР).-№4481740/08; заявл. 13.09.1988; опубл.15.10.1991. Бюл. № 38. – 6 с. 110. А.с. 1583267 СССР, МКИ В24В 31/05. Устройство для отделки по-верхности гранулированной средой / Мороз В.М., Кондратюк А.М., Гордейчук И.И., Лебедюк Е.А.(СССР).-№4389638/25-08; заявлено 22.12.1987; опубл. 07.08.1990. Бюл. № 29. – 3 с. 111.Устюгов І.І. Деталі машин / І.І. Устюгов. – К.: “Вища школа”,1984. –306с. 112.Физико-технологические особенносты создания новых методов обработки / А.П. Бабичев, Т.Н. Рысева, С.Н. Шевцов // Прогрессивная отделочно-упрочняющая технология. – Ростов-на-Дону: РИСХМ, 1981. – С. 3 – 7. 113.Ходош Б.Б. Исследование качества поверхностей деталей машин при вибрационной объемной обработке (виброгалтовке) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.02.08 “Технология машиностроения” / Б.Б. Ходош. – Львов, 1968. – 29 с. 114.Штанько В.М. Электрохимическое полирование металлов / В.М. Штанько, П.П. Козарин. – М.: Металлургия, 1979. – 206 с. 115.Экономика машиностроительного производства / Под ред. И.Э. Берзина, В.П. Калинника. – М.: Высш. шк., 1988. – 304 с.
Content type: Monograph
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія(Рівне)-.pdf3,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.