Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24147

Title: Дослідження і модернізація шпиндельного вузла копіювально-фрезерного верстату для підвищення жорсткісних характеристик
Other Titles: Research and modernization of spindle unit of copying milling machine to increase rigidity characteristics
Authors: Сов’як, Іван Миколайович
Sovjak, Ivan
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Сов’як І.М.. Дослідження і модернізація шпиндельного вузла копіювально-фрезерного верстату для підвищення жорсткісних характеристик : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ І.М.Сов’як — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Bibliographic description (International): Sovjak I.M.; " Research and modernization of spindle unit of copying milling machine to increase rigidity characteristics " 133 - Industrial machinery engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Issue Date: 23-Feb-2018
Submitted date: 21-Feb-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Committee members: Дичковський, Михайло Григорович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
верстат
шпиндельний вузол
гідростатичний підшипник
жорсткістні характеристики
machine tool
spindle unit
hydrostatic bearing
hardness characteristics
Abstract: У дипломній роботі розглянуті питання, які пов'язані з напрямками модернізації фрезерних верстатів, аналіз варіантів модернізацій, аналіз конструкції базової моделі верстата, задачі проектування., дослідженням комплексу формотворних рухів на верстаті для їх повного або часткового забезпечення. Реалізовано проектний розрахунок та розробку окремих вузлів верстата. Проведена розробка кінематичної схеми і кінематичний розрахунок модернізованого вузла – шпиндельної бабки, визначення потужності приводу головного руху, вибір електродвигуна і силовий розрахунок, розрахунок на міцність зубчатих коліс модернізованого верстату. Розроблено раціональну конструкцію шпиндельного вузла з гідростатичними підшипниками.
In the thesis the issues related to the directions of modernization of milling machines, the analysis of variants of modernization, analysis of the design of the basic model of the machine tool, the design problems, and the study of the complex forming motions on the machine for their full or partial maintenance are considered. Project design and development of individual machine parts is implemented. The development of the kinematic scheme and kinematic calculation of the modernized node - spindle turret, determination of the power of the drive of the main motion, the choice of the electric motor and power calculation, calculation of the strength of gear wheels of the modernized machine. The rational design of a spindle unit with hydrostatic bearings is developed.
Content: Вступ, Загально-технологічна частина, Аналіз схем формоутворення ,Проектування, конструкції верстата обладнання, Науково-дослідна частина,Обґрунтування економічної ефективності, Спеціальна частина, Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, Екологія, Висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24147
Copyright owner: © Сов’як І.М., ТНТУ, 2018
References (Ukraine): 1. Сов’як І.М. Методика досліджень гідростатичних опор шпиндельних вузлів / Сов’як І.М. Матеріали VІ Міжнародної науково - технічної конференції молодих учених та студентів / В 3 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 16-17 листопада 2017 р.), 2017.- Т. 1. С. 167. 2. Кобельник В. Р. Жорсткість вертикально-свердлильних верстатів / В. Р. Кобельник, П. Д. Кривий // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – Вип. № 1 (40). – С. 34–40. 3. Кобельник В. Р. Імовірнісний підхід при дослідженні впливу подачі на осьове зусилля при свердлінні на основі теорії малих вибірок / В. Р. Кобельник // Десята відкрита наукова конференція ІМФН«PSC-IMFS-10», 17 – 18 травня 2012 р.: збірник матеріалів та програма конференції. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С. B.48. 4. Кривий П. Д. Конструкторсько-технологічне забезпечення процесу свердління наскрізних отворів / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ, 2011. – Вип. № 28. – С. 77–85. 5. Кривий П. Д. Трансформація пластичності зрізуваного шару при свердлінні / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ, 2009. – Вип. № 25.– С. 15–25. 6. Кривий П. Д. Характер зміни подачі при виході інструменту із тіла заготовки в процесі свердління наскрізних отворів / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник, М.І. Кузьмін // Вісник ТНТУ : Науковий журнал. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – № 4 (68). – С. 114–127. 7. Кривий П.Д. До питання визначення швидкості і сил різання при різних видах обробки / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник, М. В. Шарик // «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво»: друга всеукраїнська молодіжна науково-технічна конференція, 30 жовтня – 2 листопада 2002 р. : тези допов. – Суми, 2002. – С. 44–45. 8. Кузнєцов Ю.М. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах/ Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин [Текст]- К.:- Тернопіль: Тернограф, 2011. -692с. 9. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с. 10. Пуш В.Э. Металлорежущие станки./ Пуш В.Э.- М.: Машиностроение, 1986. - 526с. 11. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с. 12. В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов. Зниження впливу теплових деформацій на точність обробки на токарних верстатах / В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні №2, 2011. − С. 69-72.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Sovjak.pdf440,39 kBAdobe PDFView/Open
Avtoreferat_Sovjak.djvu74,27 kBDjVuView/Open
Avtoreferat_Sovjak__COVER.png136,92 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools