Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24146

Title: Дослідження ролі окремих факторів в інтегральному балансі похибок обробки на важкому токарному верстаті
Other Titles: Study of certain factors role in integral balance of machining errors on a heavy lathe
Authors: Олійник, Михайло Володимирович
Oliynuk, M.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Олійник М.В. Дослідження ролі окремих факторів в інтегральному балансі похибок обробки на важкому токарному верстаті : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ М.В.Олійник . — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Bibliographic description (International): Oliynuk M.V.; " Study of certain factors role in integral balance of machining errors on a heavy lathe " 133 - Industrial machinery engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Issue Date: 23-Feb-2018
Submitted date: 21-Feb-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Зеленський, Костянтин Васильович
Committee members: Пулька, Чеслав Вікторович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
верстат
параметри точності
похибка
система адаптивного керування
machine tool
error
parameters of accuracy
adaptive control system
Abstract: У дипломній роботі проведені дослідження ролі окремих факторів в інтегральному балансі похибок обробки на важкому токарному верстаті. Розроблено пристрій і принцип дії системи адаптивного керування, а саме, система для зменшення похибок форми в поперечному перерізі і система компенсації відхилень від прямолінійності напрямних станини. Обумовлена ефективність застосування цих систем. За рахунок адаптивного керування процесом різання вдалося підвищити якість оброблюваної поверхні на один квалітет. Проведені розрахунки свідчать, що величини напружень, що виникають при роботі верстата, не виходять за допустимі межі. Отже, верстат є працездатним і відповідає висунутим до нього вимогам по міцності і надійності. На основі цих досліджень спроектований верстат, що за своїми технічними характеристиками відповідає світовому рівню для верстатів даного класу.
The device and the principle of the system of adaptive control are developed, namely, the system for reducing the errors of the shape in the cross section and the system of compensating for deviations from the straightness of the guide racks. The effectiveness of these systems is determined. Due to the adaptive control of the cutting process, we managed to improve the quality of the surface to be processed to one qualification. The performed calculations show that the stresses that arise during the operation of the machine do not exceed the permissible limits. Consequently, the machine tool is operational and meets the requirements for reliability and reliability. On the basis of these studies a machine is designed, which according to its technical characteristics corresponds to the world level for machine tools of this class.
Content: Вступ, Актуальність роботи, Літературний огляд, Постановка завдання дослідження, Спеціальна частина, Конструкторська частина, Обґрунтування економічної ефективності прийнятих рішень; Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; Екологія; Висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24146
Copyright owner: Олійник М.В., ТНТУ, 2018
References (Ukraine): 1. Олійник М.В. Дослідження методів обробки важкооброблюваних матеріалів / Олійник М. В., Сімора С. М. // Матеріали VІ Міжнародної науково - технічної конференції молодих учених та студентів / В 3 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 16-17 листопада 2017 р.), 2017.- Т. 1. с. 143. 2. Кузнєцов Ю.М. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах/ Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин [Текст] - К.:- Тернопіль: Тернограф, 2011. -692с. 3. Луців І.В. Багатолезове адаптивне оснащення: техніко-економічні показники//Вісник ЖДТУ. - Житомир: ЖДТУ, 2001, 316, с. 52-59 4. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с. 5. В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов. Зниження впливу теплових деформацій на точність обробки на токарних верстатах / В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні №2, 2011. − С. 69-72. 6. Шанайда В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках/ Шанайда В.В. − Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001. − 163 с. 7. Врагов Ю.Д. Анализ компоновок металлорежущих станков: (Основы компонетики)./ Врагов Ю.Д. −М: Машиностроение, 1978. − 208 с. 8. Пуш В.Э. Металлорежущие станки./ Пуш В.Э.- М.: Машиностроение, 1986. - 526с. 9. Расчет деталей и узлов металлорежущих станков с использованием ЭВМ/ С.А.Дубиняк, С.Г.Нагорняк, И.В.Луцив, И.Д.Дубецкий :Киев УМК ВО, 1989. − 152 с. 10. Lutsiv I. Adaptation of lathe chucks clamping elements to the clamping surfaces / Lutsiv I.V., Voloshyn V.N., Bytsa R // International journal for science, technics and innovations for the industry Mashines, Technologies, Materials. Sophia, PSTUM, 2015 . - Issue 12. - S/64-67 11. Hurey I. Qualimetric indexes determinations of adaptive type limited mechanizms for materials machining / Hurey I., Lutsiv I, Broshchak I, Sharyk M // Advances in manufacturing science and technology. - 2015. - №1. -p. 33-43 12. Кузнецов Ю. Н., Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки: монография/ Ю.Н. Кузнецов, О.И. Драчев, И.В. Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н.. – Старый Оскол: ТНТУ, 2014. – 480 с. 13. Луців І.В. Характеристики подач і зусиль при тонкому точнінні багаторізцевими головками / І.В. Луців, В. М. Шарик // Вісник ТНТУ. - №2(74). - Тернопіль, 2014. - С. 113-122.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Olijnyk.pdf457,98 kBAdobe PDFView/Open
Avtoreferat_Olijnyk.djvu75,71 kBDjVuView/Open
Avtoreferat_Olijnyk__COVER.png134,92 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools