Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24143

Title: Дослідження впливу подачі на силові характеристики процесу різання при свердлінні
Other Titles: Investigation of the influence of supply on the force characteristics of the cutting process during drilling
Authors: В’юк, тарас Володимирович
Viuk, Taras
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): В’юк Т.В, Дослідження впливу подачі на силові характеристики процесу різання при свердлінні : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ Т.В.В’юк , — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Bibliographic description (International): Viuk T. Investigation of the influence of supply on the force characteristics of the cutting process during drilling. 133 - Іndustrial machinery engineering. – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2017.
Issue Date: 22-Feb-2018
Submitted date: 21-Feb-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Кобельник, Володимир Романович
Committee members: Барановський, Віктор Миколайович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
свердління
процес
верстат
алгоритм
компонування
симуляція свердління
drilling
process
machine tool
algorithm
layout
drill simulation
Abstract: В дипломній роботі проведено розробку пристроїв та дослідження впливу змінної подачі на осьову силу при свердлінні на вертикально-свердлильному верстаті.
In thesis work devise to develop devices and research the influence of the variable supply on the axial force during drilling on a vertical drilling machine.
Content: Вступ, Огляд і аналіз існуючих досліджень впливу подачі на силові характеристики процесу різання при свердлінні, Розробка варіантів схем пристроїв для дослідження впливу подачі на осьову силу різання при свердлінні, Конструкція модернізованого пристрою для дослідження впливу подачі на осьову силу різання, Конструювання вертикально-свердлильного верстата, Обробка і аналіз експериментальних даних, спеціальна частина, Обґрунтування економічної ефективності, Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, Екологія, Висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24143
Copyright owner: © В’юк Т.В, ТНТУ, 2018
References (Ukraine): Імовірнісно-статистичний метод визначення точності кінематичних ланцюгів подач вертикально-свердлильних верстатів / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник, Н. М. Тимошенко, Т. В. В’юк // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 120–121. — (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні). 2. Кобельник В. Р. Ефективність керованого процесу свердління наскрізних отворів шляхом забезпечення зміни подачі / В. Р. Кобельник // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ, 2012. – Вип. № 31. – С. 47–56. 6 6 3. Кобельник В. Р. Жорсткість вертикально-свердлильних верстатів / В. Р. Кобельник, П. Д. Кривий // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – Вип. № 1 (40). – С. 34–40. 4. Кобельник В. Р. Імовірнісний підхід при дослідженні впливу подачі на осьове зусилля при свердлінні на основі теорії малих вибірок / В. Р. Кобельник // Десята відкрита наукова конференція ІМФН«PSC-IMFS-10», 17 – 18 травня 2012 р.: збірник матеріалів та програма конференції. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С. B.48. 5. Кобельник В. Р. Методика дослідження кінематичної точності механізму подач вертикально-свердлильних верстатів на прикладі верстата моделі 2Н118 / В. Р. Кобельник, П. Д. Кривий // Процеси механічної обробки в машинобудуванні : зб. наук. праць. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – Вип. 8. – С. 99–108. 6. Кривий П. Д. Величина пружно-пластичної зони при виході інструмента в процесі наскрізного свердління на основі ортогонального композиційного планування / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник // Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та іноваційні технології на транспорті (МINT-2012)», 29 – 31 травня 2012 р. : тези допов. – Херсон, 2012. – Т.2.– С. 82–83. 7. Кривий П. Д. Вплив головного заднього кута спірального свердла на осьове зусилля і крутний момент при свердлінні // П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник / Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ – Київ, 2006. – Вип. № 19. – С. 58–64. 8. Кривий П. Д. Дослідні зразки і методи для визначення деяких параметрів процесу різання при свердлінні / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник // Третя Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та іноваційні технології на транспорті (МINT-2011)», 23 – 25 травня 2011 р. : тези допов. – Херсон, 2011. – С. 145–146. 9. Кривий П. Д. Конструкторсько-технологічне забезпечення зменшення задирок при наскрізному свердлінні / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник // Всеукраїнська молодіжна конференція «Машинобудування України очима молодих : прогресивні ідеї – наука – виробництво, 22 – 25 жовтня 2012 р. : тези допов. – К. : КПІ, 2012. – Том 1. – С. 71–73. 10. Кривий П. Д. Конструкторсько-технологічне забезпечення процесу свердління наскрізних отворів / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ, 2011. – Вип. № 28. – С. 77–85. 11. Кривий П. Д. Методи вимірювання головного заднього кута спірального свердла / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник, В. І. Продан, В. Г. Яковлєв // Науковий вісник ХДМА : Науковий журнал. – Херсон : ХДМА, 2012. – № 2 (7). – С. 145–155. 12. Кривий П. Д. Методика визначення впливу діаметра свердла на осьове зусилля і крутний момент при свердлінні / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник // Десятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові, 25 – 27 травня 2011 р. : праці. – Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2011. – С. 232 – 234. 13. Кривий П. Д. Пристрій для дослідження впливу подачі на осьове зусилля та крутний момент при свердлінні / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник, Є. І. Горлій // XIІ 7 7 наукова конференція Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, 14 – 15 травня 2008р. : тези допов. – Тернопіль, 2008. – С. 70. 14. Кривий П. Д. Трансформація пластичності зрізуваного шару при свердлінні / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ, 2009. – Вип. № 25.– С. 15–25. 15. Кривий П. Д. Характер зміни подачі при виході інструменту із тіла заготовки в процесі свердління наскрізних отворів / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник, М.І. Кузьмін // Вісник ТНТУ : Науковий журнал. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – № 4 (68). – С. 114–127. 16. Кривий П. Д. До питання зміни подачі в процесі свердління наскрізних отворів / П. Д. Кривий, В.Р. Кобельник, М.І. Кузьмін // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : восьма Міжнародна науково-технічна конф., 5 – 8 червня 2012 р. : тези допов. / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2012.– С. 59. 17. Кривий П.Д. До питання визначення швидкості і сил різання при різних видах обробки / П. Д. Кривий, В. Р. Кобельник, М. В. Шарик // «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво»: друга всеукраїнська молодіжна науково-технічна конференція, 30 жовтня – 2 листопада 2002 р. : тези допов. – Суми, 2002. – С. 44–45. 18. Кузнєцов Ю.М. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах/ Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин [Текст] - К.:- Тернопіль: Тернограф, 2011. -692с. 19. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с. 20. Пуш В.Э. Металлорежущие станки./ Пуш В.Э.- М.: Машиностроение, 1986. - 526с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_vjuk.pdf442,2 kBAdobe PDFView/Open
avtoreferat_vjuk.djvu80,73 kBDjVuView/Open
avtoreferat_vjuk__COVER.png132,83 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools